Komunikat: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2020-01-20 do 2020-02-03

Treść

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.),

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

  • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
  • style="text-align: justify"w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 14.01.2020r. została wydana decyzja nr 27/2020 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków: mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz mieszkalno - usługowego, przewidzianej do realizacji na działce nr 46/3, ark. 02, obręb Winiary, położonej w Poznaniu przy
ul. Lechickiej 65, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-I-U05.6730.16.2017), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 20.01.2020r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.)

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Rudnicki
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-17 09:28 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)