Komunikat: OBWIESZCZENIE

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2022-05-23 do 2022-06-06

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 19.05.2022 r. zostało wystosowane zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa 4 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej oraz 2 jednorodzinnych budynków mieszkalnych wolnostojących" przewidzianej do realizacji na terenie części działki nr 8/10, ark. 08, obręb Kotowo, położonej przy ul. Uradzkiej

w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 23.05.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 6.06.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.887.202) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Klimowicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-20 00:00
Opis zmian: Umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Graczyk
Data i godzina publikacji: 2022-05-20 12:30