ࡱ> PS !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNORRoot Entry F`A` $RQWorkbookLSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pAdmin Ba==Kx<(8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1h8 Cambria1H,8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H8 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H< Czcionka tekstu podstawowego1H> Czcionka tekstu podstawowego1H? Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H4 Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1 Arial1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_- d\ mmmm\ yyyy        ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '     + ) ! ` " ff P P     & a> % # $  , *  " ! # ! "@ @) @@ !@ @ * @@ !@ @ * @ !!@ @ *  " "    @@) *@ @) @@ ) @@ ) @ @ ) @ @ ) @ @ (@ @ ) @@ (@ @ * @ @ @ @ @ @ ) @ @ * * " ""@ @ ) "@@ "@ " @ " @@) @)  @) @) )  ) 1@@ 1@ 1 @ 8@ 8 8 @ 8 8 @@) @)  @) *0@ * *0 *0 @ *0 *0 0@ 0 "@@ ) "@ )  " @ ) "@@ ) "@ )  " @ ) @@ ) @ )  @ ) @@  @ @@  @  @@ *  @ * @@ ) @ )  @ ) @@  @ @@  @  @@ *  @ * @@  @ @@  @ !@@ ) !@ )  ! @ ) !@@ ! @ !@@ *  ! @ * "@@ ) "@ ) " @ ) "@@ *  " @ * " " ! " " @) ) )  @ )  )  )  @)  )  )  @ )  )  ) @@) @)  @) @) ) ) @ ) ) ) @@ ) @ )  @ ) @   @@ ) @ )  @ ) @@ @  @ "@ * @  @ !@@ ) !@ )  ! @ ) "@@ ) "@ ) " @ )  @ )  @ ) @ @) @ @ " @@) @ @) ) @ ) ) ||}-}9 _z_B}<}/ _z_B #,#}<}0 _z_B? #,#}<}1 _z_B23 #,#}(}2 _z_B}<}* a_z_B #,#}<}= _z_B #,#}<}3 e_z_B #,#}}( ??v_z_B̙ #,# _z_* "- z_B_ -}}) ???_z_B #,#??? _z_???* "- ???z_B_ ???-}}4 }_z_B #,# _z_* "- z_B_ -}<}- }_z_B #,#}}. _z_B #,#??? _z_???* "- ???z_B_ ???-}(}8 _z_B}x}:_z_B #,# _z_ * "- z_B_}(}7 _z_B}P}6 _z_B #,# _z_}<}" _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<} _z_B23 #,#}<}# _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<} _z_B23 #,#}<}$ _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<} _z_B23 #,#}<}% _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<} _z_B23 #,#}<}& _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<} _z_B23 #,#}<}' _z_B #,#}<} _z_Bef #,#}<} _z_BL #,#}<}! _z_B23 #,#20% - akcent 1J20% - akcent 1 ef 20% - akcent 2J"20% - akcent 2 ef 20% - akcent 3J&20% - akcent 3 ef 20% - akcent 4J*20% - akcent 4 ef 20% - akcent 5J.20% - akcent 5 ef 20% - akcent 6J220% - akcent 6 ef 40% - akcent 1J40% - akcent 1 L 40% - akcent 2J#40% - akcent 2 L湸 40% - akcent 3J'40% - akcent 3 L 40% - akcent 4J+40% - akcent 4 L 40% - akcent 5J/40% - akcent 5 L 40% - akcent 6J340% - akcent 6 Lմ 60% - akcent 1J 60% - akcent 1 23 60% - akcent 2J$60% - akcent 2 23ٗ 60% - akcent 3J(60% - akcent 3 23֚ 60% - akcent 4J,60% - akcent 4 23 60% - akcent 5J060% - akcent 5 23 !60% - akcent 6J460% - akcent 6 23 "Akcent 1>Akcent 1 O #Akcent 2>!Akcent 2 PM $Akcent 3>%Akcent 3 Y %Akcent 4>)Akcent 4 d &Akcent 5>-Akcent 5 K 'Akcent 6>1Akcent 6 F !(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???????????? ??? *Dobre8Dobre a+* Dziesitny,2Dziesitny [0]'-Komrka poBczonaRKomrka poBczona }.Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona ????????? ???/ NagBwek 1D NagBwek 1 I}O0 NagBwek 2D NagBwek 2 I}?1 NagBwek 3D NagBwek 3 I}232 NagBwek 46 NagBwek 4 I}3 Neutralne@ Neutralne e&Normalny4 Obliczeniaz Obliczenia } 5* Procentowy 6SumaFSuma OO'7Tekst obja[nieniaD5Tekst obja[nienia '8Tekst ostrze|eniaD Tekst ostrze|enia 9TytuB1TytuB I}% :Uwagad Uwaga ;&Walutowy<. Walutowy [0] =ZBe4ZBe XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`2[ Formularz܃ Wyja[nienia00 DDocuments and SettingsbarrosPulpitMIENIE 31.12.2011Ankieta.xls Formularz Wyja[nieniaInfCharakterystykaTabele Form_zkzlForm_zdmjednostki organizacyjnelegendaYYYYYYYYZStra| Miejska Miasta PoznaniaPlac Kolegiacki 17 61-841 PoznaD @Y zoo;!iZ&INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Tab. nr 10Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - piecz AKTYWA TRWAAEWUrzd Miasta Poznania WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami ul. Gronowa 20 61-655 PoznaD(warto[ skBadnikw majtkowych bdcych wBasno[ci Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osb prawnych)&Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowejWarto[ brutto (w zB)Warto[ umorzenia (w zB)Warto[ netto (w zB)Ilo[JmGrunty (konto 011 - gr. 0)dz.%Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)szt.8Obiekty in|ynierii ldowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)6Maszyny i urzdzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)&Zrodki transportu (konto 011 - gr. 7)CNarzdzia, przyrzdy, ruchomo[ci i wyposa|enie (konto 011 - gr. 8)#Inwentarz |ywy (konto 011 - gr. 9)$PozostaBe [rodki trwaBe (konto 013)6Zbiory biblioteczne (konto 014),Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)Dobra kultury (konto 016)(Uzbrojenie i sprzt wojskowy (konto 017)+Warto[ci niematerialne i prawne (konto 020)0DBugoterminowe aktywa finansowe (konto 030)CInwestycje - [rodki trwaBe w budowie (konto 080,081,082,083)%Nale|no[ci dBugoterminowe (konto 226)AKTYWA TRWAAE RAZEM)Piecztka imienna i podpis GB. KsigowegoSporzdziB dniaPiecztka imienna i podpis1Nr telefonu, pod ktrym mo|na uzyska wyja[nieniadyrektora/kierownika jednostkiZ(zgodnie z Zarzdzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) Tab. nr 1.1AKTYWA OBROTOWENazwa dla pozycji 1-5Warto[ (w zB) 1. Zapasy2. Nale|no[ci krtkoterminowe.3. Zrodki pieni|ne (suma 3.1+3.2+3.3)3.1 Zrodki pieni|ne w kasie33.2 Zrodki pieni|ne na rachunkach bankowych3.3 Zrodki pieni|ne - inne.4. Krtkoterminowe papiery warto[ciowe5. Rozliczenia midzyokresoweAKTYWA OBROTOWE RAZEMAktywa trwaBe nettoAktywa obrotowe SUMA AKTYWW9Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczeci)Urzd Miasta Poznania2WYJAZNIENIA ZMIAN WARTOZCI MAJTKU (Aktywa trwaBe)@WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami ul. Gronowa 20 61-655 PoznaDWyszczeglnienie-Wyja[nienia zmian (zmniejszenia, zwikszenia)Grunty (konto 011 - grupa 0)&Budynki i lokale (konto 011 - grupa 1)9Obiekty in|ynierii ldowej i wodnej (konto 011 - grupa 2):Maszyny i urzdzenia techniczne (konto 011 - grupa 3 do 6)'Zrodki transportu (konto 011 - grupa 7)DNarzedzia, przyrzdy, ruchomo[ci i wyposa|enie (konto 011 - grupa 8)$Inwentarz |ywy (konto 011 - grupa 9)#PozostaBe [rodki trwaBe (konto 013)Zbiory biblioteczne (konto 014)+Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)Dobra kultury (konto 016)+Warto[ci niematerialne i prawne (konto 020)+DBugoterminowe aktywa finansowe (konto 030)0Inwestycje - [rodki trwaBe w budowie (konto 080) R A Z E M%Nr telefonu, pod ktrym mo|na uzyska Piecztka imienna i podpis osoby"wyja[nienia dotyczce sprawozdania"dziaBajcej w imieniu sprawozdawcy/Warto[ brutto wg stanu na 31-12-2011 r. [w zB] Tab. nr 2Forma organizacyjno-prawna+MIASTA POZNANIA NA DZIEC 31 GRUDNIA 2012 R.;OSTATECZNY TERMIN NADSYAANIA SPRAWOZDAC - 28 LUTEGO 2013 R.+MIASTA POZNANIA NA DZIEC 31 GRUDNIA 2012 r.MInformacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzieD 31-12-2012 r./Warto[ brutto wg stanu na 31-12-2012 r. [w zB]uzgodnienie grupzwiekszenie warto[ci budynkuSporzdziB dnia 25-02-2013rSporzdziB dnia 25-02-2012rbYB 8EEHh5KM O Pj/SlUfWYccB E bo3yz dMbP?_*+%&\.?'\.?(~?)~?MHP LaserJet P1005 DOM dXXHP LaserJet P1005 d'4@ @ dd" _XX `? `?&`U} } $} I} $} E      @ @ @ @ @ X@ I@ v@ @ I@ I@ +@ @ X@ X@ I@ @ :@ *@ :@    iiiiiiiiiii iQiiiiiiiiii @????????>> A>>>>>>BC>> j kl y zz{ j kkl mno|}}~mnno pqr|}}~mnno stu|}}~mnno vwx|}}~mnno P |}}~ fgh     e D ~ U ! v5A D D E F ~ $A ~ dA A  LL ~ G? H  G H ~ @~ @@D@ ~ G@ H  I J  K>  K> ~ @ @D K> D K> ! DD K> ~ ! DD K>  K> ~ @~ @ K> ~  K> ~ ! DD K> ~ 5 K> #}@A % #$A % #I:A 7 % K>  Y ! K "KKO> N# K> D$ l,,, X , {__SSxYmS{gmg X ! " # +@$ % & ' ( ) * + @ , @ - @. X@ / W@ 0 @1 @2 X@3 @4 @ 5 @ 6 7 *@ 8 @ 9 @ : ; < = > ? KKKKKKKKKK> !R! "$" #i#iiiiiiiiii $iS$iiiiiiiiii %@%%????????K> &PKKKKKKBCK> 'j 'kl 'y& 'zz{ 'j 'kkl (mnomnno 7)\/!D $B ) ))mnno *mnno + ,' , ,(, -) -~ -#@- .*. /+ /#/ %02/ 0,0 1-1 2.2 3/3 404 51 5,5#@8%-.%04B5 6LLLMMMMMMK> 72 77I:A 9D7 83 88#@D58 94 9#9?l:A %789 :LLLMMMMMMK> ; < < <X < <! < ="=KKO =# = >QQQQQQQQQQR ?R? DU l ,,,,, X o BB,[,,,,,d SS[ XB @ A B C D @$@ A>>>>>>>>>>> B>>>>>>>>>>> C>>>>>>>>>>> D>>>>>>>>>>> P, $ >/) >9 >@)*"@@ <<<<<< ==== 9999 ;;;;;; ?? 5555 7777 8888 2222 3333 4444 //// 0000 1111 ,,,, ---- .... !! "" ## $$ '('('+ )+)+          7lBBd rejestracji danych.Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia78 04 //-. BBd rejestracji danych.Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia' LINFOWprowadz nazw jednostki%Prosz o wprowadzenie nazwy jednostkiKomrka nie mo|e by pusta&Lwd LINFOBBdCProsz o wybranie formy organizacyjno-prawnej (z listy rozwijanej)6Wybierz form organizacyjno-prawn z rozwijanej listy RJednostki bud|etoweZakBady bud|etoweInstytucje kulturyZakBady Opieki Zdrowotnej ggD )Ȋ dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(\.?)\.?MHP LaserJet P1005 DOM dXXHP LaserJet P1005 d'4@ @ dd" dXX `? `?&`cU} } $)} } )@w@v@   @@ O S5 T T6;X %Z :B 7 8 U9 VN VU W: X;~ YU;]v5A %Z : BZ [<~ \#A;] $A %Z : B ^W [=\;]x %Z :B^ [> \; ]@ %Z :B ^V [? \; ] %Z :B ^ [@~ \@; ] %Z :B ^V [A \; ] %Z :B ^ [B~ \`[@; ] @ %Z :B ^ [C\;] %Z :B^ [D\;] %Z :B^ [E\;] %Z :B^ [\;] %Z :B^ [F~ \@;]@ %Z :B_ [G\;] %Z :B^ [H\;] %Z :B^ [\;] %Z :B^ `I#ae@A %#a}@A %b cJ  cK cL db cMRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRD l4e8eiaeaiaeaaaaeaaaf4* !"#$%&'( RRRR!RRRR"RRRR#RRRR$RRRR%RRRR&RRRR'RRRR(RRRRV) R >@ *7lBBd rejestracji danych2Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia !!!&leelBBd rejestracji danych2Wprowadzona musi by liczba caBkowita dodatnia !!!ggD Oh+'0HP`p userAdminMicrosoft Excel@ @]@[3L՜.+,0 PXd lt| UMP Formularz Wyjanienia Arkusze F,Arkusz programu Microsoft Office Excel 2003Biff8Excel.Sheet.89qCompObj x