Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 62/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-07-08 do 2021-12-31

Treść

ZARZĄDZENIE NR 575/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2021r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r.

§ 1

1.W okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku postanawia się realizować zadania publiczne w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pt. "Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności dla kadry pracującej z dziećmi/młodzieżą", przekazując na ten cel kwotę 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz pt. "Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności dla ogółu mieszkańców", przekazując na ten cel kwotę 57 330 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100) przez podmioty wskazane w załączniku do zarządzenia.

2. W załączniku do zarządzenia zawarto również informację o ofertach, które nie otrzymały dofinansowania.

§ 2

Czyni się Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych odpowiedzialnym za zawarcie umów z podmiotami wymienionymi w załączniku do zarządzenia, które otrzymały dofinansowanie, oraz za nadzór nad realizacją tych umów i zobowiązanie wyżej wymienionych podmiotów do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie określonym w zawartych umowach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Stella Gołębiewska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-08
Opis zmian: modyfikacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Stella Gołębiewska
Data i godzina publikacji: 2021-07-12 08:56