Komunikat: OBWIESZCZENIE

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2022-05-23 do 2022-06-06

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 16 maja 2022 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa

10 budynków jednorodzinnych po podziale działki nr 8/10" przewidzianej do realizacji

na działce nr 8/10, ark. 08, obręb Kotowo, położonej w rejonie ul. Uradzkiej/ Sąsiedzkiej

w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 23.05.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 6.06.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-III-U10.6730.1231.2018) i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w terminie do dnia 20.06.2022 r. Do osoby prowadzącej sprawę proszę dzwonić bądź korzystać z poczty elektronicznej w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00 oraz w czwartki między 11:00 a 14:00. Kontakt możliwy jest tradycyjną pocztą, poprzez platformę elektroniczną ePUAP i za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Wydziału.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Klimowicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-20 00:00
Opis zmian: Umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Graczyk
Data i godzina publikacji: 2022-05-20 12:34