Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2022-03-07
Nr ref.: 61 866 59 37
Jednostka: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
Stanowisko: główny księgowy
Informacje dodatkowe: Praca na 0,75 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-04-25

Zakres podstawowych czynności

Do obowiązków należeć będzie:

Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na :

1.1. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzeniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej

1.2. zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

1.2.1. właściwy przebieg operacji gospodarczych,

1.2.2. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

1.2.3. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na :

2.1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymii innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

2.2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

2.3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,

2.4. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środkówpozabudżetowych poza budżetowych innych będących w dyspozycji jednostki.

4. Opracowywanie sprawozdań finansowych.

5. Rozliczenie inwentaryzacji.

6. Terminowe i rzetelne opracowywanie i przekazywanie informacji ekonomicznych dyrektorowi szkoły i na potrzeby Wydziału Oświaty.

7. Sporządzanie bilansu szkoły w oznaczonym terminie.

8. Bieżące śledzenie przepisów finansowych.

9. Prowadzenie dokumentacji zgodnie rzeczowym wykazem akt.

10. Przygotowanie danych do sprawozdania SIO -księgowość (współpraca)

11. Wykonywanie innych czynności zlecanych przez dyrektora

Wymagania obowiązkowe

Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe

Doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i gospodarki finansowej placówki oświatowej.

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie, zaświadczenie o niekaralności.

Inne informacje:

Oferty należy składać na skrzynkę email : kadry@37lo.poznan.pl

Informacja o wyniku naboru

BIP informacja o wyborze.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Sylwia Majchrzycka-Nowak
Data wytworzenia informacji: 2022-04-25 00:00
Opis zmian: Główny księgowy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Majchrzycka-Nowak
Data i godzina publikacji: 2022-04-25 11:54