ࡱ> NQ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMPRoot Entry F`OWorkbook4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pAdmin Ba==Kx<(8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1h8 Cambria1H,8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H< Czcionka tekstu podstawowego1H> Czcionka tekstu podstawowego1H? Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Arial1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_- d\ mmmm\ yyyy        ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '     + ) ! ` " ff P P     & a> % # $  , *  " ! # ! "@ @) @@ !@ @ * @@ !@ @ * @ !!@ @ *  " "    @@) *@ @) @@ ) @@ ) @ @ ) @ @ ) @ @ (@ @ ) @@ (@ @ * @ @ @ @ @ @ ) @ @ * * " ""@ @ ) " ! " "@@ ) "@ ) " @ ) "@@ * "@ *  " @ * " " @@ ) @ )  @ ) !@@ ) !@ )  ! @ ) @@ @  @ "@@ ) "@ ) " @ ) @@ ) @ )  @ ) @@ @  @ @  "@@ ) "@ )  " @ ) @  " @@) @)  @) @) )  ) @@) @)  @) @) ) )  @ )  )  )  @)  )  )  @ )  )  ) @@) @)  @) @) ) ) @ ) ) ) !@@ ) !@ )  ! @ ) !@@ ! @ !@@ *  ! @ * @@ ) @ )  @ ) @@  @ @@ *  @ * @@  @ @@  @  @@ ) @ )  @ ) @@  @ @@  @  @@ *  @ * "@@ "@ " @ 1@@ 1@ 1 @ 8@ 8 8 @ 8 8 *0@ * *0 *0 @ *0 *0 0@ 0 "@@ ) "@ )  " @ )  @ )  @ ) @ @) @ @ " @@) @ @) ) @ ) ) ||76D}-}9 _z_B}<}/ _z_B #,#}<}0 _z_B? #,#}<}1 _z_B23 #,#}(}2 _z_B}<}* a_z_B #,#}<}= _z_B #,#}<}3 e_z_B #,#}}( ??v_z_B̙ #,# _z_* "- z_B_ -}}) ???_z_B #,#??? _z_???* "- ???z_B_ ???-}}4 }_z_B #,# _z_* "- z_B_ -}<}- }_z_B #,#}}. _z_B #,#??? _z_???* "- ???z_B_ ???-}(}8 _z_B}x}:_z_B #,# _z_ * "- z_B_}(}7 _z_B}P}6 _z_B #,# _z_}<}" _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<} _z_B23 #,#}<}# _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<} _z_B23 #,#}<}$ _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<} _z_B23 #,#}<}% _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<} _z_B23 #,#}<}& _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<} _z_B23 #,#}<}' _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<}! _z_B23 #,#20% - akcent 1J20% - akcent 1 ef 20% - akcent 2J"20% - akcent 2 ef 20% - akcent 3J&20% - akcent 3 ef 20% - akcent 4J*20% - akcent 4 ef 20% - akcent 5J.20% - akcent 5 ef 20% - akcent 6J220% - akcent 6 ef 40% - akcent 1J40% - akcent 1 L 40% - akcent 2J#40% - akcent 2 L湸 40% - akcent 3J'40% - akcent 3 L 40% - akcent 4J+40% - akcent 4 L 40% - akcent 5J/40% - akcent 5 L 40% - akcent 6J340% - akcent 6 Lմ 60% - akcent 1J 60% - akcent 1 23 60% - akcent 2J$60% - akcent 2 23ٗ 60% - akcent 3J(60% - akcent 3 23֚ 60% - akcent 4J,60% - akcent 4 23 60% - akcent 5J060% - akcent 5 23 !60% - akcent 6J460% - akcent 6 23 "Akcent 1>Akcent 1 O #Akcent 2>!Akcent 2 PM $Akcent 3>%Akcent 3 Y %Akcent 4>)Akcent 4 d &Akcent 5>-Akcent 5 K 'Akcent 6>1Akcent 6 F !(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???????????? ??? *Dobre8Dobre a+* Dziesitny,2Dziesitny [0]'-Komrka poBczonaRKomrka poBczona }.Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona ????????? ???/ NagBwek 1D NagBwek 1 I}O0 NagBwek 2D NagBwek 2 I}?1 NagBwek 3D NagBwek 3 I}232 NagBwek 46 NagBwek 4 I}3 Neutralne@ Neutralne e&Normalny4 Obliczeniaz Obliczenia } 5* Procentowy 6SumaFSuma OO'7Tekst obja[nieniaD5Tekst obja[nienia '8Tekst ostrze|eniaD Tekst ostrze|enia 9TytuB1TytuB I}% :Uwagad Uwaga ;&Walutowy<. Walutowy [0] =ZBe4ZBe XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`(Z Formularz Wyja[nienia00 zoo;gk[&INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Tab. nr 10Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - piecz AKTYWA TRWAAEWUrzd Miasta Poznania WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami ul. Gronowa 20 61-655 PoznaD(warto[ skBadnikw majtkowych bdcych wBasno[ci Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osb prawnych)&Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowejWarto[ brutto (w zB)Warto[ umorzenia (w zB)Warto[ netto (w zB)Ilo[JmGrunty (konto 011 - gr. 0)dz.%Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)szt.8Obiekty in|ynierii ldowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)6Maszyny i urzdzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)&Zrodki transportu (konto 011 - gr. 7)CNarzdzia, przyrzdy, ruchomo[ci i wyposa|enie (konto 011 - gr. 8)#Inwentarz |ywy (konto 011 - gr. 9)$PozostaBe [rodki trwaBe (konto 013)6Zbiory biblioteczne (konto 014),Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)Dobra kultury (konto 016)(Uzbrojenie i sprzt wojskowy (konto 017)+Warto[ci niematerialne i prawne (konto 020)0DBugoterminowe aktywa finansowe (konto 030)CInwestycje - [rodki trwaBe w budowie (konto 080,081,082,083)%Nale|no[ci dBugoterminowe (konto 226)AKTYWA TRWAAE RAZEM)Piecztka imienna i podpis GB. KsigowegoSporzdziB dniaPiecztka imienna i podpis1Nr telefonu, pod ktrym mo|na uzyska wyja[nieniadyrektora/kierownika jednostkiZ(zgodnie z Zarzdzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) Tab. nr 1.1AKTYWA OBROTOWENazwa dla pozycji 1-5Warto[ (w zB) 1. Zapasy2. Nale|no[ci krtkoterminowe.3. Zrodki pieni|ne (suma 3.1+3.2+3.3)3.1 Zrodki pieni|ne w kasie33.2 Zrodki pieni|ne na rachunkach bankowych3.3 Zrodki pieni|ne - inne.4. Krtkoterminowe papiery warto[ciowe5. Rozliczenia midzyokresoweAKTYWA OBROTOWE RAZEMAktywa trwaBe nettoAktywa obrotowe SUMA AKTYWW9Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczeci)Urzd Miasta Poznania2WYJAZNIENIA ZMIAN WARTOZCI MAJTKU (Aktywa trwaBe)@WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami ul. Gronowa 20 61-655 PoznaDWyszczeglnienie/Warto[ brutto wg stanu na 31-12-2010 r. [w zB]-Wyja[nienia zmian (zmniejszenia, zwikszenia)Grunty (konto 011 - grupa 0)&Budynki i lokale (konto 011 - grupa 1)9Obiekty in|ynierii ldowej i wodnej (konto 011 - grupa 2):Maszyny i urzdzenia techniczne (konto 011 - grupa 3 do 6)'Zrodki transportu (konto 011 - grupa 7)DNarzedzia, przyrzdy, ruchomo[ci i wyposa|enie (konto 011 - grupa 8)$Inwentarz |ywy (konto 011 - grupa 9)#PozostaBe [rodki trwaBe (konto 013)Zbiory biblioteczne (konto 014)+Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)Dobra kultury (konto 016)+Warto[ci niematerialne i prawne (konto 020)+DBugoterminowe aktywa finansowe (konto 030)0Inwestycje - [rodki trwaBe w budowie (konto 080) R A Z E M%Nr telefonu, pod ktrym mo|na uzyska Piecztka imienna i podpis osoby"wyja[nienia dotyczce sprawozdania"dziaBajcej w imieniu sprawozdawcy+MIASTA POZNANIA NA DZIEC 31 GRUDNIA 2011 R.;OSTATECZNY TERMIN NADSYAANIA SPRAWOZDAC - 28 LUTEGO 2012 R.*MIASTA POZNANIA NA DZIEC 31 GRUDNIA 2011r./Warto[ brutto wg stanu na 31-12-2011 r. [w zB]MInformacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzieD 31-12-2011 r. Tab. nr 2Forma organizacyjno-prawna,Przedszkole nr 117 PoznaD o[.Piastowskie 105Jednostki bud|etowe otrzymano w trwaBy zarzd grunty$zwikszono warto[ budynku/termoren.!zakupiono pozostaBe [rodki trwaBeb@ CfDGhIiK rM OjQS'VfXccB Et_@mhwx dMbP?_*+%&\.?'\.?(~?)~?MHP LaserJet Professional P11024 4Xv~=%tHj"Q?SDDMHP LaserJet Professional P1102 -(d2F4" _XX `? `?&`cU} } $} I} $} E      @ @ @ @ @ X@ I@ v@ @ I@ I@ +@ @ X@ X@ I@ @ :@ *@ :@    O @????????>> A>>>>>>BC>>    V  U W      e D ~ x9A ! x9A D D E F ~ @ A ~ @ `@(  LL G H ( G H ~ r@~ r@( G H ( I J ~ @~ N@@( K> ( K> ~ AA D( K> ~ r@r@ D( K> ! DD K> ~ ! DD K> ( K> ~ Ͷ@~ Ͷ@( K> ~ ( K> ~ ! DD K> ~ (5 K> i jk#l^@A % n#lfA % n#lS;A 7 % nK> oooppppoooo g gg h hhh h! hhK g"gggKKO> N# K> Dd l,,, X , ,,{__{SYmS{gmg X ! " # +@$ % & ' ( ) * + @ , @ - @. X@ / W@ 0 @1 @2 X@3 @4 @ 5 @ 6 7 *@ 8 @ 9 @ : ; < = > ? KKKKKKKKKK> !fP!ffffffffff "f$"ffffffffff ## $Q$ %@%%????????K> &PKKKKKKBCK> ' ' '& ' ' ' ( 7)iN /!D $B[,Przedszkole nr 117 PoznaD o[.Piastowskie 105 ) )) * + ,' , ,(, -q) -rs~ -@- .}* .~~ .wh@.xxxxxxy /}+ /~#/l@ %02/mmmmmmn 0},0~ 1}- 1~~ 1@1 2}.2~ 3}/3~ 4t04uvwxxxxxxy 5z1 5{|,5l$@ 8%-.%04B5mmmmmmn 6LLLMMMMMMK> 7q2 7rs7lS;A 9D7mmmmmmn 8t3 8uv8l$@ D58mmmmmmn 9i4 9jk#9l;A %789mmmmmmn :LLLMMMMMMK> ;oooppppoooo <g <gg <h <hhh <h! <hhh =g"=gggKKO =h# =hhh >QQQQQQQQQQR ?fP?ffffffffff D l ,,,,, X BBB[,B,,,d SS[ XB @ A B C D @f$@ffffffffff A>>>>>>>>>>> B>>>>>>>>>>> C>>>>>>>>>>> D>>>>>>>>>>> P, >9 >>1@9:1 11 "         !! "" ##  ,,,, ---- $$ '('('+ )+)+0000 1111 .... //// 4444 5555 2222 3333 9999 ;;;;;; 7777 8888 ?? @@ <<<<<< ==== 7lBBd rejestracji danych.Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia78 04 //-. BBd rejestracji danych.Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia' LINFOWprowadz nazw jednostki%Prosz o wprowadzenie nazwy jednostkiKomrka nie mo|e by pusta&Lwd LINFOBBdCProsz o wybranie formy organizacyjno-prawnej (z listy rozwijanej)6Wybierz form organizacyjno-prawn z rozwijanej listyRJednostki bud|etoweZakBady bud|etoweInstytucje kulturyZakBady Opieki Zdrowotnej ggD )M dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(\.?)\.?MHP LaserJet Professional P11024 4Xv~=%tHj"Q?SDDMHP LaserJet Professional P1102 -(d2F4" dXX `? `?&`cU} } $)} } )@w@v@   @@ T S5 S T6;`iN %Z :B[,Przedszkole nr 117 PoznaD o[.Piastowskie 105 7 8 U9 V: VR W; X<Y;]x9A %Z : B ZX [=~ \H A;]@ A %Z : B ^Y [>\;]ʚ %Z :B^ [?~ \r@; ]r@ %Z :B ^ [@ \; ]<ʚ %Z :B ^ [A~ \@; ]@ %Z :B ^ [B \; ]Dʚ %Z :B ^ [C~ \A; ]A %Z :B ^Z [D~ \r@;]r@ %Z :B^ [E\;]Pʚ %Z :B^ [F\;]Tʚ %Z :B^ [\;]Xʚ %Z :B^ [G~ \Ͷ@;]Ͷ@ %Z :B_ [H\;]`ʚ %Z :B^ [I\;]dʚ %Z :B^ [\;]hʚ %Z :B^ `J#a~A %#a^@A %b cK  cL cM db cNRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDX l48eiaeaeaieaaaeaaaf4* !"#$%&'( RRRR!RRRR"RRRR#RRRR$RRRR%RRRR&RRRR'RRRR(RRRRV R > @*7lBBd rejestracji danych2Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia !!!?&leelBBd rejestracji danych2Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia !!!?ggD Oh+'0HP`p userAdminMicrosoft Excel@0@]@՜.+,0 PXd lt| UMP Formularz Wyjanienia Arkusze F,Arkusz programu Microsoft Office Excel 2003Biff8Excel.Sheet.89qCompObj x