Oferta: księgowa/y

Data publikacji: 2021-11-25
Nr ref.: KD.120.1.2021
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych)
Stanowisko: księgowa/y
Informacje dodatkowe: 3/4 etatu - praca od 9.12.2021r.

Zakres podstawowych czynności

Kontrola faktur zakupowych pod względem formalnym i rachunkowym.

Wystawianie faktur za wykonane usługi i sprzedawane towary.

Księgowanie dochodów i wydatków.

Księgowanie wpływów i wydatków ZFŚS.

Prowadzenie ewidencji księgowej projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Księgowanie i sporządzanie rejestru VAT i deklaracji JPK.

Sporządzanie sprawozdań budżetowych.

Prowadzenie ewidencji materiałowej i narzędziowej - magazyn materiałów i magazyn narzędzi.

Rozliczanie i księgowanie inwentur magazynowych, ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych - oddział - Warsztaty Szkolne.

Sprawdzanie i informowanie o nieterminowych należnościach.

Archiwizacja dokumentów.

Wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego lub dyrektora szkoły.

Wymagania obowiązkowe

Wykształcenie średnie lub wyższe na kierunku finanse i rachunkowość lub zbliżonym, 

co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości budżetowej, obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  budżetowej, finansów publicznych oraz klasyfikacji budżetowej.

Biegła obsługa  komputera-pakiet Office.

Doświadczenie w stosowaniu i rozliczaniu podatku VAT.

Wymagania dodatkowe

Umiejętność dobrej organizacji pracy, systematyczność, dokładność, dyspozycyjność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i lojalność, samodzielność w działaniu. Praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji. Mile widziane referencje z poprzedniego miejsca pracy. Umiejętność wnikliwej analizy przepisów prawnych i redagowania pism. Dodatkowym atutem będzie znajomość programu księgowego, magazynowego PROGMAN i aplikacji PABS.

Wymagane dokumenty

List motywacyjny.

Życiorys zawodowy (CV).

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kserokopie świadectw pracy.

Kserokopie innych dokumentów np. opinii, rekomendacji, dodatkowych uprawnień itp..

Inne informacje:

Wymagane dokumenty prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej pod adresem: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań w nieprzekraczalnym terminie

do 8 grudnia 2021r. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych), ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań w terminie do 2021-12-08.

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych) zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko księgowego, ogłoszonego 25.11.2021r. i prowadzonego przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Tomasz Szłapiński
Data wytworzenia informacji: 2021-11-25 00:00
Opis zmian: oferta pracy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Krystian Kaczmarek
Data i godzina publikacji: 2021-11-25 08:43