Zarządzenie nr 933/2018/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadań publicznych, polegających na zapewnieniu interwencyjnego, bezpiecznego pobytu osobom bezdomnym w ogrzewalni, zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 4, 4a, 5, 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), streetworkingu - usłudze wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania - w przestrzeni publicznej, na zapewnieniu wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 15 marca 2019 roku oraz od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. oraz na zapewnieniu wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-18

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-05 16:14:46.0