Komunikat: Otwarty konkurs ofert nr 83/2019 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka (...) - wypracowanie modelu działań edukacyjnych dla poznańskich szkół (...).

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-07-26 do 2019-08-21

Treść

Cel zadania:wypracowanie modelu działań edukacyjnych dla poznańskich szkół w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz przemocy rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami.

Działanie proponowane:

  • zdiagnozowanie i określenie najczęściej występujących potrzeb społeczności szkolnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu oraz przemocy rówieśniczej, motywowanej  stereotypami i uprzedzeniami,
  • opracowanie modelu działań profilaktycznych i interwencyjnych, uwzględniających specyfikę szkoły podstawowej   (z uwzględnieniem specyfiki nauczania początkowego i nauczania w klasach 4-8) oraz szkoły ponadpodstawowej,
  • pilotażowe wdrożenie modelu diagnozy i projektu działań adekwatnych wobec zbadanych potrzeb w społecznościach szkolnych,
  • przygotowanie raportu podsumowującego z rekomendacjami.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm. ) prowadzące działalność statutową w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.Termin realizacji zadania: maksymalnie od 10 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Minimalny wkład własny po stronie oferenta wyniesie 5% od kwoty wnioskowanej dotacji. Dopuszcza się wkład własny finansowy i/lub osobowy, natomiast nie dopuszcza się  wkładu własnego rzeczowego. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 21 sierpnia2019 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46,  tel. 61 878 4199, 61 878 5022.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Stella Gołębiewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-26 10:17 - modyfikacja opisu (Aktualizacja)