Zamówienie: ZOU-XII.271.12.2020.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.12.2020.HS
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 7 lutego 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części:

Część 1 - roboty budowlane w zakresie urządzeń elektrycznych:

1)    wykonanie zasilania projektowanych urządzeń elektrycznych wyposażenia terenu na odcinku od istniejącej tablicy pomiarowej w budynku przy ul. Morasko 57, do projektowanego złącza kablowego Zk i szafki oświetleniowej So, łącznie ze złączem kablowym z pełnym wyposażeniem i szafką oświetleniową z pełnym wyposażeniem,

2)    wykonanie instalacji oświetleniowej przy ogrodzeniu placu zabaw od strony stawu wraz z ustawieniem 2 lamp,

3)    uporządkowanie terenu po ukończeniu prac i przywrócenie go do pierwotnego stanu

4)    wykonanie dokumentacji powykonawczej.

       Część 2 - roboty budowlane w zakresie nawierzchni, drogi i montażu sprzętu:

   1) wykonanie drogi technicznej, pomiędzy stawem a placem zabaw, tylko na odcinku przy placu zabaw,

2) wykonanie łącznie ok 6,5 m chodnika przed wejściem na plac zabaw, tylko przed bramą i furtką wraz z dojściem do drogi technicznej

5)  zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy drogą techniczną a ogrodzeniem placu zabaw polegające na: dostawie i montażu 3 ławek, dostawie i montażu 2 koszy na śmieci, dostawie i montażu stojaka na rowery, utwardzeniu powierzchni gruntu, ułożeniu trawy z rolki na obszarze pod, pomiędzy i za ławkami, nasadzeniu 3 szt. drzew klon pospolity,

6)  przełożenie krawężnika istniejącego parkingu i uzupełnienie ok. 3,5 m2 nawierzchni parkingu betonowymi płytami ażurowymi

7)   doposażenie placu zabaw w nawierzchnie piaskowe amortyzujące upadki pod istniejącymi 4 urządzeniami zabawowymi,

8)  przestawienie 3 istniejących urządzeń zabawowych placu zabaw w obrębie tego samego placu wraz z uzupełnieniem dwóch stopni istniejącej zjeżdżalni

9)  przestawienie 4 urządzeń siłowni zewnętrznej w obrębie istniejącego terenu placu zabaw,

10)   stabilizacja nawierzchni pod 4 urządzeniami siłowni zewnętrznej nawierzchnią trawiastą    

       wzmocnioną kratami trawnikowymi z tworzywa

   11) rozesłanie na terenie czarnej ziemi pozyskanej z korytowania wszelkich nawierzchni, na obszarach wskazanych przez Zamawiającego,

   12) uporządkowanie terenu po ukończeniu prac i przywrócenie go do pierwotnego stanu

 13)  wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części znajduje się w Specyfikacji zakresu zadania - załącznik nr 1 do wzoru umowy wraz z projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót i STWiOR.

Miejsce wykonania zamówienia:  Poznań, ul. Morasko.

Termin składania ofert/wniosków

10 marca 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 lutego 2020

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-03-10

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-03-17

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-03-31

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-02 11:02 - www (Aktualizacja)