Komunikat: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia (...)" w 2021 roku.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-04-16 do 2021-12-31

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się wybrać na realizatora zadania publicznego w 2021 roku podmiot wymieniony w załączniku nr 1 do zarządzenia, którego oferta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję konkursową i zaproponowana do realizacji zadania z obszaru objętego konkursem ofert nr 44/2021, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Poznania 10 marca 2021 roku.

2. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, postanawia się przyznać dotację z budżetu Miasta na realizację zadania publicznego i przekazać na ten cel kwotę w wysokości 33 020,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

3. W załączniku nr 2 zawarto informację o ofertach ocenionych negatywnie pod względem formalnym.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i czyni się go odpowiedzialnym za zawarcie umowy z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz za nadzór nad realizacją tej umowy i zobowiązanie wyżej wymienionego podmiotu do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie określonym w zawartej umowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta
Data wytworzenia informacji: 2021-04-16
Opis zmian: Wprowadzono komunikat (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Sas
Data i godzina publikacji: 2021-04-16 15:25