Ankieta o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Jesteś zalogowany jako: Marzena Domagała (przedszkole22) | wyloguj się | zmień hasło | zmień swoje dane
Informacje o błędach i pytania proszę przesyłać na adres bip-admin@man.poznan.pl.

Ankieta o stanie mienia komunalnego

!!! ZGŁOSZENIE W TRAKCIE EDYCJI !!!
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.
Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej - pieczęć
AKTYWA TRWAŁE Urząd Miasta Poznania
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
ul. Orzechowa 2 b, 61-447 Poznań
Forma organizacyjno-prawna
Nazwa i symbol klasyfikacji
rodzajowej
Wartość brutto
(w zł)
Wartość umorzenia
(w zł)
Wartość netto
(w zł)
Ilość Jm
Grunty
(konto 011 - gr. 0)
1219113 dz.
Budynki i lokale
(konto 011 - gr. 1)
123539 szt.
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej (konto 011 - gr. 2)
28289 szt.
Maszyny i urządzenia techniczne
(konto 011 - gr. 3-6)
44750 szt.
Środki transportu
(konto 011 - gr. 7)
0 szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)
2900
Inwentarz żywy
(konto 011 - gr. 9)
0
Pozostałe środki trwałe
(konto 013)
0
Zbiory biblioteczne
(konto 014)
0
Mienie zlikwidowanych jednostek
(konto 015)
0
Dobra kultury
(konto 016)
0
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy
(konto 017)
0
Wartości niematerialne i prawne
(konto 020)
0
Długoterminowe aktywa finansowe
(konto 030)
0
Inwestycje - środki trwałe w budowie
(konto 080)
0
Należności długoterminowe
(konto 226)
0
AKTYWA TRWAŁE RAZEM 1881469 462878 1418591
Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego
Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia
Sporządził dnia Pieczątka imienna i podpis
dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2014 R.
(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)


!!! ZGŁOSZENIE W TRAKCIE EDYCJI !!!
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.
Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej - pieczęć
AKTYWA OBROTOWE
(wartość składników majątkowych
będących własnością Miasta Poznania, na
stanie miejskich jednostek organizacyjnych
i komunalnych osób prawnych)
Urząd Miasta Poznania
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
ul. Orzechowa 2 b, 61-447 Poznań
Nazwa dla pozycji 1-5 Wartość (w zł)
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Środki pieniężne
(suma 3.1+3.2+3.3)
0
3.1 Środki pieniężne w kasie
3.2 Środki pieniężne na
rachunkach bankowych
3.3 Środki pieniężne - inne
4. Krótkoterminowe papiery
wartościowe
5. Rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE RAZEM 7652
Aktywa trwałe netto 1418591
Aktywa obrotowe 7652
SUMA AKTYWÓW 1426243
Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego
Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia
Sporządził dnia Pieczątka imienna i podpis
dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2014 R.
(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)


Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
(wraz z pieczecią)
!!! ZGŁOSZENIE W TRAKCIE EDYCJI !!!
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU
(Aktywa trwałe)
Urząd Miasta Poznania
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
Przedszkole Nr 22 "Chatka Puchatka"
ul. Orzechowa 2 b, 61-447 Poznań
Wyszczególnienie Wartość brutto
wg stanu na
2012-12-31 r. [w zł]
Wartość brutto
wg stanu na
2013-12-31 r. [w zł]
Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia,
zwiększenia)
Grunty
(konto 011 - gr. 0)
1219113
Budynki i lokale
(konto 011 - gr. 1)
197334
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej (konto 011 - gr. 2)
43205
Maszyny i urządzenia techniczne
(konto 011 - gr. 3-6)
50000
Środki transportu
(konto 011 - gr. 7)
0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)
23730
Inwentarz żywy
(konto 011 - gr. 9)
0
Pozostałe środki trwałe
(konto 013)
334029
Zbiory biblioteczne
(konto 014)
5760
Mienie zlikwidowanych jednostek
(konto 015)
0
Dobra kultury
(konto 016)
0
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy
(konto 017)
0
Wartości niematerialne i prawne
(konto 020)
8298
Długoterminowe aktywa finansowe
(konto 030)
0
Inwestycje - środki trwałe w budowie
(konto 080)
0
Należności długoterminowe
(konto 226)
0
RAZEM 1831596 1881469
Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego
Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia
Sporządził dnia Pieczątka imienna i podpis
dyrektora/kierownika jednostki