Komunikat: Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2019-12-12 do 2019-12-27

Treść

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 09 grudnia 2019r. została wydana decyzja nr 253/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi publicznej - stanowiącej ulice Stanisława Szczepanowskiego i Nad Seganką od skrzyżowania z ulicą Klemensa Janickiego do skrzyżowania z ulicą Stanisława Szczepanowskiego oraz budowie sieci elektroenergetycznej, elektroenergetycznej - oświetleniowej, gazowej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej - kanał technologiczny, przewidzianej do realizacji na działkach nr 100cz, 104/1, 97, ark. 08, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu przy ul. Stanisława Szczepanowskiego i Nad Seganką.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.262.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Rudnicki
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-10 14:37 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)