Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 32/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-03-30 do 2021-12-31

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku postanawia się realizować zadanie publiczne w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pt. "Pilotażowe systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka - mieszkanie interwencyjne dla pełnoletnich osób LGBT+ doświadczających przemocy", przekazując na ten cel kwotę 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przez podmiot wskazany w załączniku do zarządzenia.

2. W załączniku do zarządzenia zawarto również informację o ofercie, która nie otrzymała dofinansowania.

§ 2

Czyni się Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych odpowiedzialnym za zawarcie umowy z podmiotem wymienionym w załączniku do zarządzenia, który otrzymał dofinansowanie, oraz za nadzór nad realizacją tej umowy i zobowiązanie wyżej wymienionego podmiotu do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie określonym w zawartej umowie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Stella Gołębiewska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-30
Opis zmian: dodanie komunikatu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Stella Gołębiewska
Data i godzina publikacji: 2021-04-08 15:12