Komunikat: Obwieszczenie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2020-05-25 do 2020-06-08

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 21.05.2020r. została wydana decyzja nr 332/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 117/3, 117/5, 154/71, ark. 10, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu w rejonie ul. Kościelnej / Mylnej (po korekcie terenu inwestycji

z dnia 04.07.2019r.).

Strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać

się z treścią decyzji podając numer sprawy (UA-I.6730.574.2019).

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest za pośrednictwem

e-puap).

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 25.05.2020r.

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bartosz Putz
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-21 14:10 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)