Komunikat: Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2019-11-15 do 2019-11-29

Treść

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 07.11.2019 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci drenażowej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na potrzeby stabilizacji poziomu wód gruntowych oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych" przewidzianej do realizacji na działkach nr 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 274/1, 274/2, 274/3, 275/1, 275/2 arkusz 03, obręb Podolany położonych w Poznaniu, z wniosku SKY INVESTMENTS Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.270.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 15.11.2019 r.

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bartosz Putz
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-14 11:33 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)