Komunikat: Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2019-11-13 do 2019-11-27

Treść

OBWIESZCZENIEO WYDANIU POSTANOWIENIA O UZGODNIENIUPROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej "k.p.a."

z a w i a d a m i a m

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości:

-       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-       na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta,

że 7 listopada 2019 r. - po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Wielkopolskiego z 31 paździer­nika 2019 r. - wydane zostało postanowienie o uzgodnieniu przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia; przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 3/25 i 3/38, arkusz 01, obręb Wilda, w Poznaniu - stanowiących teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygnaturze UA-IV.6724.2281.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7:30 - 17:00, czwartki godz.
7:30 - 15:30, wtorki i piątki godz. 9:00 - 12:00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest
13.11.2019 r.

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Rudnicki
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-08 15:39 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)