Zamówienie: ZOU-XII.271.44.2020.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.44.2020.MC
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 12 czerwca 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa zestawu komputerowego oraz zestawu monitorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia dla ekspozycji stałej Bramy Poznania

Zamówienie podzielone jeste na następujące części:

Część 1 (zestaw komputerów) obejmująca:

Dostawę 1 zestawu składającego się z 75 sztuk mini komputerów multimedialnych zgodną ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2
do umowy - część 1.

Część 2 (zestaw monitorów) obejmująca:

Dostawę 1 zestawu monitorów do instalacji typu ściana multimedialna, demontaż zainstalowanego zestawu, montaż dostarczonego oraz jego instalację i konfigurację wraz z dopasowaniem do istniejącej obudowy zgodną ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do umowy - część 2.

Termin składania ofert/wniosków

14 lipca 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

8 czerwca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-12 09:37 - Załącznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP (Wprowadzenie informacji)