Komunikat: OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2022-01-21 do 2022-02-04

Treść

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIULOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-       na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 19.01.2022 r., została wydana decyzja nr 12/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 3 (cz.), arkusz 01; 22/3 (cz.), arkusz 03, obręb Strzeszyn, położonych w rejonie ul. Strzeszyńskiej i ul. Wałeckiej w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn.                                   UA-IV.6733.204.2021) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;
  • kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
   w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
   w godz. 7:30 - 15:30;
  • dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dominik Staniszewski
Data wytworzenia informacji: 2022-01-20 00:00
Opis zmian: Umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Graczyk
Data i godzina publikacji: 2022-01-20 10:57