Komunikat: Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2019-12-12 do 2019-12-27

Treść

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 10.12.2019 r. na wniosek Miasta Poznania - Zarządu Zieleni Miejskiej wydano postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonego przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem zasilania do projektowanej pompowni, stanowiącej element projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na terenie parku im. A. Wodziczki w ramach zadania pn.: Renowacja parku im. A. Wodziczki w Poznaniu", realizowanej na części działek nr: 76/6 i 76/8, ark. 41, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy al. Wielkopolskich.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.297.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Rudnicki
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-10 14:56 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)