ࡱ> SR \pDYREKTOR Ba==Kx<(8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1Tahoma7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_- d\ mmmm\ yyyy        + ) , * " ! # ! "@ @) @@ !@ @ * @@ !@ @ * @ !!@ @ *  " "    @@) *@ @) @@ ) @@ ) @ @ ) @ @ ) @ @ (@ @ ) @@ (@ @ * @ @ @ @ @ @ ) @ @ * * " ""@ @ ) "@ ) "@@ ) " ! " "@@ ) "@ ) " @ ) "@@ * "@ *  " @ * " " @@ ) @ )  @ ) !@@ ) !@ )  ! @ ) @@ @  @ "@@ ) "@ ) " @ ) @@ ) @ )  @ ) @@ @  @ @   " @ ) @  " @@) @)  @) @) )  ) @@) @)  @) @) ) )  @ )  )  )  @)  )  )  @ )  )  ) @@) @)  @) @) ) ) @ ) ) ) !@@ ) !@ )  ! @ ) !@@ ! @ !@@ *  ! @ * @@ ) @ )  @ ) @@  @ @@ *  @ * @@  @ @@  @  @@ ) @ )  @ ) @@  @ @@  @  @@ *  @ * "@@ "@ " @ 1@@ 1@ 1 @ 8@ 8 8 @ 8 8 *0@ * *0 *0 @ *0 *0 0@ 0 "@@ ) "@ )  " @ )  @ )  @ ) @ @) @ @ " @@) @ @) ) @ ) ) `3 Formularz e Wyja[nienia00 zoo;`iZR3 @@ iY&INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Tab. nr 10Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - piecz AKTYWA TRWAAEWUrzd Miasta Poznania WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami ul. Gronowa 20 61-655 PoznaD(warto[ skBadnikw majtkowych bdcych wBasno[ci Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osb prawnych)&Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowejWarto[ brutto (w zB)Warto[ umorzenia (w zB)Warto[ netto (w zB)Ilo[JmGrunty (konto 011 - gr. 0)dz.%Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)szt.8Obiekty in|ynierii ldowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)6Maszyny i urzdzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)&Zrodki transportu (konto 011 - gr. 7)CNarzdzia, przyrzdy, ruchomo[ci i wyposa|enie (konto 011 - gr. 8)#Inwentarz |ywy (konto 011 - gr. 9)$PozostaBe [rodki trwaBe (konto 013)6Zbiory biblioteczne (konto 014),Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)Dobra kultury (konto 016)(Uzbrojenie i sprzt wojskowy (konto 017)+Warto[ci niematerialne i prawne (konto 020)0DBugoterminowe aktywa finansowe (konto 030)CInwestycje - [rodki trwaBe w budowie (konto 080,081,082,083)%Nale|no[ci dBugoterminowe (konto 226)AKTYWA TRWAAE RAZEM)Piecztka imienna i podpis GB. KsigowegoSporzdziB dniaPiecztka imienna i podpis1Nr telefonu, pod ktrym mo|na uzyska wyja[nieniadyrektora/kierownika jednostkiZ(zgodnie z Zarzdzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) Tab. nr 1.1AKTYWA OBROTOWENazwa dla pozycji 1-5Warto[ (w zB) 1. Zapasy2. Nale|no[ci krtkoterminowe.3. Zrodki pieni|ne (suma 3.1+3.2+3.3)3.1 Zrodki pieni|ne w kasie33.2 Zrodki pieni|ne na rachunkach bankowych3.3 Zrodki pieni|ne - inne.4. Krtkoterminowe papiery warto[ciowe5. Rozliczenia midzyokresoweAKTYWA OBROTOWE RAZEMAktywa trwaBe nettoAktywa obrotowe SUMA AKTYWW9Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczeci)Urzd Miasta Poznania2WYJAZNIENIA ZMIAN WARTOZCI MAJTKU (Aktywa trwaBe)@WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami ul. Gronowa 20 61-655 PoznaDWyszczeglnienie/Warto[ brutto wg stanu na 31-12-2010 r. [w zB]-Wyja[nienia zmian (zmniejszenia, zwikszenia)Grunty (konto 011 - grupa 0)&Budynki i lokale (konto 011 - grupa 1)9Obiekty in|ynierii ldowej i wodnej (konto 011 - grupa 2):Maszyny i urzdzenia techniczne (konto 011 - grupa 3 do 6)'Zrodki transportu (konto 011 - grupa 7)DNarzedzia, przyrzdy, ruchomo[ci i wyposa|enie (konto 011 - grupa 8)$Inwentarz |ywy (konto 011 - grupa 9)#PozostaBe [rodki trwaBe (konto 013)Zbiory biblioteczne (konto 014)+Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)Dobra kultury (konto 016)+Warto[ci niematerialne i prawne (konto 020)+DBugoterminowe aktywa finansowe (konto 030)0Inwestycje - [rodki trwaBe w budowie (konto 080) R A Z E M%Nr telefonu, pod ktrym mo|na uzyska Piecztka imienna i podpis osoby"wyja[nienia dotyczce sprawozdania"dziaBajcej w imieniu sprawozdawcy+MIASTA POZNANIA NA DZIEC 31 GRUDNIA 2011 R.;OSTATECZNY TERMIN NADSYAANIA SPRAWOZDAC - 28 LUTEGO 2012 R.*MIASTA POZNANIA NA DZIEC 31 GRUDNIA 2011r./Warto[ brutto wg stanu na 31-12-2011 r. [w zB]MInformacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzieD 31-12-2011 r. Tab. nr 2Forma organizacyjno-prawnaPrzedszkole nr 77Jednostki bud|etowe/zakup i likwidacja pozostaBych [rodkw trwaBychb F h|#I% R' (j+-'/f.2cc EBOYZ dMbP?_*+%&\.?'\.?(~?)~?M Samsung ML-1610 Series ρ 4dXXA4PRIVCourier NewdX2222222222" _ XX `? `?cU} } $ } I } $ } E      @ @ @ @ @ X@ I@ v@ @ I@ I@ +@ @ X@ X@ I@ @ :@ *@ :@    ccccccccccc cOcccccccccc  d ef j kkl d eef ghighhi Vghhi ghhi ghhi U W > =_ > _ > _ > _ <  !  D D   ~ @ ~ /@ Ҹ@  LL ~ @ Y[   ~ P@~ P@ ~ ?    ! ~ @q@~ @@ "  " ~ @U@@U@D " D " ! DD " ~ ! DD "  " ~ 9@~ 9@ " ~  " ~ ! DD " ~  " B CD#EPQA % G#EPA % G#E@7 % G" HHHIIIIHHHH @ @@ A AAA A! AA" @"@@@""& %# " DN l,,, X , ,,e__{SxYmS{gmg X ! " # +@$ % & ' ( ) * + @ , @ - @. X@ / W@ 0 @1 @2 X@3 @4 @ 5 @ 6 7 *@ 8 @ 9 @ : ; < = > ? """""""""" !?P!?????????? "?$"?????????? #c#cccccccccc $cQ$cccccccccc %%%" &'""""""" 'd 'ef 'j& 'kkl 'd 'eef (ghimnnoghhi 7)y/!D $BPrzedszkole nr 77 )z{ )s)ttughhi *|}~sttughhi +vwwxpqqr ,>' ,=_ ,>(,======_ -J) -KL~ -`r@-aaaaaab .V* .WX~ .P.@.QQQQQQR /V+ /WX#/E@ %02/FFFFFFG 0V,0WX\]]]]]]^ 1V- 1WX~ 1Y@1ZZZZZZ[ 2V.2WXYZZZZZZ[ 3V/3WXYZZZZZZ[ 4M04NOPQQQQQQR 5S1 5TU,5E@8%-.%04B5FFFFFFG 6###$$$$$$" 7J2 7KL7E@5D7FFFFFFG 8M3 8NO8E@9D58FFFFFFG 9B4 9CD#9E@ %789FFFFFFG :###$$$$$$" ;HHHIIIIHHHH <@ <@@ <A <AAA <A! <AAA =@"=@@@""& =A# =AAA >(((((((((() ??P??????????? D l ,,,,, X BBB[,B,,,d SS[ XB @ A B C D @?$@?????????? A B C D P, ( X S  ]F! @>@ "          !! "" ## $$ '('('+ )+)+,,,, ---- .... //// 0000 1111 2222 3333 4444 5555 7777 8888 9999 ;;;;;; ?? @@ <<<<<< ==== 7lBBd rejestracji danych.Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia78 04 //-. BBd rejestracji danych.Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia' LINFOWprowadz nazw jednostki%Prosz o wprowadzenie nazwy jednostkiKomrka nie mo|e by pusta&Lwd LINFOBBdCProsz o wybranie formy organizacyjno-prawnej (z listy rozwijanej)6Wybierz form organizacyjno-prawn z rozwijanej listyRJednostki bud|etoweZakBady bud|etoweInstytucje kulturyZakBady Opieki Zdrowotnej ggD )sW dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(\.?)\.?M Samsung ML-1610 Series ρ 4dXXA4PRIVCourier NewdX2222222222" dXX `? `?cU} } $)} } )@w@v@   @@ T *5 S +6;%Z :BPrzedszkole nr 77 7 8 ,9 -: -R .; /<0;4d%Z : B1 2=~ 3@;4@%Z : B5 2>3;4l%Z :B5 2?~ 3P@; 4P@%Z :B 5 2@ 3; 4t %Z :B 5 2A~ 3@q@; 4@q@ %Z :B 5 2B 3; 4| %Z :B 5 2C~ 3@; 4@U@ %Z :B 5X 2D3;4 %Z :B5 2E3;4%Z :B5 2F3;4%Z :B5 23;4%Z :B5 2G~ 39@;49@%Z :B6 2H3;4%Z :B5 2I3;4%Z :B5 23;4%Z :B5 7J#8A %#8PQA %9 :K  :L :M ;9 :N))))))))))))))))))))))))))))D l4}8aeaeaeaiaaaaeaaaf4* !"#$%&'( ))))!))))"))))#))))$))))%))))&))))'))))())))V>@*7lBBd rejestracji danych2Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia !!!&leelBBd rejestracji danych2Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia !!! Oh+'0HP`t userf DYREKTOR Microsoft Excel@@]@uW՜.+,0 PXd lt| UMP Formularz Wyjanienia Arkusze !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQRoot Entry F@vNWorkbookCSummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8J