Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.V/3410 - 198/06 - przetarg nieograniczony na:

budowę boiska do piłki nożnej wraz z drenażem i nawodnieniem, placu zabaw i ogrodzenia w Poznaniu przy ul. Krajeneckiej.
zakres prac obejmuje :
- wykonanie boiska do piłki nożnej wraz z drenażem i nawodnieniem;
- wykonanie placu zabaw i wyposażeniem go w piaskownicę, 2 komplety huśtawek wahadłowych, 2 komplety huśtawek równoważnych, most wiszący i drabinkę;
- wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych

24/10/2006

Symbol: GP.NZP/341-91/06 - przetarg nieograniczony na:

dostawę systemu bezpiecznego zarządzania kluczami

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu bezpiecznego zarządzania kluczami w budynku przy ul. Libelta 16/20 oraz pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami umowy oraz specyfikacją sprzętu - załącznik nr 1 do siwz..

Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 24 miesięcznej gwarancji.

Zamontowane elementy systemu bezpiecznego zarządzania kluczami muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego wydany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz winny być oznaczone znakiem CE.

Zamawiający wymaga przeszkolenia minimum 6 osób do stopnia umożliwiającego każdemu z nich swobodną obsługę sprzętu.

Wszystkie podane przez Zamawiającego w specyfikacji i załącznikach nazwy należy traktować jako "typu".

CPV - 28521000-0 (zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi),

30231200-9 (sprzęt komputerowy),

19/10/2006

Symbol: ZP.341-2/06 - przetarg nieograniczony na:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 92

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Roboty remontowe i renowacyjne - 45.45.30.00-7, roboty izolacyjne 45.32.00.00-6.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) roboty rozbiórkowe;

2) ocieplenie ścian budynku sali gimnastycznej i łącznika - 577m2 ;

3) ocieplenie dachu sali gimnastycznej 343m2 oraz części dachu nad łącznikiem - 100m2 ;

4) demontaż i montaż instalacji odgromowej;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część II SIWZ.

Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

18/10/2006

Symbol: ZP.2.341-45/06 - przetarg nieograniczony na:

Zabezpieczenie powierzchni betonowej żywicami wraz z korektą spadków oraz odwodnieniem na IV trybunie Stadionu Miejskiego w Poznaniu, ul. Bułgarska 5/7.

KOD CPV: 45232451-8, 45453000-7

16/10/2006

Symbol: ZP.341-1/06 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń księgowości, sali nr 17 i pokoju pracy nauczyciela w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Strzeleckiej 10 w Poznaniu.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

roboty remontowe i renowacyjne-45.45.30.00-7, Nazwa przedmiotu dodatkowego:

pokrywanie podłóg i ścian - 45.43.00.00-4, instalacyjne roboty elektryczne - 45.31.51.00-9

12/10/2006

Symbol: GP.NZP/341-98/06 - przetarg nieograniczony na:

zaprojektowanie i wykonanie systemu gaśniczego w pomieszczeniach serwerowi w budynku przy ul. Gronowej 22a

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji systemu gaśniczego w pomieszczeniach serwerowi w budynku przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:

I etap - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego gazowego systemu gaśniczego serwerowi budynku UMP przy ul. Gronowej 22a w oparciu o program funkcjonalno użytkowy - załącznik nr 1 do wzoru umowy

II etap - wykonanie gazowego systemu gaśniczego wraz z robotami towarzyszącymi w serwerowi budynku UMP przy ul. Gronowej 22a zgodnie z wykonaną przez siebie dokumentacją.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z siwz i jej załącznikami oraz wzorem umowy.

Na wykonane roboty i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia należy zaoferować 36 miesięczny okres gwarancji.

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy poda harmonogram wykonania poszczególnych etapów prac.

Zamontowany system gaśniczy musi posiadać autoryzację producenta systemu.

Wszelkie użyte w specyfikacji i załącznikach nazwy należy traktować jako typu.

CPV - 74232000-4 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

74231431-7 (usługi inżynierii grzewczej dla budynków)

45343000-3 (roboty instalacyjne przeciwpożarowe)

45450000-6 (roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe).

11/10/2006

Symbol: 4/2006/pn - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych, w tym monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania operacyjnego i użytkowego

06/10/2006

Symbol: ZP.2.341-44/06 - przetarg nieograniczony na:

Sprzątanie domków camping Hotel Malta w Oddziale Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98

KOD CPV: 74710000-9

05/10/2006

Symbol: ZP.V/3410 - 187/06 - przetarg nieograniczony na:

Budowę boiska do piłki nożnej wraz z drenażem i nawodnieniem, placu zabaw i ogrodzenia w Poznaniu przy ul. Krajeneckiej.
zakres prac obejmuje :
- wykonanie boiska do piłki nożnej wraz z drenażem i nawodnieniem;
- wykonanie placu zabaw i wyposażeniem go w piaskownicę, 2 komplety huśtawek wahadłowych, 2 komplety huśtawek równoważnych, most wiszący i drabinkę;
- wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych.

05/10/2006

Symbol: ZP.VI/3410-166/06 - przetarg nieograniczony na:

dostawę do siedziby Urzędu Miasta Poznania komputera przenośnego (notebook ) - 1 szt. objętego minimum 12 miesięczną gwarancją producenta

CPV : 30213100-6

03/10/2006

Symbol: 3/2006/pn - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Filii nr 3 Biblioteki Raczyńskich przy ul. Jackowskiego 30 obejmujący roboty malarskie, remont podłóg, licowanie ścian glazurą, remont instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej,prace rozbiórkowe i stolarskie Powierzchnia lokalu - 102,7m2

02/10/2006

Symbol: ZP.2.341-41/06 - przetarg nieograniczony na:

sprzątanie domków camping Hotel Malta w Oddziale Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98

29/09/2006

Symbol: ZP.2.341-42/06 - przetarg nieograniczony na:

Dostawę, instalację i uruchomienie systemu kontroli ruchu pojazdów mechanicznych na terenie Oddziału Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3.

KOD CPV : 30200000-1, 45314200-3

28/09/2006

Symbol: ZP.2.341-38/06 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa 4-torowego, bezsznurowego bowlingu wraz z instalacją w budynku głównym Ośrodka Przywodnego Rataje, os. Piastowskiego 106a w Poznaniu.
Wynagana gwarancja na całość zamówienia i cały okres gwarancji producenta.

15/09/2006

Symbol: 2/2006/pn - przetarg nieograniczony na:

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej oraz renowacja istniejących drzwi zewnętrznych w budynku należącym do Biblioteki Raczyńskich - Muzeum Literackie H.Sienkiewicza w Poznaniu, Stary Rynek 83/84
Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do siwz :
- Nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Nr 2 - Projekt wymiany okien w budynku Muzeum,
- Nr3 - Pozwolenie nr 222/2006 Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru,
- Nr 4 - Decyzja nr 1808/2006 Prezydenta Miasta Poznania - pozwolenie na wykonanie robót budowlanych
- Nr 5 - Przedmiar robót
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych prac i przekazanie po jednym egzemplarzu Zamawiającemu i Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.
Wszystkie prace muszą być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków, który zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych prac oraz przeglądu prac w trakcie ich trwania.

15/09/2006

Symbol: ZP.2.341-39/06 - przetarg nieograniczony na:

Dostawę, instalację i uruchomienie systemu kontroli ruchu pojazdów mechanicznych na terenie Oddziału Malta

14/09/2006

Symbol: GP.NZP/341-78/06 - przetarg nieograniczony na:

Usługi projektowe (opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej). Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Św. Jerzego 6/10 w Poznaniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy załącznik numer 1 do siwz.

Projekt musi być sprawdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej łącznie z wpisem na listę członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego.

Wszelkie użyte w specyfikacji i załącznikach nazwy należy traktować jako typu.

CPV - 74222000-1 (usługi projektowania architektonicznego)

11/09/2006

Symbol: ZP.2.341-40 - przetarg nieograniczony na:

Remont tarasów na pawilonie obsługi imprez (obiekt 302) oraz wieży sędziowskiej (obiekt 301) - Tor Regatowy Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3.
Zakres obejmuje remont istniejących tarasów na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu polegający na wymienie okładzin tarasowych, wykonaniu izolacji przeciwwodnych tarasowych wraz z odnowieniem istniejących balustrad i osłon przeciwsłonecznych.
KOD CPV : 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
Wymagana gwarancja na wykonane roboty : nie mniej niż 12 miesięcy.

08/09/2006

Symbol: ZP.2.341-37/06 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie rozdzielni n.n. wraz z kablami zasilającymi.

31/08/2006

Symbol: GP.NZP/341-70/06 - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu gaśniczego w pomieszczeniach serwerowi w budynku przy ul. Gronowej 22a.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji systemu gaśniczego w pomieszczeniach serwerowi w budynku przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
I etap - wykonanie dokumentacji projektowej gazowego systemu gaśniczego serwerowi budynku UMP przy ul. Gronowej 22a w oparciu o program funkcjonalno użytkowy - załącznik nr 1 do wzoru umowy
II etap - wykonanie instalacji gazowego systemu gaśniczego wraz z robotami towarzyszącymi w serwerowi budynku UMP przy ul. Gronowej 22a zgodnie z wykonaną przez siebie dokumentacją.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z siwz i jej załącznikami oraz wzorem umowy.
Na wykonane roboty i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia należy zaoferować 36 miesięczny okres gwarancji.
Wykonawca przed podpisaniem umowy poda harmonogram wykonania poszczególnych etapów prac.
Zamontowany system gaśniczy musi posiadać autoryzację.
Wszelkie użyte w specyfikacji i załącznikach nazwy należy traktować jako typu.

29/08/2006