Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 20/2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2020-01-27 do 2020-12-31

Treść

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 54/2020/P z dnia 24.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2020 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, przez  organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku.

Załączniki

Komunikat w dziale: