Oferta: główny specjalista ds. administracyjno - gospodarczych

Data publikacji: 2021-12-16
Nr ref.: ZSB1.1200.3.2021 z dn. 16.12.2021
Jednostka: Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 (XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa, Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa, Szkoła Policealna nr 21, Szkoła Policealna nr 21 dla Dorosłych), Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Poznaniu (BS 42)
Stanowisko: główny specjalista ds. administracyjno - gospodarczych

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-12-30

Zakres podstawowych czynności

a) obsługa programu komputerowego "Kadry",

b) zarządzanie zespołem pracowników administracji i obsługi,

c) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników szkoły,

d) sporządzanie sprawozdań związanych z zakresem czynności,

e) udział w procesie inwentaryzacji majątku szkolnego,

f) przygotowanie i realizacja procedur wymaganych ustawą o zmówieniach publicznych w zakresie remontów i zakupu wyposażenia,

g) prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym,

h) przygotowywanie i sporządzenie umów najmu pomieszczeń,

i)  zarządzanie organizacją dokumentacji, w tym archiwalnej,

j)  prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,

k) wykonywanie obowiązków związanych z funkcją kasjera.

Wymagania obowiązkowe

a) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

c) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych,e) wykształcenie:- wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, co najmniej 4 lata praktyki.

Wymagania dodatkowe

a) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

b) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

c) znajomość przepisów płacowych,

d) znajomość przepisów ZUS,

e) znajomość obsługi programów: Pakiet Finansowo-Księgowy , Płace, Kadry - firma PROGMAN- WOLTER KLUWER SA., Płatnik, e-PFRON, Planowanie i Platforma Zarządzania   w Oświacie PABS,

f) znajomość procedur wymaganych ustawą o zamówieniach publicznych,

g) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

h) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

i)  znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet),

j)  dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,

f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

i) oświadczenie kandydat o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowychi samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz. U z 2018r., poz. 1260), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne informacje:

Budynek oraz miejsce pracy nie są przystosowane dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające skupienia i dokładności.

Praca wymaga bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

Przewiduje się wyjścia poza miejsce pracy.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne (tylko w formie papierowej) winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 27.12.2021 do godz. 12.00 pod adresem: Zespół Szkół Budownictwa Nr 1, ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny specjalista ds. administracyjno-gospodarczych"

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 853 45 11

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Urzędu Miasta Poznania oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

wykaz-kandydatow.pdf plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Wynik naboru.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17, 61 - 883 Poznań.
2. Dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego odpowiednio z art.22 1) § 1 Kodeksu pracy oraz art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.  
3.Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).
4. Przekazanie innych danych tj. w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl .
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:a) dostępu do swoich danych osobowychb) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowec) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1)§ 1 Kodeksu pracy i art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).
8. Dane osobowe wybranego kandydata w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania będą umieszczone na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marcin Galas
Data wytworzenia informacji: 2021-12-30 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Galas
Data i godzina publikacji: 2021-12-30 11:58