Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
58/2000 2000-11-30 W sprawie sporządzenia spisu z natury /punkt informacyjny - hol budynku Urzędu Miasta/ 2000-11-30
66/2000 2000-11-27 W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Inżyniera Miasta 2000-12-27
57/2000 2000-11-23 W sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania systemu informacji miejskiej w Poznaniu 2000-11-23
56/2000 2000-11-21 W sprawie obszaru Miasta Poznania, na którym wprowadza sie pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. 2000-11-21
55/2000 2000-11-17 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji, oceny stanu technicznego, klasyfikacji i wybrakowania sprzętu OC, znajdującego się w miejskim magazynie 2000-11-17
54/2000 2000-11-15 W sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania restrukturyzacji poznańskich przedszkoli 2000-11-15
53/2000 2000-11-08 W sprawie plebiscytu dotyczącego podziału Osiedla Warszawskiego na Osiedle Warszawskie oraz Osiedle Komandoria-Pomet 2000-11-08
52/2000 2000-10-20 W sprawie zmiany zarządzenia nr 49/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 września 1999r. w spr. powołania komisji ds. likwidacji środków trwałych wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz zbiorów bibliotecznych Urzędu Miasta Poznania, zmienionego zarządzeniem nr 83/99 Prezydenta Miasta Poznania , zmienionego zarządzeniem nr 83/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 1999r. 2000-10-20
51/2000 2000-10-11 W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w wydziałach i równorzędnych jednostkach organizacyjnych oraz w delegaturach Urzędu Miasta i jednostkach podległych 2000-10-11
50/2000 2000-10-06 W sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 28/2000 z dnia 26.06.2000r. w sprawie powołania Kapituły konkursu o tytuł "Wolontariusz Roku" 2000-10-06
49/2000 2000-10-02 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego z Zespołem Szkół Handlowych im. Oskara LANGEGO i wydzielonymi siłami ratowniczymi miasta Poznania 2000-10-02
48/2000 2000-09-14 W sprawie powołania komisji do sprawdzania znajomości topografii miasta Poznania 2000-09-14
47/2000 2000-09-14 W sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu zwanego New Transit Project - alternatywna kolejka napowietrzna 2000-09-14
46/2000 2000-09-08 W sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2000 Prezydenta Miasta Poznania z 11 lipca 2000r. dot. powołania komisji do dokonania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Poznania 2000-09-08
45/2000 2000-09-08 W sprawie regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miasta Poznania 2000-09-08
44/2000 2000-08-22 W sprawie zasad przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego pracownikom wydziału Finansowego Oddziału Egzekucyjnego za osobiste wykonanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 2000-08-22
43/2000 2000-08-21 W sprawie ogłoszenia zasad redagowania aktów prawnych 2000-08-21
42/2000 2000-07-31 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia epizodyczno-zgrywającego siły ratownicze oraz treningu sztabowego Zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa m.Poznania 2000-07-31
41/2000 2000-07-26 W sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. Lustracji i Oceny Obiektów zakwalifikowanych do trzeciego etepu VII edycji konkursu "Zielony Poznań" 2000-07-26
40/2000 2000-07-24 W sprawie powołania zespołu ds. "Term nad jeziorem Maltańskim" 2000-07-24
39/2000 2000-07-12 W sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 października 2000r. 2000-07-12
38/2000 2000-07-12 W sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta 2000-07-12
37/2000 2000-07-11 W sprawie powołania komisji do dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Poznania 2000-07-11
36/2000 2000-06-29 W sprawie spisu z natury 2000-06-29
35/2000 2000-06-29 W sprawie spisu z natury 2000-06-29
34/2000 2000-06-28 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze w Poznaniu 2000-06-28
33/2000 2000-06-28 W sprawie wyborów do Rady Osiedla 28 Czerwca 1956r. w Poznaniu 2000-06-28
32/2000 2000-06-28 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Świt 2000-06-28
31/2000 2000-06-28 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Kwiatowego 2000-06-28
30/2000 2000-06-28 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Główna 2000-06-28
29/2000 2000-06-28 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Chartowo 2000-06-28
28/2000 2000-06-26 W sprawie powołania Kapituły corocznego konkursu o tytuł "Wolontariusz Roku" 2000-06-26
27/2000 2000-06-22 W sprawie spisu z natury 2000-06-22
26a/2000 2000-06-19 W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2000 2000-06-19
26/2000 2000-06-06 W sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania oraz Zespołu roboczego dla realizacji projektu "strategiczne zarządzanie gruntami" 2000-06-06
25/2000 2000-05-23 W sprawie wyborów do Komisji Socjalnej przy Urzędzie miasta Poznania 2000-05-23
24/2000 2000-05-08 W sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 63/99 w spr. wykonywania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania, zmienionego zarządzeniem nr 9/2000 z dnia 16 marca 2000 r. 2000-05-08
23/2000 2000-04-18 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Świt w Poznaniu 2000-04-18
22/2000 2000-04-18 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Św. Łazarza w Poznaniu 2000-04-18
21/2000 2000-04-18 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Kopernika-Raszyn w Poznaniu 2000-04-18
20/2000 2000-04-18 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Górczyn w Poznaniu 2000-04-18
19/2000 2000-04-18 W sprawie wyborów do Rady Osiedla 28 Czerwca 1956r. w Poznaniu 2000-04-18
18/2000 2000-04-17 W sprawie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Poznania. 2000-04-17
17/2000 2000-04-13 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/99 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.11.1999r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ofert H.Cegielski Poznan S.A. i Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. 2000-04-13
16/2000 2000-04-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Główna 2000-04-13
15/2000 2000-04-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Przyjaźń w Poznaniu 2000-04-13
14/2000 2000-04-13 W sprawie wyborów do Rady Osiedla św. Marcin w Poznaniu 2000-04-13
13/2000 2000-04-06 W sprawie przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu Miasta Poznania 2000-04-06
12/2000 2000-04-04 W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania 2000-04-04
11a/2000 2000-03-21 W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2000 2000-03-21
11/2000 2000-03-20 W sprawie zmiany klauzuli tajności, weryfikacji i uaktualnienia dokumentacji związanej z podwyższaniem gotowości obronnej kraju w Urzędzie Miasta Poznania 2000-03-20
9/2000 2000-03-16 W sprawie zmiany zarządzenia własnego w sprawie wykonania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania 2000-03-16
10/2000 2000-03-16 W sprawie powołania zespołu do spraw regulacji terenowo-prawnych w związku z przekształceniem MPK 2000-03-16
8/2000 2000-03-09 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Zwycięstwa 2000-03-09
7/2000 2000-03-09 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Stare Winogrady 2000-03-09
6/2000 2000-03-09 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Kwiatowego 2000-03-09
5/2000 2000-03-09 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Sołacz w Poznaniu 2000-03-09
4/2000 2000-03-09 W sprawie wyborów do Rady Osiedla Rataje Południowe 2000-03-09
3/2000 2000-03-07 W sprawie wykonywania przez jednostki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne przepisów rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. 2000-03-07
2/2000 2000-02-24 W sprawie szczególowego zakresu zadań Prezydenta Miasta, jego Zastępców, Sekretarza i Skarbnika Miasta 2000-02-24
1/2000 2000-01-03 W sprawie zmiany zasad przyznawania dodatków służbowych pracownikom Urzędu Miasta Poznania oraz Delgatur Urzędu Miasta Poznania 2000-01-01