Zamówienie: ZSB1.231.1.2020

Sygnatura zamówienia: ZSB1.231.1.2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 29 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 (XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa, Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa, Szkoła Policealna nr 21, Szkoła Policealna nr 21 dla Dorosłych)
ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań
kontakt: 61 853 45 11
email: sekretariat@zsb1.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauracyjne w auli budynku szkoły przy ul. Rybaki 17 w Poznaniu. Prace polegać będą na:
  • Naprawie tynków ścian oraz sufitu, w tym skucie wtórnych tynków oraz uzupełnień cementowych i gipsowych, uzupełnienie tynków oraz malowanie,
  • Renowacji detali architektonicznych, w tym usunięcie wtórnych nawarstwień, odsłonięcie pierwotnego kanelowania pilastrów, uzupełnienie ubytków oraz malowanie,
  • Konserwacji (oczyszczeniu i malowaniu) krat wentylacyjnych i grzejników rurowo - żebrowych,
  • Oczyszczeniu i zabezpieczeniu wtórnej boazerii wraz z wymianą części wewnętrznej ruchomej na kratownicę nawiązującą do starych zabytkowych kratek oraz wymianą półek osłon grzejników na wzór parapetów,
  • Wymianie instalacji elektrycznej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona:

  • dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w tym jeden na CD,
  • dokumentację konserwatorską prac, opisową i fotograficzną, opracowaną zgodnie z Pozwoleniem nr 416/2020 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz Pozwoleniu nr 416/2020 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które to stanowią integralną część SIWZ -Załączniki nr 1a - 1e do SIWZ.

Termin składania ofert/wniosków

15 lipca 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

29 czerwca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Galas
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-29 21:25 - Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)