Komunikat: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2020-01-24 do 2020-02-08

Treść

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

  • style="text-align: justify"w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • style="text-align: justify"na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
  • style="text-align: justify"w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 21.01.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo-usługowy przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 21/10 i części działki
nr 21/9, ark. 09, obręb Kobylepole położonych w Poznaniu przy ul. Abpa Walentego Dymka

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-IV-U12.6730.904.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Rudnicki
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-23 07:31 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)