ࡱ> 8:/01234567~t#`dbjbj1L&t t t t t t t NNN8NO +h8hNh"phphphph&jjL(((((((},h.(t NlphphNlNl(t t phph*~~~Nlt pht ph(~Nl(~~at t ph,h &No dLĢT*0+Lu/y& u/u/t k>Dk,~pk$kkkk(( ^kkk+NlNlNlNl $CN N t t t t t t -+Urzd Miasta Poznania Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzieD 30 czerwca 2007 r. Opracowanie: WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami Urzdu Miasta Poznania Spis tre[ci Wstp ..........................................................................................................................2 DziaB I. Warto[ majtku Miasta Poznania ................................................................11 I.1. Warto[ majtku miejskich jednostek organizacyjnych .................................12 - Publiczne ZakBady Opieki zdrowotnej.................................................13 - ZakBady Bud|etowe.............................................................................13 - Gospodarstwa pomocnicze.................................................................13 - Jednostki bud|etowe...........................................................................13 - Instytucje kultury....... .........................................................................14 I.2. Majtek Miasta Poznania w dyspozycji innych osb.......................................14 1.1 Inwestycje ([rodki trwaBe w budowie) Miasta Poznania.............................15 1.2 UdziaBy, akcje, dopBaty Miasta Poznania w spBkach i spBdzielniach.......16 1.3. Majtek komunalny gospodarowany przez Zarzd Komunalnych Zasobw Lokalowych oraz zarzdzany przez Zarzd Drg Miejskich...........18 I.3. Spadki objte przez Miasto PoznaD...............................................................19 I.4. Grunty miejskie ..............................................................................................20 DziaB II. Inne informacje .............................................................................................20 II.1. Wierzytelno[ci przysBugujce Miastu PoznaD wg stanu na dzieD 30 czerwca 2007 r. .......................................................................................20 II.2. Komunalizacja mienia ..................................................................................21 II.3. Dane o gospodarowaniu nieruchomo[ciami.................................................22 ZaBczniki ..................................................................................................................24 ZaBcznik. nr 1 Wykaz inwestycji prowadzonych przez Miasto PoznaD w dniu 30 czerwca 2007r. ........................................................................24 ZaBcznik. nr 2 Dane o sposobie u|ytkowania gruntw dzier|awnych .....................25 ZaBcznik. nr 3 Majtek na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i innych podmiotw wg stanu na dzieD 30 czerwca 2007r. ...................................26 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA na dzieD 30 czerwca 2007 r. WSTP Niniejsz informacj sporzdzono w trybie okre[lonym uchwaB nr CVI/1255/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 pazdziernika 2006 r. w sprawie trybu przygotowania i uchwalenia bud|etu Miasta Poznania oraz materiaBw informacyjnych towarzyszcych projektowi bud|etu, uzupeBnion uchwaB nr 112a/2000 Zarzdu Miasta Poznania z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie sporzdzania Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania i zgodnie z dyspozycj co do zakresu prezentowanych spraw wyra|on w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pzn. zm.). Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pzn. zm.) jest wBasno[ i inne prawa majtkowe nale|ce do poszczeglnych gmin i ich zwizkw oraz mienie innych gminnych osb prawnych, w tym przedsibiorstw. Zgodnie z ustaw z dnia 29 wrze[nia 1994 r. o rachunkowo[ci (tekst jednolity Dz. U. z2002r. Nr 76, poz. 694 , z pzn. zm.), s to: Zrodki trwaBe - rzeczowe aktywa trwaBe i zrwnane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u|yteczno[ci dBu|szym ni| rok, kompletne, zdatne do u|ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza si do nich w szczeglno[ci: nieruchomo[ci - w tym grunty, prawo u|ytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a tak|e bdce odrbn wBasno[ci lokale, spBdzielcze wBasno[ciowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spBdzielcze prawo do lokalu u|ytkowego; maszyny, urzdzenia, [rodki transportu i inne rzeczy; ulepszenia w obcych [rodkach trwaBych; inwentarz |ywy. Zrodki trwaBe w budowie rozumie si przez to zaliczane do aktyww trwaBych [rodki trwaBe w okresie ich budowy, monta|u lub ulepszenia ju| istniejcego [rodka trwaBego. Warto[ci niematerialne i prawne - rozumie si przez to, nabyte przez jednostk, zaliczane do aktyww trwaBych, prawa majtkowe nadajce si do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u|yteczno[ci dBu|szym ni| rok, przeznaczone do u|ywania na potrzeby jednostki. Inwestycje rozumie si przez to aktywa nabyte w celu osignicia korzy[ci ekonomicznych wynikajcych z przyrostu warto[ci tych aktyww, uzyskania z nich przychodw w formie odsetek, dywidend (udziaBw w zyskach) lub innych po|ytkw, w tym rwnie| z transakcji handlowej. Aktywa obrotowe w tym: aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zu|ycia w cigu 12 miesicy od dnia bilansowego lub w cigu normalnego cyklu operacyjnego wBa[ciwego dla jednostki, je|eli trwa on dBu|ej ni| 12 miesicy; aktywa finansowe pBatne lub wymagalne, lub przeznaczone do zbycia w cigu 12 miesicy od dnia bilansowego (lub daty ich zBo|enia, wystawienia lub nabycia) lub stanowice aktywa pieni|ne; nale|no[ci krtkoterminowe - obejmuj ogB nale|no[ci z tytuBu dostaw i usBug oraz caBo[ lub cz[ nale|no[ci z innych tytuBw, nie zaliczonych do aktyww finansowych, a ktre staj si wymagalne w cigu 12 miesicy od dnia bilansowego; rozliczenia midzyokresowe trwaj nie dBu|ej ni| 12 miesicy od dnia bilansowego. Przyjto zaBo|enie, |e zobowizania (pasywa) nie s mieniem komunalnym i nie s ujmowane w niniejszym opracowaniu. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwaBe i obrotowe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Poznania oraz osb prawnych, dysponujcych majtkiem Miasta Poznania, wg stanu na 30 czerwca 2007 r. Sporzdzono j w oparciu o aktualne dane opracowane przez miejskie jednostki na podstawie Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczeglnych zasad rachunkowo[ci oraz planw kont dla bud|etu paDstwa, bud|etw jednostek samorzdu terytorialnego oraz niektrych jednostek sektora finansw publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020). Tre[ wymienionego rozporzdzenia byBa podstaw do zamieszczenia w tabelach danych opartych przede wszystkim na zapisach w ksigach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne (zgodnie z reguBami obowizujcymi w jednostkach samorzdowych). Dotyczy to przede wszystkim: rodzaju i nazwy kont, reguB umarzania i amortyzacji. Z tego te| wynika rachunkowy charakter przedkBadanego opracowania. Majtek w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych zostaB przedstawiony z wykorzystaniem tabel opartych na raportach komputerowych z Systemu KSAT i oprogramowania uzupeBniajcego W przypadku 2 jednostek, ktre ze wzgldu na zmiany w stanie majtku (alokacje miedzy budynkami, nie zakoDczenie uaktualniania zapisw ksigowych itp.) nie byBy w stanie w dniu 30.06.2007 wypeBni ankiety, aby wykona zestawienie koDcowe, wykorzystano dane z wcze[niejszego o 6 miesicy okresu sprawozdawczego. Dane, zawarte w Informacji dotycz zarwno przysBugujcych jednostce samorzdu terytorialnego praw wBasno[ci, jak i innych ni| wBasno[ praw majtkowych oraz Bcznie mienia Miasta Poznania i Miasta Poznania jako miasta na prawach powiatu. Przedstawiono je, porwnujc stan na dzieD 30 czerwca 2007 r. z danymi na dzieD 30 czerwca 2006 r. Warto[ gruntw wykazana zostaBa przez WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami Urzdu Miasta Poznania na podstawie Systemu Informatycznego KSAT oraz na podstawie sprawozdaD o majtku niektrych miejskich jednostek organizacyjnych w grupie klasyfikacyjnej 0 . Lista jednostek organizacyjnych, przekazujcych dane, opracowana zostaBa na podstawie: Obwieszczenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spBek prawa handlowego, w ktrych akcje bdz udziaBy posiada Miasto, spBdzielni, stowarzyszeD oraz fundacji, w ktrych Miasto jest czBonkiem lub fundatorem; uchwaB, w ktrych trybie Rada Miasta Poznania dokonaBa w okresie sprawozdawczym likwidacji lub powoBania nowej jednostki: UchwaBa nr VI/44/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia ZespoBu SzkB OglnoksztaBccych nr 15 w Poznaniu z XV Liceum OglnoksztaBccego im. Wiktora Degi w Poznaniu i Gimnazjum nr 11 w Poznaniu, os. BolesBawa Chrobrego 107; UchwaBa nr VII/48/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia ZespoBu SzkB z OddziaBami Sportowymi nr 5 w Poznaniu ze SzkoBy Podstawowej nr 53 im. PawBa Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu i Gimnazjum nr 30 im. Felicjana Sypniewskiego w Poznaniu, ul. GBuszyna 187; UchwaBa nr VIII/56/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie rozwizania ZespoBu SzkB Mechaniki Precyzyjnej w Poznaniu, ul. Jawornicka i wBczenia szkB wchodzcych w skBad tego zespoBu do PoznaDskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu, ul. Jawornicka 1 oraz wyra|enia woli likwidacji I Liceum profilowanego, Zasadniczej SzkoBy Zawodowej Nr 1 w PoznaDskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu, ul. Jawornicka 1; uchwaB, w ktrych trybie Rada Miasta Poznania dokona likwidacji czterech przedszkoli po dacie sprawozdania a ktre zaprzestaBy dziaBalno[ci w okresie wcze[niejszym: UchwaBa nr XIV/105/V/2007 Rady Poznania z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 11 w Poznaniu, ul. Krakowska 10; UchwaBa nr XIV/106/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 61 w Poznaniu, ul. Miel|yDskiego 21; UchwaBa nr XIV/107/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 72 Jarzbinowy Dworek w Poznaniu, ul. [w. Antoniego 42; UchwaBa nr XIV/108/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 97 w Poznaniu, os. BolesBawa ZmiaBego 107. Liczba miejskich jednostek organizacyjnych przedstawia si nastpujco: 214 jednostek bud|etowych; 131 zakBadw bud|etowych; 5 gospodarstw pomocniczych w tym 2 Urzdu Miasta, 2 Zarzdu Zieleni Miejskiej, 1 Zarzdu Drg Miejskich; 7 gospodarstw pomocniczych jednostek bud|etowych o[wiaty w tym 6 warsztatw szkolnych, 1 pBywalnia; 13 instytucji kultury; 9 publicznych zakBadw opieki zdrowotnej (5 samodzielnych publicznych zakBadw opieki zdrowotnej i 4 |Bobki). Razem 379 jednostek w wymienionych powy|ej formach organizacyjnych. Mienie u|yczone wykazywane jest w sprawozdaniach 4 jednostek (2 miejskich jednostek organizacyjnych,1 spBki,1 fundacji). Warto[ brutto u|yczonych skBadnikw majtkowych wynika z zawartych przez strony umw u|yczenia, natomiast warto[ netto jest rezultatem przyjtego w jednostce u|yczajcej trybu naliczania umorzenia. W opracowaniu uwzgldniono majtek na stanie jednostki - Urzd Miasta Poznania, na bazie danych: przekazanych przez Sekretarza Miasta Poznania w zakresie aktyww trwaBych, bdcych na stanie Rad Osiedli; przekazanych przez Sekretarza Miasta Poznania - w zakresie aktyww trwaBych, bdcych na stanie Urzdu Miasta Poznania; przekazanych przez kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w zakresie aktyww trwaBych, bdcych na stanie PINB; przekazanych przez Sekretarza Miasta Poznania w zakresie aktyww trwaBych przeksigowanych z majtku Miejskiego ZespoBu do Spraw Orzekania o NiepeBnosprawno[ci do ksigi gBwnej Urzdu Miasta Poznania; otrzymanych z WydziaBu Finansowego w zakresie aktyww obrotowych Urzdu; wynikajcych z ewidencji WydziaBu Gospodarki Nieruchomo[ciami UMP (aktywa trwaBe i obrotowe). Warto[ gruntw wykazana zostaBa przez WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami Urzdu Miasta Poznania na podstawie Systemu Informatycznego KSAT oraz na podstawie sprawozdaD o majtku niektrych miejskich jednostek organizacyjnych wykazujcych okre[lone warto[ci w grupie klasyfikacyjnej 0 . Wykazane warto[ci przez: Instytucje kultury 14161158,00 zB Publiczne ZakBady Opieki Zdrowotnej 4828743,00 zB Jednostki bud|etowe 12365740,00 zB ZakBady bud|etowe 5666584,00 zB Gospodarstwa pomocnicze 0 zB po zsumowaniu daj warto[ 37022225,00 zB, co stanowi okoBo 0,35 % warto[ci gruntw Miasta. Ze wzgldu na znikomy wpByw tej warto[ci na obraz gruntw ogBem postanowiono w niniejszym opracowaniu pomin zjawisko wystpowania zapisw o gruntach w ksigach jednostek, prowadzc rwnocze[nie postpowanie wyja[niajce w sprawie. Zrodki trwaBe w budowie to warto[ nakBadw poniesionych na przedsiwzicia zaliczane do inwestycji zarwno przez miejskie jednostki organizacyjne i przez nie wykazywane jak i ponoszonych przez Urzd Miasta i wykazywanych przez WydziaB Finansowy. Warto[ pozostaBego mienia ([rodki trwaBe), w jakie wyposa|one zostaBy miejskie jednostki organizacyjne, ulega przeksztaBceniu zgodnie z obowizujcymi przepisami w dziedzinie rachunkowo[ci i zale|no[ci od polityki prowadzonej w tym zakresie w jednostce. Je|eli [rodki trwaBe ulegBy przebudowie, rozbudowie czy modernizacji - przez co nastpiB wzrost ich warto[ci ewidencyjnej - ich warto[ wcze[niejsza powiksza si o sum wydatkw poniesionych na t operacj. Odno[nie np. obiektw in|ynierskich aktualizacja wyceny tych skBadnikw byBaby niezwykle kosztowna a posiadaBaby jedynie warto[ informacyjn. Obiekty te bowiem z punktu widzenia Miasta nie stanowi przedmiotu sprzeda|y. WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami otrzymaB z Biura Nadzoru WBa[cicielskiego informacj, |e przedstawienie warto[ci rynkowej spBek z udziaBem Miasta nie jest mo|liwe (na potrzeby tej edycji opracowania o majtku), z uwagi na to, i| |adna spBka nie jest notowana na gieBdzie papierw warto[ciowych, a przeprowadzenie wycen wizaBoby si z poniesieniem znaczcych kosztw. Ze wzgldu na powizanie z innymi tabelami (wiersz: dBugoterminowe aktywa finansowe) do prezentacji przyjto warto[ nominaln akcji udziaBw. Prowadzone s starania nad pozyskaniem z Zarzdu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ informacji dotyczcych aktualnych cen statystycznych gruntw z bazy Rynek. Ze wzgldu na ich zwizek z cenami sprzeda|y mog one nosi znamiona ceny rynkowej. Zmiana w warto[ci prezentowanego majtku Miasta Poznania w odniesieniu do stanu z poprzednich okresw sprawozdawczych wynika midzy innymi z nastpujcych przyczyn: sukcesywnych zmian warto[ci majtku pozostajcego w dyspozycji miejskich jednostek organizacyjnych; zmian w zaanga|owaniu kapitaBowym Miasta Poznania (akcje / udziaBy, dopBaty do kapitaBu), w spBkach i spBdzielniach; Informacja o zdarzeniach majcych wpByw na stan mienia komunalnego uzupeBniona jest przez Komisj (dziaBajc na podstawie zarzdzenia nr 154/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.01.2005 r.) do spraw decydowania o przeznaczenie skBadnikw majtkowych wchodzcych w skBad spadkw objtych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego lub nabytych przez Miasto na podstawie testamentu. Oprcz danych dotyczcych stanu mienia komunalnego w niniejszym opracowaniu przedstawione zostaBy informacje na temat: wierzytelno[ci Miasta Poznania; drg i obiektw drogowych; przebiegu procesu komunalizacji; dochodw i wpByww z majtku Miasta Poznania. Zgodnie z Zarzdzeniem nr 1/2007 Dyrektora WydziaBu Gospodarki Nieruchomo[ciami z dnia 2 lipca 2007 r. powoBany zostaB OddziaB Kontroli Zagospodarowania Mienia i Kontroli Wewntrznej, ktry bdzie sprawowaB kontrol na prawidBowym gospodarowaniem mieniem Miasta. ZaBcznik Nr 3 do Informacji wypeBnia wynikajcy z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze[nia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) obowizek publikacji informacji o stanie majtku jednostki organizacyjnej samorzdu terytorialnego w Biuletynie Informacji Publicznej. I. Stan mienia komunalnego Miasta Poznania w okresie sprawozdawczym (w mln zB) Warto[ mienia na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i mienia u|yczonego Wyszczeglnienie30.06.200630.06.2007ZmianaDynamika122-12/1Brutto14950,416204,41254108,4%Umorzenie750,21071,2321,6142,9%Netto14200,215132,6932,4106,6% Warto[ mienia komunalnego ogBem zwikszyBa si w okresie sprawozdawczym, miedzy 30.06.2006 r. a 30.06.2007 r. o warto[ netto 932,4 mln zB, przede wszystkim w grupie: konto 080 (inwestycje [rodki trwaBe w budowie) konto 011 (warto[ drg zarzdzanych przez Zarzd Drg Miejskich) Zmiana ta dotyczy majtku na stanie miejskich jednostek organizacyjnych z uwzgldnieniem zmniejszenia warto[ci mienia u|yczonego i zmniejszenia warto[ci gruntw o 19,0 mln zB co prezentuj nastpne tabele. Warto[ mienia na stanie miejskich jednostek organizacyjnych (bez gruntw, bez mienia u|yczonego, w mln zB) Wyszczeglnienie30.06.200630.06.2007ZmianaDynamika122-12/1Brutto4296,45569,41273129,6%Umorzenie750,21071,8321,6142,9%Netto3546,24497,6951,4126,8% Warto[ gruntw Miasta Poznania wg danych WydziaBu Gospodarki Nieruchomo[ciami Urzdu Miasta Poznania (w mln zB) Wyszczeglnienie30.06.200630.06.2007ZmianaDynamika122-12/1Warto[ ksigowa10654,010635,0-1999,8% Zmiana w warto[ci gruntw o 0.2% to przychody i rozchody (w tym sprzeda|) w wyniku prowadzonej dziaBalno[ci w zakresie gospodarowania nieruchomo[ciami. Struktura warto[ci mienia komunalnego- stan na dzieD 30 czerwca 2007 r. EMBED Excel.Sheet.8 Wykres prezentuje warto[ netto mienia komunalnego w podziale na: grunty, w dyspozycji jednostek innych ni| miejskie oraz na stanie miejskich jednostek organizacyjnych. W tym: ostatnim wyr|niono dodatkowo: [rodki trwaBe w budowie, akcje/udziaBy/dopBaty, mienie w gestii Zarzdu Komunalnych Zasobw Lokalowych i Zarzdu Drg Miejskich, oraz pozostaBe. Warto[ mienia na stanie miejskich jednostek organizacyjnych (w rozbiciu na aktywa trwaBe i obrotowe) oraz majtku Miasta we wBadaniu innych podmiotw na podstawie umowy u|yczenia. Wyszczeglnienie30.06.2006Struktura30.06.2007StrukturaZmianaDynamika122-12/1AktywaTrwaBe netto2903,382,6%3874,486,7%971,1133,4%Obrotowe612,717,4%593,413,3%-19,396,9%Suma3516100,0%4467,8100,0%951,8127,1%Mienie komunalne w dyspozycji innych podmiotw, aktywa trwaBe netto30,229,8-0,498,7%Razem3546,24497,6951,4126,8% Aktywa trwaBe netto i aktywa obrotowe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych (w mln zB) Publiczne ZakBady Opieki Zdrowotnej Wyszczeglnienie30.06.2006Struktura30.06.2007StrukturaZmianaDynamika1-2-2-12/1AktywaTrwale netto137,782,5%166*83,2%28,3120,6%Obrotowe29,317,5%33,616,8%4,3114,7%Suma167100,0%199,6100,0%32,6119,5%* [rodki trwaBe w budowie zwizane z obiektami przy ul. Szwajcarskiej ZakBady bud|etowe Wyszczeglnienie30.06.2006Struktura30.06.2007StrukturaZmianaDynamika1-2-2-12/1AktywaTrwale netto361,689,8%402,9*92,1%41,3111,4%Obrotowe41,110,2%34,77,9%-6,484,4%Suma402,7100,0%437,6100,0%34,9108,7%*zwikszenia-przede wszystkim POSIR 18,3 mln zB, ZKZL 15,2 mln zB, PCEUiP 1,1 mln zB Gospodarstwa pomocnicze Wyszczeglnienie30.06.2006Struktura30.06.2007StrukturaZmianaDynamika1-2-2-12/1AktywaTrwale netto21,773,6%20,5*70,4-1,294,5Obrotowe7,826,4%8,629,6%0,8110,3%Suma29,5100,0%29,1100,0%-0,498,6%*w tym majtek warsztatw szkolnych wykazywanych uprzednio w jednostkach bud|etowych o[wiaty o du|ym stopniu umorzenia Jednostki bud|etowe Wyszczeglnienie30.06.2006Struktura30.06.2007StrukturaZmianaDynamika1-2-2-12/1AktywaTrwale netto2345,481,6%3246,7*86,4%901,3138,4%Obrotowe529,818,4%510,813,6%-1996,4%Suma2875,2100,0%3757,5100,0%882,3130,7%*zwikszenie warto[ci drg (przede wszystkim powiatowych) o 694 mln zB w ewidencji bilansowej ZDM, [rodki trwaBe w budowie ok.186 mln zB Instytucje kultury Wyszczeglnienie30.06.2006Struktura30.06.2007StrukturaZmianaDynamika1-2-2-12/1Aktywatrwale netto36,888,9%38,287,2%1,4103,8%obrotowe4,611,1%5,612,8%1121,7%suma41,4100,0%43,8100,0%2,4105,8% Legenda do tabel powy|ej: POSIR PoznaDski O[rodki Sportu i Rekreacji; ZKZL Zarzd Komunalnych Zasobw Lokalowych; PCEUiP PoznaDskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej; ZDM Zarzd Drg Miejskich Prezentowany w tabelach wzrost mienia dotyczy zwikszenia w jednostkach bud|etowych, publicznych zakBadach opieki zdrowotnej, zakBadach bud|etowych. Zmniejszenie warto[ci netto dotyczy spadku warto[ci mienia w gospodarstwach pomocniczych i instytucjach kultury. Istotn przyczyn zmian warto[ci netto jest % umorzenia majtku. Jego warto[ [rednia dla wszystkich form organizacyjnych jednostek i rodzaju majtku, w dniu 30.06.2007r. r. wynosiBa 30,43%. Mienie komunalne w dyspozycji innych podmiotw (u|yczone, w tys. zB) WyszczeglnienieWarto[ brutto30.06.2006Struktura30.06.2007StrukturaZmianaDynamika122-12/11Biblioteka RaczyDskich137,10,4%146,80,4%9,7107,1%2Fundacja Pomocy Socjalnej POMOST663,21,8%00,0%-663,20,0%3MPK PoznaD Sp. z o.o.33139,590,1%33125,191,6%-14,4100,0%4Zarzd Komunalnych Zasobw Mieszk*.2842,97,7%2892,38,0%49,4101,7%Razem brutto36782,7100,0%36164,2100,0%-618,598,3%Razem netto30208,729790,2-418,598,6%StopieD umorzenia17,9%17,6%* za po[rednictwem ZKZL Zwikszenia: u|yczone Bibliotece RaczyDskich przez Miasto wyposa|enie Punktw Publicznego Dostpu do Internetu, u|yczenie lokali przez ZKZL innym osobom i organizacjom. Zmniejszenia: wyposa|enie Fundacji POMOST w majtek wcze[niej u|yczony, wniesienie do spBki MPK PoznaD niektrych skBadnikw majtkowych jako wkBadu niepieni|nego z rwnoczesn likwidacj innych skBadnikw. Typ realizowanych zadaD (gminy lub powiatu, lub Bcznie gminy i powiatu) WedBug - obwieszczenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie: wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spBek prawa handlowego, w ktrych akcje bdz udziaBy posiada Miasto, spBdzielni, stowarzyszeD oraz fundacji, w ktrych Miasto jest czBonkiem bdz fundatorem WyszczeglnienieLiczba jednostek ogBemTypy zadaDGminyPowiatuAcznie gminy i powiatuJednostki bud|etowe2141089016ZakBady bud|etowe1311301-Gospodarstwa pomocnicze12165Instytucje kultury1376-Publiczne ZakBady Opieki Zdrowotnej981-Razem37925410421 Inwestycje ([rodki trwaBe w budowie) Miasta Poznania warto[ nakBadw na rzeczowe aktywa trwaBe ( w mln zB) Wyszczeglnienie30.06.200630.06.2007zmianadynamika122-12/1Zarejestrowane w Wydziale Finansowym UM146,8312,3165,5213%Zarejestrowane w miejskich jednostkach organizacyjnych242,7429,4186,7177%razem389,5*741,7**352,2190% * w tym82,8 mln zB inwestycje wspBfinansowane z Funduszu Spjno[ci ( ISPA) ** w tym:222,9 mln zB inwestycje wspBfinansowane z Funduszu Spjno[ci ( ISPA) Najwiksze przedsiwzicia inwestycyjne w 2007 roku, ktrych odbiciem s nakBady zapisane w dniu 30 czerwca 2007 r. na kontach 080,081,082,083 to: obiekty sBu|by zdrowia przy ul. Szwajcarskiej warto[ nakBadw ok. 41,2 mln zB, modernizacja stacji uzdatniania wody Gruszczyn ok. 15 mln zB, przedsiwzicia z udziaBem innych inwestorw - ok.9,5 mln zB budowa dworca autobusowego - os. J. III Sobieskiego - ok. 6.1 mln zB, system monitoringu wizyjnego Miasta Poznania - ok. 5.8 mln zB, adaptacja pomieszczeD w budynku przy ul. Wszystkich Zwitych 1 na potrzeby Centrum ObsBugi SpoBecznej -ok. 4.3 mln zB. SzczegBowy wykaz inwestycji prowadzonych przez Miasto PoznaD zawiera zaBcznik nr 1 do informacji UdziaBy, akcje, dopBaty Miasta Poznania w spBdzielniach i spBkach Warto[ udziaBw i dopBat podana jest zgodnie z dokumentacj ksigow prowadzon przez OddziaB ObsBugi Rachunkowej WydziaBu Gospodarki Nieruchomo[ciami i porwnywana z opracowaniami Biura Nadzoru WBa[cicielskiego. Warto[ nominalna udziaBw Miasta Poznania w spBdzielniach (w tys. zB) Wyszczeglnienie30.06.200630.06.2007zmiany12SpBdzielnia Mieszkaniowa Wielkopolanka 3.003.00Brak zmianSpBdzielnia Mieszkaniowa im. H.Cegielskiego0.200.20SpBdzielnia Mieszkaniowa w Swarzdzu3.003.00SpBdzielnia Mieszkaniowa Winogrady 2.502.50SpBdzielnia Mieszkaniowa Grunwald 0.250.25Razem8.958.95 Stan dopBat wniesionych przez Miasto PoznaD (w tys. zB) Wyszczeglnienie30.06.200630.06.2007zmianadynamika122-12/1PTBS Sp. z o.o.36 654,540178,33 523,8109,6%TBS Wielkopolska Sp. z o.o.11909,713894,21 984,5116,7%TBS Nasz Dom Sp. z o.o.15338,418284,92 946,5119,2%TBS KozioBki533,00-533,00%Word Trade Center PoznaD1,01,00100,0%WCWI*.0653,0653,0XRazem64 436,673011,48 574,8113,3% *peBna nazwa - Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. Warto[ nominalna udziaBw / akcji Miasta Poznania w spBkach ( w zB) L.p. Wyszczeglnienie Warto[ nominalna (w zB)Zmiany VI. 2006 r. VI. 2007 r.30.06.200630.06.20071UdziaBy /akcje w jednoosobowych spBkach Miasta Poznania1. MPGM S.A.6 600 0006 600 0002. Wlkp. Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.31 816 80035 685 6003 868 8003. Targowiska Sp. z o.o.1 018 5001662 000643 5004. ZakBad Naprawy Autobusw Sp. z o.o.2 432 0002 432 0005. MPK POZNAC Sp. z o.o.340 346 000390 346 00050 000 000 Razem382 213 300436 725 60054 512 3002UdziaBy/akcje w pozostaBych spBkach1.Dalkia PoznaD S.A47 048 52047 048 5202. "C & M" S.A.12 00012 0003. Kupiec PoznaDski S.A.704 300704 3004. Telewizja Kablowa PoznaD S.A.190 400190 4005. Aquanet S.A.527116 064527 052 992-63 0726. PoznaDski Fundusz PorczeD Kredytowych Sp. z .o.1 000 0001 000 0007. Port Lotniczy PoznaD Aawica Sp. z o.o.45 049 00046 217 0001 168 0008. Remondis Sanitech PoznaD Sp. z o.o.7 270 0007 270 0009. World Trade Center PoznaD Sp. z o.o.40 00040 00010.Centrum ObsBugi Biznesu Sp. z o.o.5 524 5005 524 50011.Midzynarodowe Targi PoznaDskie Sp. z o.o.16 924 20016 924 20012.PTBS Sp. z o.o.26 887 00049 406 00022 519 00013.TBS Wielkopolska Sp. z o.o.6 495 50022726 00016 230 50014.TBS Nasz Dom Sp. z o.o.9 397 0009 397 00015.Zachodnie Tow. Budow. SpoBecznego Sp. z o.o.1800018 00016.Wlkp.GieBda Rolno-Ogrodnicza MRS Sp. z o.o.25 000 00025 000 00017.Termy MaltaDskie Sp. z o.o.520 1001 020 100500 00018. Tarpan Sp. z o.o. w likwidacji317 300317 30019. PH "Medom" Sp. z o.o. w likwidacji40040020. Strefa WolnocBowa Sp. z o.o. (upadBo[)2 500250021. PP-U "Geodrog" Sp. z o.o.5522. IPU-H "Infokart" Sp. z o.o.353523. PG-K "Geo-Service" Sp. z o.o.2525 Razem719 516 849759 871 27740354 428Razem1101 730 1491196 596 87794866 728 Mienie komunalne gospodarowane przez Zarzd Komunalnych Zasobw Lokalowych (warto[ netto, w mln zB) Wyszczeglnienie30.06.2006struktura30.06.2007strukturazmianadynamika1-2-2-12/1Budynki stanowice w 100% wBasno[ Miasta Poznania113,760,6%123,164,1%9,4108,3%UdziaB MP we wsplnotach mieszkaniowych66,035,2%61,231,9%-4,892,7%UdziaB MP w nier. bud. stanowicych wspBwBasno[7,94,2%7,74,0%-0,297,5%suma187,6100,0%192100,0%4,4102,3% Warto[ drg publicznych zarzdzanych przez Zarzd Drg Miejskich wg stanu na dzieD 30.06.2007 r. ( w mln zB)) Kategoria drgWarto[ bruttoWarto[ umorzeniaWarto[ nettokwota%warto[ drg w ewidencji bilansowej, w tym:1501,8758,050774drogi gminne339,3222,866117drogi powiatowe1162,5535,246627warto[ drg w ewidencji pozabilansowej425,1232,155193razem1926,9990,151937 Dodatkowa charakterystyka o warto[ci j.w.w g stanu w dniu 30.06.2007 DzielnicaPowierzchnia (m2)DBugo[ (mb)Drogi gminne i powiatowe (mb)Drogi gminne i powiatowePozostaBeDrogi gminne i powiatowePozostaBeO[wietloneNawierzchniatwardagruntowaStare Miasto1405 507253 910183 39341 558116 332150 72632 667Nowe Miasto1709 502674 795284 94451 903176 804215 18969 755Wilda557 912110 41085 81310736 76 44977 3188 495Je|yce1265 776438 286202 65442 805128 852167 47335 181Grunwald1336 363247 755196 72723 656161 210174 85321 874Razem6 275 0601725 156953 531170 658659 647785 559167 972Obiekty in|ynierskie (w szt.) WyszczeglnienieDrogikrajowewojewdzkiepowiatowegminnewewntrznerazemmosty 7065220wiadukty3202511068przej[cia90233035kBadki1057013razem49059262136 PozostaBe informacje zwizane z drogami WyszczeglnienieIlo[OpisO[wietlenie42 675punktw o[wietleniowychSygnalizacja251w tym 171 podBczone do centrum sterowania ruchemKanalizacja deszczowa386,5kmParkingi1 899miejsc parkingowych strze|onych5 962miejsc parkingowych w strefie pBatnego parkowania8parkingw buforowychUrzdzenia bezpieczeDstwa ruchu26,8tys. znakw drogowych i tablic drogowskazowych200tys.m linii i innych oznakowaD poziomych jezdni49znakw informacji turystycznej SIM46znakw informacji kierujcej dla pieszych SIM Spadki objte przez Miasto PoznaD w drodze dziedziczenia ustawowego lub nabyte przez Miasto napodstawie testamentu Pismem KSI/1/2007 z dnia 06.09.2007 Komisja poinformowaBa, i| w dniu 30.06.2007 nie byBo warto[ci aktyww trwaBych i obrotowych, nale|nych Miastu, objtych prawomocnym orzeczeniem sdu, znanych Komisji z rozpatrywanej dokumentacji, w tym dniu jeszcze nie rozdysponowanych. Statystyka gruntw miejskich wg form dysponowania stan na dzieD 30.06.2007 r. WyszczeglnienieIlo[ dziaBek (szt.)Warto[ (w .zB)Struktura %Stanowice wBasno[ Miasta Poznania19 6788759451 18182,4WBasne Bcznie z prawem wieczystego u|ytkowania1 245253347 8452,4Obce Skarbu PaDstwa w wieczystym u|ytkowaniu Miasta Poznania3122874 6090,2WBasne oddane w trwaBy zarzd469803566 2637,5WBasne oddane w u|ytkowanie87187526 7471,8WBasne oddane w wieczyste u|ytkowanie11 323608261 5635,7Razem32 83310635028 208100 II Inne informacje o gospodarowaniu mieniem Wierzytelno[ci Miasta Poznania w zakresie podatkw i opBat lokalnych nale|ne w dniu 30.06.2006 r. i 30.06.2007 r. obsBugiwane przez WydziaB Finansowy Urzdu Rodzaje wierzytelno[ci30.06.200630.06.2007zmianadynamika122-12/1IPodatek od nieruchomo[ciOsoby fizyczne9757,58581,3-1176,287,9%Osoby prawne25543,628257,12713,5110,6%razem35301,136838,41537,3104,4%IIPodatek rolnyOsoby fizyczne146,533,7-112,823,0%Osoby prawne13,313,30100,0%Razem159,847-112,829,4%IIIPodatek le[ny3,30,7-2,621,2%IVPodatek od [rodkw transportuOsoby fizyczne11222,24620,9-6601,341,2%Osoby prawne2749,41666,6-1082,860,6%Razem13971,66287,5-7684,145,0%VOpBata targowa52,90Hp b * h r ( J 2pz@`bZ\^bdxZ\Ͽ绰hjKCJOJQJhY CJNHOJQJh%FCJOJQJhY CJOJQJhY 5CJOJQJhY hY 5B* CJ(OJQJphhY B* CJ(OJQJphhY B* CJphhY B* OJQJphhxB* OJQJph402468:<>@BDFHp  $a$$a$b    0 Fd0l dh`dh$a$0>vzblnr8^bfRVX^X46>ȻȜ hY CJ hY 6CJ hY 5CJhY 5CJOJQJhY 5>*CJOJQJhY hu{CJOJQJhbhCJOJQJhY CJNHOJQJhY CJOJQJhjKCJOJQJ;l68:<##,&.&8')*@+++ $ & Fdha$ $ & Fdha$ $dha$$dha$ $dha$ $ dha$ $a$$a$dh\!^!""4#6###$$%%,&.&8'R'(())++--@---D.F.D/X///00\1^1h1155(7*707477788h888v9x999:÷÷÷÷÷÷÷÷÷í÷à÷÷÷hY 6CJOJQJhY 56CJOJQJhY CJOJQJhY CJNHOJQJhY CJOJQJhY >*CJOJQJhY 5CJNH hY 5CJhY hY CJNH hY CJ homNCJ:+-D/h11,346274788<??RATACCEEFF $dha$$dh^`a$ $ & Fdha$ $ & Fdha$ $ & Fdha$::==>>t????z@|@CCCCEEEFFHH&I(IIIZ(^^^abbzc|cddggggppppHqJq`qbqnp߲ߥꗍh>CJOJQJh BCJOJQJhY hY 5CJNHOJQJhY 56CJOJQJhY 5CJOJQJhY 6CJOJQJhY CJOJQJhY 5CJOJQJhY CJOJQJhY CJNHOJQJ7FHH8IjK^LnNPtTUVW0YZZZ&[j[$dha$$ & F h,,dh^,a$$ & F hdh^a$$ & F hdh^a$$ & F hdha$ $ & F dha$ $dha$j[B\ ]L](^^^_abbcdjfgggjn`qbqTsVsvxdh $ & Fdha$ $dha$$dha$xx||~~ƀ̄΄2tІ҆:<>@B$dha$ $ & Fdha$ $ & F dha$ $dha$<jx(6 Ԓ64Ɨȗ>HJP\ (*jnz|*,גhExhN\hY 5CJaJh*h>j h*U%jJ h*CJOJQJUVaJjhY U h>5CJ hY 5CJ hY 5 h>CJ hY CJ hY 5CJ h B5CJhY hY CJ8BDFHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtv$a$ތ *,.Fkd$$IfF4   r :#D bbT t0  4 Faf4 $$Ifa$.26>FHVfHB$Ifkd$$IfF4  r :#D bbT t0  4 Faf4 $$Ifa$fvKE$Ifkd$$IfF  r :#D bbT t0  4 Fa $$Ifa$ʍ؍ڍKE$Ifkd$$IfF  r :#D bbT t0  4 Fa $$Ifa$ "$v؏\KID??D & Fdkd$$IfF  r :#D bbT t0  4 Fa $$Ifa$Ԓ֒$2D $$Ifa$DFHLPX`QHHHHH $$Ifa$kd$$IfF4 r :#D  b b T  t04 Faf4`bp~QKBBBB $$Ifa$$Ifkd$$IfF4r :#D bbT t04 Faf4ƓԓTNEEEE $$Ifa$$Ifkd$$IfF=r :#D bbT t04 Fa $2TNEEEE $$Ifa$$IfkdV$$IfFr :#D bbT t04 Fa246<RhvTRORFFFF $$Ifa$@&kd $$IfFr :#D  b b T  t04 FavHkd $$IfF4  r #D T t0  4 Faf4 $$Ifa$ȕؕSJJJJJ $$Ifa$kd $$IfF4  r #D T t0  4 Faf4024ƗTRMRRHR$a$dkd $$IfF  r #D T t0  4 Fa*,Ndxœ $$Ifa$@&@& $d@&a$ œĜƜʜ+% $$Ifa$$Ifkd$$IfF4  ֞4 Z$LUU t0  4 Faf4ʜ̜МҜڜ $$Ifa$ +"" $$Ifa$kd$$IfF4  ֞4 Z$ LUU t0  4 Faf4 &4@LZ $$Ifa$Z\kd$$IfF4  ִ4 Z$>bLUU t0    4 Faf4\^p| $$Ifa$kd3 $$IfF4  ִ4 Z$>bLUU t0    4 Faf4ĝΝܝ $$Ifa$.%%% $$Ifa$kdr!$$IfF  ֞4 Z$LUU t0  4 Faʞ $$Ifa$ʞ̞؞.%%% $$Ifa$kd"$$IfF  ֞4 Z$LUU t0  4 Fa $$Ifa$ԟ.+)+@&kd#$$IfF   ֞4 Z$LUU t0  4 Fa4f24 JJt>@p޳ Tش\.F~Ph&ҺD"FHJV𸰸 h^o5hImh^o5hImhY 5 hY 6h B hLnCJ hY CJhLnh6 hY CJ hY 5CJ hY CJhY hY CJ hY 5Bԟ֟@Vj $$Ifa$@& +"" $$Ifa$kd$$$IfF4֞: ST#&UoU t04 Faf4ĠȠРؠ $$Ifa$ؠڠ+"" $$Ifa$kd&$$IfF4֞: ST#&UoU t04 Faf4$0:H $$Ifa$HJkd:'$$IfF4ִ: ST#&UoU t0  4 Faf4JL^ht~ $$Ifa$kd($$IfF4ִ: ST#&UoU t0  4 Faf4¡Ρܡ $$Ifa$.,),@&kd)$$IfF֞: ST#&UoU t04 Fa΢"0B $$Ifa$BDFJ+"" $$Ifa$kd+$$IfF4֞: ST#&UoU t04 Faf4JNRV^f $$Ifa$fhv+"" $$Ifa$kd7,$$IfF4֞: ST#&UoU t04 Faf4£̣ڣ $$Ifa$ڣܣkdn-$$IfF4ִ: ST#&UoU t0  4 Faf4ܣޣ$0 $$Ifa$02kd.$$IfF4ִ: ST#&UoU t0  4 Faf42<HVbpz $$Ifa$4df.,)'@&kd0$$IfF֞: ST#&UoU t04 Fafȥܥ $$Ifa$+"" $$Ifa$kd41$$IfF4֞: ST#&UoU t04 Faf4 $$Ifa$ "0J+"" $$Ifa$kdk2$$IfF4֞: ST#&UoU t04 Faf4JT`lv $$Ifa$kd3$$IfF4ִ: ST#&UoU t0  4 Faf4ȦЦަ $$Ifa$ަkd4$$IfF4ִ: ST#&UoU t0  4 Faf4 $0 $$Ifa$02 "J.,))@&kd<6$$IfF֞: ST#&UoU t04 FaJlΨ $$Ifa$+"" $$Ifa$kdh7$$IfF4֞: ST#&UoU t04 Faf4 $$Ifa$.+"" $$Ifa$kd8$$IfF4֞: ST#&UoU t04 Faf4.<HXdp~ $$Ifa$~kd9$$IfF4ִ: ST#&UoU t0  4 Faf4ĩ̩ة $$Ifa$ةکkd:$$IfF4ִ: ST#&UoU t0  4 Faf4ک(6 $$Ifa$68JLr.)&&@&$a$kd8<$$IfF֞: ST#&UoU t04 Fart֫ $$Ifa$ +"" $$Ifa$kdV=$$IfF4֞; Tx#&UoU t04 Faf4&. $$Ifa$.0>X+"" $$Ifa$kd>$$IfF4֞; Tx#&UoU t04 Faf4Xbnx $$Ifa$kd?$$IfF4ִ; Tx#&UoU t0  4 Faf4Ĭ̬جܬ $$Ifa$kd@$$IfF4ִ; Tx#&UoU t0  4 Faf4&.< $$Ifa$<>@t.,'$a$kd&B$$IfF֞; Tx#&UoU t04 FatЭ,prt"@BtrkdDC$$IfF40$( t04 Faf4 $$Ifa$$a$$ & Fa$ BDZn $$Ifa$+"" $$Ifa$kdC$$IfF4f֞\ 4l$(888 t04 Faf4³Ƴȳгس $$Ifa$سڳ޳ -$$If $$Ifa$kdE$$IfF4֞\ 4l$(888 t04 Faf4 ".8@N $$Ifa$NPkd-F$$IfFִ\ 4l$ 888 t0  4 FaPTȴҴ$If $$Ifa$ҴԴkdYG$$IfFִ\ 4l$ 888 t0  4 FaԴش 0<HV$If $$Ifa$ VXkdH$$IfFִ\ 4l$ 888 t0  4 FaX\ʵԵ޵$If $$Ifa$$IfkdI$$IfFִ\ 4l$ 888 t0  4 Fa&6DR^ $$Ifa$^`x.( $$Ifa$$IfkdJ$$IfF֞\ 4l$(888 t04 Fa $$Ifa$ܶ.( $$Ifa$$IfkdK$$IfF֞\ 4l$(888 t04 Fa $$Ifa$.0.,,'$a$kdL$$IfF֞\ 4l$(888 t04 Fa&( PfhjZkd N$$IfF4F#} t0  4 Faf4 $$Ifa$$da$$a$d jlx6kdN$$IfF4r# t04 Faf4n$If^`n$If $$Ifa$$EkdO$$IfFr# t04 Fa $$Ifa$$If$,48<>ntKE$IfkdP$$IfF#r# t04 Fa $$Ifa$tx|KE$IfkdqQ$$IfFr# t04 Fa $$Ifa$ KE$IfkdGR$$IfF r# t04 Fa $$Ifa$"*2:@KE$IfkdS$$IfFr# t04 Fa $$Ifa$@BDڿ "DZpTRRRRIII $$Ifa$kdS$$IfFr# t04 Fap~HkdT$$IfF4r@#nJR t04 Faf4 $$Ifa$ ",QHHHHH $$Ifa$kdU$$IfF4r@#nJR t04 Faf4,.TKKKKK $$Ifa$kdV$$IfFr@#nJR t04 Fa TKKKKK $$Ifa$kdW$$IfFr@#nJR t04 Fa FHJTRMRGBB$a$V^VgdLnkduX$$IfF r@#nJR t04 FaVX $$Ifa$ $$Ifa$d BDFJN`bDJ <24PRykhN\hY CJH*^JaJhN\hY CJaJhN\hY 5CJaJhN\hY CJ^JaJhLnhY B*^Jhph'hN\hY 5B*CJ^JaJhphhN\hY CJOJQJaJ hY CJ hN\CJhExhY CJOJQJ hY CJ hY 5hY hY 5CJ"gaTTT $$Ifa$$IfkdYY$$IfF43\V# |H 04 Faf4ZdngaXXX $$Ifa$$IfkdZ$$IfF4\V# |H 04 Faf4gaXXO $$Ifa$ $$Ifa$$Ifkd \$$IfF4\V# |H 04 Faf4DNXZgaXXO $$Ifa$ $$Ifa$$Ifkdc]$$IfF4\V# |H 04 Faf4Z\gaXXO $$Ifa$ $$Ifa$$Ifkd^$$IfF4\V# |H 04 Faf4 gaXXO $$Ifa$ $$Ifa$$Ifkd`$$IfF4\V# |H 04 Faf4 ".8BDg^^^U $$Ifa$ $$Ifa$kdqa$$IfF4\V# |H 04 Faf4DFHJLNgaaWWUUL $$Ifa$ $dha$V^Vkdb$$IfF4\V#|H 04 Faf4.026:Hkdd$$IfF4r\ # TT t04 Faf4 $$Ifa$:BJLl~JD$Ifkde$$IfF4r\ # TT t04 Faf4 $$Ifa$ *KE$Ifkde$$IfFr\ # TT t04 Fa $$Ifa$*,\nTNEEEE $$Ifa$$Ifkdf$$IfFr\ # TT t04 FaTNEEEE $$Ifa$$Ifkdg$$IfF r\ # TT t04 Fa"&4TNEEEE $$Ifa$$Ifkdh$$IfFr\ # TT t04 Fa46DHT`dTNEEEE $$Ifa$$Ifkdi$$IfFr\ # TT t04 FadfrTKKKKK $$Ifa$kdej$$IfF#r\ # TT t04 FaDFHJTNNNLLJLV^VkdIk$$IfF#r\ # TT t04 Fa <fpkd-l$$If4\V<(#`` 4 atf4$If $$Ifa$4{rl$If $$Ifa$kdl$$If4rV<(#  4 atf4468Rfz|~uuu $$Ifa$$If $$Ifa$qkdm$$IfF4T0V(#(#04 Fatf4R|$ZD<>Bhj26xjజubbbbXbhN\CJ^JaJ$hhY B*CJ^JaJhph'hN\hY B*CJH*^JaJhph$hN\hY B*CJ^JaJhph'hN\hY 6B*CJ^JaJhphhN\hY 6CJ^JaJ'hLnhY 5B*CJ^JaJhphhN\hY CJH*^JaJhN\hY CJ^JaJ$hLnhY B*CJ^JaJhph"|~$TKE<<< $$Ifa$$If $$Ifa$kdn$$IfF4,rV<(#04 Fatf4$&(ZnTKE<<< $$Ifa$$If $$Ifa$kdo$$IfF4,rV<(#04 Fatf4 TK=44 $$Ifa$c$If^c` $$Ifa$kdp$$IfF4,rV<(#04 Fatf4 D\KB4c$If^c` $$Ifa$kdq$$IfF4,rV<(#04 Fatf4 $$Ifa$\tKB4c$If^c` $$Ifa$kdr$$IfF4,rV<(#04 Fatf4 $$Ifa$>KB<$If $$Ifa$kds$$IfF4,rV<(#04 Fatf4 $$Ifa$>@Bj{rrr $$Ifa$$If $$Ifa$tkdt$$IfF4H0V(#(#04 Fatf4ytLnTKE<<< $$Ifa$$If $$Ifa$kdsu$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 02TKE<<< $$Ifa$$If $$Ifa$kdxv$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4246xTKE<<< $$Ifa$$If $$Ifa$kd}w$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4TK=44 $$Ifa$+$If^`+ $$Ifa$kdx$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4j~KB<$If $$Ifa$kdy$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$KB<$If $$Ifa$kdz$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$j0"n&PR|`Nnpt0HL༮͗̓'hN\hY B*CJH*^JaJhph,hhY B*CJ^JaJhmH phsH hN\CJOJQJ^JaJ hN\hY CJOJQJ^JaJ$hN\hY B*CJ^JaJhphhN\hY CJ^JaJ$hhY B*CJ^JaJhph/024KB<$If $$Ifa$kd{$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$KB<$If $$Ifa$kd|$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$ "nKB<$If $$Ifa$kd}$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$$KB<$If $$Ifa$kd~$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$$&(*Pf|KB<$If $$Ifa$kd$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$|KB<$If $$Ifa$kd$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$RfzKB<$If $$Ifa$kd$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$z|~KE=$If$Ifkd$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$`vKEE$Ifkd$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4 $$Ifa$TNF=== $$Ifa$$If$Ifkd$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4N^npTNNEEE $$Ifa$$IfkdÅ$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4prtTNNEEE $$Ifa$$IfkdȆ$$IfF4,rV<(# 04 Fatf40<FHTNNEEE $$Ifa$$Ifkd͇$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4HJLTNNEEE $$Ifa$$Ifkd҈$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd׉$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4,28:TNNEEE $$Ifa$$Ifkd܊$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4,8:<>VJL&0Pbֿzozkfkbkbkbkbkfk^kZ^ZkfU h5h6hN\h hY 5hY hN\hY CJaJ'hhY 5B*CJ^JaJhph$hN\hY B*CJ^JaJhphhN\hY CJ^JaJ hN\hY CJ^JaJmH sH ,hhY B*CJ^JaJhmH phsH $hhY B*CJ^JaJhph,hN\hY B*CJ^JaJhmH phsH !:<>VnTKE<<< $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4TH??? $$Ifa$ $dh$Ifa$kd$$IfF4,rV<(# 04 Fatf4geeeeeee\\ $$Ifa$kd$$IfF4\V<(#b04 Fatf4 2FTf $$Ifa$fhjn+"" $$Ifa$kdՎ$$IfF4֞ $g~~ t04 Faf4nrvz $$Ifa$+% $$Ifa$$Ifkd$$IfF4֞ $g~~ t04 Faf4 "*8 $$Ifa$8:.( $$Ifa$$Ifkd'$$IfF֞ $g~~ t04 Fa $$Ifa$2:.( $$Ifa$$IfkdE$$IfF֞ $g~~ t04 Fa:DLV`l $$Ifa$lnx.%%% $$Ifa$kdc$$IfF֞ $g~~ t04 Fa $$Ifa$Z.,,,kd$$IfF֞ $g~~ t04 Fa "$&26Ykd$$IfF4\ H]# 3 t04 Faf4 $$Ifa$ 68:JD$Ifkd$$IfF4r H]# u3 t04 Faf4 $$Ifa$TNEEEE $$Ifa$$Ifkd$$IfFr H]# u3 t04 Fa 0<BJTNEEEE $$Ifa$$Ifkd$$IfFr H]# u3 t04 FaJLTNEEEE $$Ifa$$Ifkdw$$IfFr H]# u3 t04 FaTKKKKK $$Ifa$kdi$$IfFr H]# u3 t04 FaTRRRIIII $$Ifa$kd[$$IfFr H]# u3 t04 FabZ"$VX8:rtRTfhBDTVfhjlVXZ$&zhCJOJQJaJhhY CJOJQJaJhhCJOJQJaJ hhY hhY 5hh5 h5CJ hY H* h2;"5hY hY CJH* hY CJ hY 5;Nbd[[[[[[[ $$Ifa$kdM$$IfF4_\$a t04 Faf4+"" $$Ifa$kd4$$IfF4|֞$ d$a/T t04 Faf4 $$Ifa$kdv$$IfF4|ִ$ dX $a/Tm8 t0  4 Faf4"6FVdt $$Ifa$kdΟ$$IfF ִ$ dX $a/Tm8 t0  4 Fa $$Ifa$kd$$IfFִ$ dX $a/Tm8 t0  4 Fa*:JXhv $$Ifa$kd6$$IfF ִ$ dX $a/Tm8 t0  4 Fa $$Ifa$kdj$$IfF!ִ$ dX $a/Tm8 t0  4 Fa$8HXfv $$Ifa$kd$$IfF ִ$ dX $a/Tm8 t0  4 Fa $$Ifa$Xkdҥ$$IfFִ$ dX $a/Tm8 t0  4 FaXZ|rkd$$IfF40%-V t04 Faf4 $$Ifa$ +% $$Ifa$$Ifkd$$IfF4w֞ !%-UP t04 Faf4 " $$Ifa$"$6<.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞ !%-UP t04 Fa<@FLPV $$Ifa$VXlp.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞ !%-UP t04 Faptz~ $$Ifa$.( $$Ifa$$Ifkd"$$IfF֞ !%-UP t04 Fa $$Ifa$.( $$Ifa$$Ifkd@$$IfF֞ !%-UP t04 Fa $$Ifa$8.,,,kd^$$IfF֞ !%-UP t04 Fa8:\hrtoi`i $$Ifa$$Ifkd|$$IfFF $ t0  4 Fa $$Ifa$Rztkt $$Ifa$$IfkdB$$IfFVF $ t0  4 FaRTztkt $$Ifa$$Ifkd$$IfFnF $ t0  4 Faztkt $$Ifa$$Ifkd°$$IfF\F $ t0  4 Fafwqhq $$Ifa$$Ifkd$$IfF4XF $` t0  4 Faf4fhjnwqhq $$Ifa$$IfkdM$$IfF4TF $  t0  4 Faf4Bwqhq $$Ifa$$Ifkd$$IfF4lF $  t0  4 Faf4BDFNwqhq $$Ifa$$Ifkd$$IfF4ZF $` t0  4 Faf4wqhq $$Ifa$$Ifkd$$IfF4VF $  t0  4 Faf4 fwqhq $$Ifa$$Ifkdy$$IfF4nF $  t0  4 Faf4fhjlVXz|~wnnn^YWWWW$a$$7dh^7`a$$^a$kdD$$IfF4\F $  t0  4 Faf4 *,Njx $$Ifa$ z*,<>nPR FHl.0N"""$"`"""(#~#### $ $p$r$$າາາາາາາາາາາາ h#chY hY 5UhjThY h hjThY hY CJh#ch#c5CJaJh#c5CJaJh#c hY CJ hhY hhY 5 hY 5CJhY ?$.gaXXX $$Ifa$$Ifkd$$IfF\4# t04 Fa.0gaXXX $$Ifa$$Ifkd$$IfF\4# t04 Fa8>T\gaXXX $$Ifa$$IfkdǸ$$IfF \4# t04 Fa\^gaXXX $$Ifa$$Ifkd$$IfF \4# t04 Fa"gaXXX $$Ifa$$Ifkd$$IfF \4# t04 Fa"$p~gaXXX $$Ifa$$Ifkd[$$IfF\4# t04 Fag^^^^ $$Ifa$kd7$$IfF\4# t04 Fa>geee`eWWWW $$Ifa$$a$kd$$IfF"\4# t04 Fa Hkd$$IfF46r#^&8 t04 Faf4 $$Ifa$Pn|SMMMDDD $$Ifa$$Ifkd$$IfF4r#^&8 t04 Faf4"$Ifkd$$IfF4֞h #``t&8 t04 Faf4 $$Ifa$ $$Ifa$$If+%%%$Ifkd$$IfF4֞h # t&8 t04 Faf4$4BP $$Ifa$PRXt+%%%$IfkdA$$IfF4֞h # t&8 t04 Faf4 $$Ifa$+%%%$Ifkdo$$IfF4֞h #``t&8 t04 Faf4 $$Ifa$ +%%%$Ifkd$$IfF4֞h # t&8 t04 Faf4&,:F $$Ifa$FHPl+%%$Ifkd$$IfF4 ֞h # t&8 t04 Faf4lt|8kd$$IfFֈh#&8 t04 Fa $$Ifa$". $$Ifa$$If.024N+%%%$Ifkd$$IfF4֞h #``t&8 t04 Faf4N\jz $$Ifa$+%%%$Ifkd/$$IfF4֞h # t&8 t04 Faf4 $$Ifa$+%%$Ifkd]$$IfF4֞h # t&8 t04 Faf4 """"$"8kd$$IfFֈh#&8 t04 Fa $$Ifa$70,217,3132,7%Razem (I + II + III + IV + V)49488,743243,8-6244,987,4%Wierzytelno[ci obsBugiwane przez WydziaB Gospodarki Nieruchomo[ciami wg stanu na dzieD 30.06.2007r. (w tys. zB) Wyszczeglnienie30.06.200630.06.2007zmianadynamika122-12/1Z tytuBu dzier|awy, leasingu60155654-36194,0%Z tytuBy sprzeda|y skBadnikw majtkowych139650873691364,4%***Z tytuBu r|nych opBat*103969521-117589,0%pozostaBe**54806099619111,3%razem23587263612774111,8%* u|ytkowanie, u|ytkowanie wieczyste, zarzd** z tyt. r|nych dochodw np. zwrotu odszkodowaD za zwrcone nieruchomo[ci, kosztw wyceny, kosztw sdowych, opBat za przeksztaBcenie u|ytkowania wieczystego w prawo wBasno[ci, odsetek, [wiadczonych r|nych usBug ***wzrost spowodowany obci|eniem byBych najemcw lokali komunalnych ,ktrzy nabyli na wBasno[ mieszkania z bonifikat a nastpnie zbyli je przed upBywem wymaganego przy udzielaniu bonifikaty okresu Wierzytelno[ci obsBugiwane przez Zarzd Komunalnych Zasobw Lokalowych (wg stanu na dzieD) Wyszczeglnienie30.06.200630.06.2007zmianadynamika122-12/1Z tytuBu rozliczeD mediw*395,5371,8-23,794,0%Z tytuBu rozliczeD wspBwBasno[ci budynkw 1833,81063,2-770,658,0%Nale|no[ci od najemcw lokali mieszkalnych*45421,855008,19586,3121,1%Nale|no[ci od najemcw lokali u|ytkowych14175,816106,91931,1113,6%razem61827,97255210724,1117,3%* kwota Bcznie z odpisem aktualizujcym Statystyka obiektw skomunalizowanych, dla ktrych uzyskano wpisy wBasno[ci w ksigach wieczystych Obiekty skomunalizowaneLiczba dziaBekPowierzchnia w tys.m2Dynamika30.06.2006301.06.200730.06.200630.06.2007%%12342/14/3Budynki komunalne308730926359,86362,7100,2%100,0%Przedszkola29659778,6 262,9201,7%334,5%Grunty288442933099919,5101136,6101,7%101,2%Obiekty kultury14147,37,3100%100,0%Przedsibiorstwa172173497,5508,1100,6%102,1%POSiR143372378,6768,125,9%32,3%ZOZ43943959,659,6100,0%100,0%Na rzecz Miasta Poznania na prawach powiatu111112402,9412,7100,9%102,4%Na rzecz Wojewdztwa Wielkopolskiego1X0,9XXXGrunty rolneX107X1616,6XXRazem3310733901109704,7111134,6102,4%101,3% Informacja o nabywanych przez Miasto nieruchomo[ciach W okresie od 01.07.2006 r. do 30.06.2007r. odno[nie nabycia nieruchomo[ci na rzecz Miasta Poznania lub zamiany prowadzono 9 spraw (dotyczcych prawa wBasno[ci nieruchomo[ci, prawa u|ytkowania wieczystego nieruchomo[ci). Sprawy dotyczyBy nieruchomo[ci o Bcznej powierzchni 42 614 m2 i Bcznej warto[ci 7572510,56 zB. WpBywy z gospodarowania nieruchomo[ciami Miasta Poznania w okresie: L.p.WyszczeglnienieWarto[ (w zB)01.07.2005 30.06.200601.07.2006 30.06.2007zmianadynamika122-12/11WpBywy z opBat z najmu i dzier|awy7 40711 1183 711150%2WpBywy z opBat za trwaBy zarzd380216-16457%3WpBywy z opBat za u|ytkowanie2216-673%4WpBywy za bezumowne korzystanie z gruntu1311-285%5WpBywy z przeksztaBcenia prawa wieczystego przysBugujcego osobom fizycznym w prawo wBasno[ci7611056295139%6WpBywy z opBat za wieczyste u|ytkowanie27 73114 427-13 30352%Razem36314*26844*9 46974% *dane z OddziaBu Ksigowo[ci Dochodowej WGN Ni|sze wpBywy z tytuBu u|ytkowania wieczystego wynikaj ze sprzeda|y nieruchomo[ci bdcych w u|ytkowaniu wieczystym na rzecz ich u|ytkownikw wieczystych, gBwnie spBdzielni mieszkaniowych. Pozyskane w tym procesie kwoty pojawiaj si w tabeli wierzytelno[ci obsBugiwanych przez WGN z tytuBu sprzeda|y skBadnikw majtkowych Sprzeda| lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym Wyszczeglnienie01.07.2005 30.06.200601.07.2006 30.06.2007zmianaDyna mika122-12/1Ilo[ sprzedanych lokali mieszkalnychza gotwk696669-2796%na raty9972-2773%Aczna pow .u|ytkowa41 364,640 698,5Uzyskana kwotaZa lokale 9 292,810 556,11263,3114%Suma I opBat za u|ytk. wiecz. 103,6111,37,7107%razem9 396,410 667,41271,0114% Zrednia cena sprzedanych lokali w dniu 30.06.2007r. - wg rzeczoznawcy majtkowego 2118,60 zB/m2 - po uwzgldnieniu przysBugujcych bonifikat 331,74 zB/m2 Dane o sprzeda|y lokali mieszkalnych w trybie przetargowym W okresie od 01.07.2006r. do 30. 06.3007r. sprzedano 4 lokale o Bcznej powierzchni 466,2 m2. Z lokalami zwizanych jest 5 dziaBek o Bcznej powierzchni 3682m2 przy czym: - warto[ lokali 1569630,63 zB - warto[ udziaBu w gruncie 201400,00 zB WpBywy ze sprzeda|y nieruchomo[ci gruntowych stanowicych wBasno[ Miasta Poznania w okresie wyszczeglnienie01.07.2005 30.06.200601.07.2006 30.06.2007zmianyDy na- mika122-11 1 1  2 2 2  IIIIIISprzeda| w trybie:ilo[Pow. (m2)Warto[ (tys. zB)ilo[Pow. (m2)Warto[ (tys. zB)ilo[Pow. (m2)Warto[ (tys. zB)%Przetargowym10118715 928,1114418516937,013231411008,9286Bezprzetargo- wym125631,841525776,331269744,42430razem11121275 959,9154571017713,343358311 753,3297 Sprzeda| udziaBow Miasta Poznania w nieruchomo[ci gruntowej (w okresie:01.07.2006 r-31.12.2007 r.):2 dziaBki o Bcznej pow. 1253 m2,dochd 161 tys.zB Dane o komunalizacji i gospodarowaniu nieruchomo[ciami wynikaj ze sprawozdaD nadesBanych przez OddziaBy WGN. ZaBcznik nr 1. Wykaz inwestycji prowadzonych przez Miasto PoznaD w dniu dzieD 30 czerwca 2007 r. Lp.Nazwa inwestycjiKwota inwestycji1BUDOWA SZPITALA ZOZ NOWE MIASTO PRZY UL. KURLANDZKIEJ41 221 8202BUDOWA NOWEGO OBIEKTU DPS DLA OSB STARSZYCH26 8403POZNACSKI CALL CENTRE TELE-INFO-POZ264 7404BUDOWA BOISK SPORTOWYCH DLA CENTRUM WYSZKOLENIA MAODZIE{Y UZDOLNIONEJ PIAKARSKO PRZY ZESPOLE SZKA Z ODDZ. SPORTOWYMI NR 2355 9405BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. PALACZA34 2246BUDOWA SZKOAY PODSTAWOWEJ Z SAL GIMNASTYCZN STRZESZYN39 0777BUDOWA SZKOAY PODSTAWOWEJ OS. STRZESZYN12 6778BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO PIAZNICA44 5379BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO SZCZEPANKOWO40 00010OBIEKTY SPORTOWE3 64211MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY GRUSZCZYN15 000 00012PRZEDSIWZICIA Z UDZIAAEM INNYCH INWESTORW9 489 05913CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO249 67714CENTRUM ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO I SYSTEM ACZNOZCI SAU{B1 010 02415SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA POZNANIA5 812 52316MODERNIZACJA SCENTRALIZOWANEGO SYSTEMU POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA71 651 17BUDOWA SYSTEMU ACZNOZCI DLA POTRZEB ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO199 30318MODERNIZACJA SCENTRALIZOWANEGO SYSTEMU POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA10 98019ZAKUP SPRZTU SPORTOWEGO49 64820ZAKUPY INWESTYCYJNE9 77721ADAPTACJA POMIESZCZEC W BUDYNKU PRZY UL. WSZYSTKICH ZWITYCH 1 NA POTRZEBY CENTRUM OBSAUGI SPOAECZNEJ 4 274 37222UTWORZENIE DOMU POMOCY SPOAECZNEJ 28 67023BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO NA TERENIE OS. STAROAKA MAAA2 250 90024MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ352 94725ZAKUP SPRZTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA374 38626REALIZACJA PROGRAMU E-POZNAC129 88127BUDOWA ODDZIAAU ZAKAyNEGO PRZY SZPITALU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ ZOZ NOWE MIASTO1 767 38528MODERNIZACJA PLACU ZABAW26 52029ROZBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SP 633030PROJEKT TABLICY INWESTYCYJNEJ3 500 31BUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. BRANICKIEJ 115 06532BUDOWA BOISKA DO PIAKI NO{NEJ3 97733BUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO23 54334BUDOWA PLACU ZABAW21 00035WYKONANIE ALEJEK OSIEDLOWYCH20 00036BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO OS. J. III SOBIESKIEGO6 092 78037PROJEKT E-POZNAC29 24338REKREACJA DZIECICA W POZNANIU1 78139INWESTYCJA WSPAFINANSOWANA Z FUNDUSZU SPJNOZCI SPS) 222 932 911RAZEM312 295 030 ZaBcznik nr 2. Dane o sposobie u|ytkowania gruntw dzier|awnych Lp.WyszczeglnienieLiczba umwPowierzchnia dzier|awnych gruntw w m kw.1.STAWY330 9102.WARZYWNICZY529209 3123.SZKLARNIE77 4644.ZIELEC18583 7425.REKREACJA6124 1586.GARA{E2 97757 4227.PARKINGI5473 0028.AUTO-SALONY13289.TERENY PRZYLEGAE3 441109 45110.SKAADOWO- MAGAZYNOWE119107 36211.PRZEMYSAOWE61 41012.BUDOWA INFRASTRUKTURY126 13213.TERENY WACZONE DO POSESJI26556 22214.HANDLOWE38916 14115.STRAGANY104816.USAUGOWE201 19517.USAUGOWE INNE534 95918.TARGOWISKA721 59319.REKLAMY411820.PLANSZE1519521.NIETYPOWE12309 94822.ROLNICZE2835 230 776RAZEM84536 351 888 ZaBcznik nr 3. Majtek na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i innych podmiotw wg stanu na dzieD 30 czerwca 2007 r. Grupa rodzajowa jednostekJednostka organizacyjnaNazwaNazwaAktywa trwaBeAktywa obrotoweBruttoNettoGOSPODARSTWA POMOCNICZE W TYM WARSZTATY SZKOLNEWYDAWNICTWO MIEJSKIE (GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY URZEDZIE MIASTA POZNANIA)77352415514556167WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZESPOLE SZKA BUDOWLANO-DRZEWNYCH1431191118297833WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZESPOLE SZKA GEODEZYJNO-DROGOWYCH78958920754559366PAYWALNIA ATLANTIS GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY GIMNAZJUM NR 1222697380196510833WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZESPOLE SZKA SAMOCHODOWYCH124813013998286420WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZESPOLE SZKA TECHNICZNYCH W GOSPODARCE {YWNOZCIOWEJ238036301160393WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZESPOLE SZKA ZAWODOWYCH NR 22245566785046961WARSZTATY SZKOLNE ZESPOAU SZKA GASTRONOMICZNYCH8839691010669POZSERWIS GOSPODARSTWO POMOCNICZE URZDU MIASTA POZNANIA21919401162463422236542ZAKAAD PRODUKCJI OGRODNICZEJ (GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY ZARZDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ)47471153958383570ZAKAAD USAUG PARKOWO-LEZNYCH (GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY ZARZDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ)407854014544091042816ZAKAAD ROBT DROGOWYCH (GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY ZARZDZIE DRG MIEJSKICH)739111123896483324867INSTYTUCJE KULTURYTEATR MUZYCZNY W POZNANIU1089605230076646242TEATR ANIMACJI W POZNANIU912886152313368566TEATR SMEGO DNIA160091241220862512ESTRADA POZNACSKA457985520311551350820TEATR POLSKI W POZNANIU110794398446832263573CENTRUM KULTURY ZAMEK59738318117276121348813WIELKOPOLSKIE MUZEUM WALK NIEPODLEGAOZCIOWYCH27503681599953347662GALERIA MIEJSKA ARSENAA83678444482353656DOM KULTURY "STOKROTKA"1152287399814242CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU54064569721298908BIBLIOTEKA RACZYCSKICH314420106469650423357MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU102551056525998385589POZNACSKI CHR CHAOPICY303951561145796JEDNOSTKA BUD{ETOWA DZIAAAJCA NA MOCY USTAWY O SAMORZDZIE GMINNYM ORAZ USTAWY O SAMORZDZIE POWIATOWYMURZD MIASTA POZNANIA19201589151840624171414541478JEDNOSTKI BUD{ETOWE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOZCI I GOSPODARKI KOMUNALNEJPALMIARNIA POZNACSKA1233483473622591016600ZARZD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO2278481771291542226831USAUGI KOMUNALNE23243811276423564584ZARZD DRG MIEJSKICH1985390847114852822710267805OGRD ZOOLOGICZNY26902235106553571388879ZARZD ZIELENI MIEJSKIEJ23098008210094661711462MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA68241511423471189275CENTRA KSZTAACENIA, OZRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE, SZKOAY ZAWODOWE, ZESPOAY SZKA ZAWODOWYCH I OGLNOKSZTAACCYCHPOZNACSKA OGLNOKSZTAACACA SZKOAA MUZYCZNA II STOPNIA IM. MIECZYSAAWA KARAOWICZA66680341545828618859POZNACSKA OGLNOKSZTAACCA SZKOAA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO7188245135382279POZNACSKA OGLNOKSZTAACCA SZKOAA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. T. SZELIGOWSKIEGO6119992999373227POZNACSKA SZKOAA CHRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO5021073534138380ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 551765062704444390458ZESPA SZKA HANDLOWYCH35881721226886616508ZESPA SZKA HANDLOWYCH NR 21002244463003241026ZESPA SZKA KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO66496991889193524302ZESPA SZKA LICEALNO - TECHNICZNYCH751139207686357927ZESPA SZKA ACZNOZCI46068051630547888819ZESPA SZKA MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ1057255269610477136ZESPA SZKA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO1243427666363413476ZESPA SZKA ODZIE{OWYCH28767801402562599049ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 237600722191410535532ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 32175599929500265012ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 4789471950906531025505ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 630960231518860176351ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 7698920288069893957ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 81139471553679320628ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 91775403689721275666ZESPA SZKA PRZEMYSAU SPO{YWCZEGO59566874045461762532ZESPA SZKA SAMOCHODOWYCH2533861821051541386ZESPA SZKA TECHNICZNYCH W GOSPODARCE {YWNOZCIOWEJ87747483139544932675ZESPA SZKA ZAWODOWYCH NR 147039420697266485OZRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESAYSZCYCH34281841048306944318OZRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MAODZIE{Y NIEPEANOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA63506531563062670333ZESPA SZKA ZAWODOWYCH NR 2678735319972240495ZESPA SZKA CHEMICZNYCH23977681062945536787ZESPA SZKA EKONOMICZNYCH2016138395353566781ZESPA SZKA ELEKTRYCZNYCH NR 11715803595778394260ZESPA SZKA ELEKTRYCZNYCH NR 2897624215645225733ZESPA SZKA GASTRONOMICZNYCH664030265980273849ZESPA SZKA GEODEZYJNO - DROGOWYCH23070931332561557576ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 123387701039094458423ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 121579727362095653964ZESPA SZKA BUDOWLANO-DRZEWNYCH63400678159538923ZESPA SZKA BUDOWNICTWA NR 123318971110590242662ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 101328065614130384368ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 152019485897809487508ZESPA SZKA OGLNOKSZTAACCYCH NR 111028164515876148109ZESPA SZKA ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA63394104458924896831ZESPA SZKA GIMNAZJALNO - LICEALNYCH1611231653294352391GIMNAZJAGIMNAZJUM NR 72195571433491045GIMNAZJUM NR 22206059093136GIMNAZJUM NR 2318665771365494340171GIMNAZJUM NR 12100224006720708512284GIMNAZJUM NR 2535028461902801250134GIMNAZJUM NR 128011231693170377173GIMNAZJUM NR 2042224003692805171134GIMNAZJUM NR 2434623332639476176460GIMNAZJUM NR 412869730277011GIMNAZJUM NR 421619486689061396596GIMNAZJUM NR 4323601271837447271428GIMNAZJUM NR 44328708151833304388GIMNAZJUM NR 50 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO1608781857936210000GIMNAZJUM NR 511004192390936258793GIMNAZJUM NR 5319701317235102358GIMNAZJUM NR 5498989458060867372866GIMNAZJUM NR 56764484408656106294GIMNAZJUM NR 57605894347612207369GIMNAZJUM NR 5825033835966242937GIMNAZJUM NR 61381837793244166980GIMNAZJUM NR 601222728833151044GIMNAZJUM NR 61575040461596306910GIMNAZJUM NR 621360601717682188292GIMNAZJUM NR 63690509275506154599GIMNAZJUM NR 6533944414400053030GIMNAZJUM NR 6741922163256789123026GIMNAZJUM NR 92344099748190557LICEA OGLNOKSZTAACCEIV LICEUM OGLNOKSZTAACCE1741144811571413411IX LICEUM OGLNOKSZTAACCE1624229921812479967LICEUM OGLNOKSZTAACCE ZW. MARII MAGDALENY70509384786978347249V LICEUM OGLNOKSZTAACCE14618951379912565440VIII LICEUM OGLNOKSZTAACCE20777751136795498596XI LICEUM OGLNOKSZTAACCE19084791218882278820XII LICEUM OGLNOKSZTAACCE817983341639460128XIV LICEUM OGLNOKSZTAACCE1323872672398249278XXV LICEUM OGLNOKSZTAACCE1014325374269277578POZOSTAAE PLACWKI OZWIATOWEMAODZIE{OWY DOM KULTURY NR 1781886264701212041MAODZIE{OWY DOM KULTURY NR 2744397387988124134MAODZIE{OWY DOM KULTURY NR 31246231920596127974PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MAODZIE{Y ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI152707060102PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 11134381040147329PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2720334066110515PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 3101561059974PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 468354460946873PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 5136845058119PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 6145005044901PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 71604563645867036PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 8106347032551BURSA SZKOLNA NR 163932527687441935BURSA SZKOLNA NR 2937713360763139114BURSA SZKOLNA NR 642922011281276562OGRD JORDANOWSKI NR 141982918002723955OGRD JORDANOWSKI NR 21949355468939059SZKOLNE SCHRONISKO MAODZIE{OWE NR 124351311854814358SZKOLNE SCHRONISKO MAODZIE{OWE NR 370854247444371CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MAODZIE{Y151859013641PRZEDSZKOLA SPECJALNEPRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164134258202386976SZKOAY PODSTAWOWESZKOAA PODSTAWOWA NR 1524137451264952170254SZKOAA PODSTAWOWA NR 41504184875664264054SZKOAA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAAAMI INTEGRACYJNYMI26815441436078512928SZKOAA PODSTAWOWA NR 1121459851215179157896SZKOAA PODSTAWOWA NR 1225075311310340172968SZKOAA PODSTAWOWA NR 69 SZKOAA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO27151151857415297152SZKOAA PODSTAWOWA NR 741346432821616160135SZKOAA PODSTAWOWA NR 80947866442246134582SZKOAA PODSTAWOWA NR 8722707191385093109823SZKOAA PODSTAWOWA NR 901014036369184320167SZKOAA PODSTAWOWA NR 881206887596142276626SZKOAA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYCSKIEGO511957184454214408SZKOAA PODSTAWOWA NR 91269509680003226124SZKOAA PODSTAWOWA - PITKOWSKA SZKOAA USPOAECZNIONA86172062941785918SZKOAA PODSTAWOWA NR 1031685522698738195501SZKOAA PODSTAWOWA NR 1735610281768078337503SZKOAA PODSTAWOWA NR 1818625731061954230640SZKOAA PODSTAWOWA NR 191715995914801146518SZKOAA PODSTAWOWA NR 201721472684644303227SZKOAA PODSTAWOWA NR 211074698540150202756SZKOAA PODSTAWOWA NR 23837511508420258475SZKOAA PODSTAWOWA NR 2523395101146559152001SZKOAA PODSTAWOWA NR 2620147951043577327094SZKOAA PODSTAWOWA NR 2848975663814571208523SZKOAA PODSTAWOWA NR 31214582559516166162SZKOAA PODSTAWOWA NR 3440438872151441527238SZKOAA PODSTAWOWA NR 36936139736474441282SZKOAA PODSTAWOWA NR 381445054956119304006SZKOAA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAAAMI INTEGRACYJNYMI25044141440036513267SZKOAA PODSTAWOWA NR 44773613362762128829SZKOAA PODSTAWOWA NR 453433534295575586951SZKOAA PODSTAWOWA NR 46102042755937888653SZKOAA PODSTAWOWA NR 48858707541199159954SZKOAA PODSTAWOWA NR 51732658934586181497SZKOAA PODSTAWOWA NR 5125217241359106165258SZKOAA PODSTAWOWA NR 52196910100125122374SZKOAA PODSTAWOWA NR 5416290061301570133962SZKOAA PODSTAWOWA NR 55936451519537101689SZKOAA PODSTAWOWA NR 58751826492682158589SZKOAA PODSTAWOWA NR 59680199332239164524SZKOAA PODSTAWOWA NR 601421362853880218167SZKOAA PODSTAWOWA NR 62343931525542440SZKOAA PODSTAWOWA NR 63164040598437851362SZKOAA PODSTAWOWA NR 641777003922319316625SZKOAA PODSTAWOWA NR 6530963241832355191649SZKOAA PODSTAWOWA NR 661264997610248150848SZKOAA PODSTAWOWA NR 71225852614939218026SZKOAA PODSTAWOWA NR 70686209301425318406SZKOAA PODSTAWOWA NR 7121726321413132263087SZKOAA PODSTAWOWA NR 77972030437678214250SZKOAA PODSTAWOWA NR 7921358831222718442342SZKOAA PODSTAWOWA NR 8215745431061994298863SZKOAA PODSTAWOWA NR 8418186671290272250849SZKOAA PODSTAWOWA NR 851330471887782133718SZKOAA PODSTAWOWA NR 8683361251314114595ZESPOAY SZKA PODSTAWOWYCH I GIMNAZJWZESPA SZKA NR 11071782663495283969ZESPA SZKA NR 21532898871714116089ZESPA SZKA Z ODDZIAAAMI SPORTOWYMI NR 487390185676502410577ZESPA SZKA NR 445293114151829209462ZESPA SZKA NR 521247111305451875595ZESPA SZKA Z ODDZIAAAMI INTEGRACYJNYMI NR 171501494692319102379ZESPA SZKA Z ODDZIAAAMI INTEGRACYJNYMI NR 286190196100211479946ZESPA SZKA Z ODDZIAAAMI INTEGRACYJNYMI NR 335547012149590513272ZESPA SZKA Z ODDZIAAAMI SPORTOWYMI NR 121359181347755393052ZESPA SZKA Z ODDZIAAAMI SPORTOWYMI NR 225629611309927509433ZESPA SZKA Z ODDZIAAAMI SPORTOWYMI NR 332046085931165624ZESPA SZKA NR 61130142471094223299ZESPA SZKA Z ODDZIAAAMI SPORTOWYMI NR 524956951789717334082ZESPOAY SZKA SPECJALNYCHZESPA SZKA I PLACWEK W PACSTWOWYM SZPITALU KLINICZNYM NR 4 W POZNANIU4077775242218393ZESPA SZKA Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 1958534336949273173ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 1011076626303826655089ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 102141871478037912743ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 1031335257294889884400ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 104872124396359303518ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 105841371459189647861ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 106106121068308ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 10719056931450616224323ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 108 PRZY SPECJALISTYCZNYM ZOZ NAD MATK I DZIECKIEM W POZNANIU849162327125605ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 109 PRZY SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W POZNANIU75516116577264294ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 110 PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 5 AM W POZNANIU2011090266791ZESPA SZKA SPECJALNYCH NR 112701643135546134993CENTRA POMOCY RODZINIEMIEJSKI OZRODEK POMOCY RODZINIE (Z 6 FILIAMI)6635992293722922910478DOMY POMOCY SPOAECZNEJDOM POMOCY SPOAECZNEJ - BUKOWSKA87489593705934313663DOM POMOCY SPOAECZNEJ - KONARSKIEGO65169984649461423731DOM POMOCY SPOAECZNEJ - UGORY2906521934165412670DOM POMOCY SPOAECZNEJ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ3505870221790776798DOM POMOCY SPOAECZNEJ IM. BA. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO86626932410829122MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ3505870221790776798OZRODKI WSPARCIADZIENNY DOM POMOCY SPOAECZNEJ NR 3 "KLUB PROMIEC"104255149500020324DZIENNY OZRODEK ADAPTACYJNY62423397529112514DZIENNY DOM POMOCY SPOAECZNEJ NR 1159973957979038620DZIENNY DOM POMOCY SPOAECZNEJ NR 22232565986918666DZIENNY DOM POMOCY SPOAECZNEJ NR 4 "KLUB STARWKA"174502100013630DZIENNY DOM POMOCY SPOAECZNEJ NR 5 "KLUB WINOGRADY"113422516621627OZRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 14144216999790089OZRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUCCZEOZRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUCCZY W POZNANIU75847162014808PLACWKI OPIEKUCCZO-WYCHOWAWCZEDOM DZIECKA NR 1797737370507151146DOM DZIECKA NR 2644338164226187992RODZINNY DOM DZIECKA NR 1379232304080RODZINNY DOM DZIECKA NR 25928409645RODZINNY DOM DZIECKA NR 32245504969RODZINNY DOM DZIECKA NR 43036806331CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MAODZIE{Y "KLUB" W POZNANIU106063805920698POGOTOWIE OPIEKUCCZE1028607262691186347RODZINNY DOM DZIECKA NR 58547703814RODZINNY DOM DZIECKA NR 63175203787JEDNOSTKI BUD{ETOWE PORZDKU I BEZPIECZECSTWA PUBLICZNEGOSTRA{ MIEJSKA MIASTA POZNANIA21957511024460514751MIENIE U{YCZONEMIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO KOMUNIKACYJNE POZNAC SP. Z O.O.33125098280626680BIBLIOTEKA RACZYCSKICH1468241233000FUNDACJA POMOCY SOCJALNEJ "POMOST"000ZARZD KOMUNALNYCH ZASOBW LOKALOWYCH289228916042380ZAKAADY BUD{ETOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJZARZD KOMUNALNYCH ZASOBW LOKALOWYCH47601250922210029418201139ZAKAAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADW31746739196689413504979ZAKAADY BUD{ETOWE KULTURY FIZYCZNEJPOZNACSKIE OZRODKI SPORTW I REKREACJI1637434711245232003229859ZAKAADY BUD{ETOWE OZWIATY - PRZEDSZKOLAPRZEDSZKOLE NR 4558136819982881061PRZEDSZKOLE NR 4694069045870PRZEDSZKOLE NR 471494902950286810PRZEDSZKOLE NR 481752472695058564PRZEDSZKOLE NR 51143420054980PRZEDSZKOLE NR 53 IM. KOSZAAKA OPAAKA"1402035454160594PRZEDSZKOLE NR 54 "TAJEMNICZY ZWIAT"54447428244256091PRZEDSZKOLE NR 5536258032545PRZEDSZKOLE NR 581447591964054617PRZEDSZKOLE NR 5911113925886124077PRZEDSZKOLE NR 6 "POLNE KWIATKI"145167051677PRZEDSZKOLE NR 61*000PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA1907588861035447PRZEDSZKOLE NR 65 "VIOLINEK"69299546301672360PRZEDSZKOLE NR 6642313912047879699PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ3746619739896568PRZEDSZKOLE NR 68 "KOLOROWY ZWIAT"3373498881161905PRZEDSZKOLE NR 69394793128948119802PRZEDSZKOLE NR 7130517111041728PRZEDSZKOLE NR 70 "SAONECZNA CHATKA"1588813854528622PRZEDSZKOLE NR 714480627796867281PRZEDSZKOLE NR 72 "JARZBINOWY DWOREK"*000PRZEDSZKOLE NR 73 "ZIELONY GAIK"224057086915PRZEDSZKOLE NR 74 IM. MISIA USZATKA1783993111491492206PRZEDSZKOLE NR 75 "PRZYJACIELE WACZYKIJA"111610044932PRZEDSZKOLE NR 771142779166147229PRZEDSZKOLE NR 78146520057308PRZEDSZKOLE NR 79239100122198102831PRZEDSZKOLE NR 81392362800103234PRZEDSZKOLE NR 81 IM. SKRZATA BORODZIEJA31124082851108274PRZEDSZKOLE NR 8230158211259866446PRZEDSZKOLE NR 83 "ZUCH"1216472189693032PRZEDSZKOLE NR 8513006312343938PRZEDSZKOLE NR 86 "TCZOWY ZWIAT"745888446848106887PRZEDSZKOLE NR 87 IM. JACUSIA I AGATKI62417839134968878PRZEDSZKOLE NR 892291383070447680PRZEDSZKOLE NR 9 IM. ZBYSZKA I JAGIENKI41509015463882523PRZEDSZKOLE NR 90 IM. JANA BRZECHWY114559619549137PRZEDSZKOLE NR 91 "BAJKA"23997950124154420PRZEDSZKOLE NR 93 IM. HANNY ZDZITOWIECKIEJ1791864117052174852PRZEDSZKOLE NR 95878950114857PRZEDSZKOLE NR 96 "JARZBINKA"21014679248128012PRZEDSZKOLE NR 97*000PRZEDSZKOLE NR 98 "SAONECZKO"121081479260058052PRZEDSZKOLE NR 180 "DZICIOAOWE MIESZKANIE"68437051916PRZEDSZKOLE NR 18165203331472682565PRZEDSZKOLE NR 182 "KRL ELFW"63883831291382802PRZEDSZKOLE NR 18427237216644644678PRZEDSZKOLE NR 18566365033221292272PRZEDSZKOLE NR 18675705041988PRZEDSZKOLE NR 187101309175053824PRZEDSZKOLE NR 188 "DBOWE LUDKI"66910139095759019PRZEDSZKOLE NR 18967387422020159425PRZEDSZKOLE NR 19 "MELODYJKA"518281163102731PRZEDSZKOLE NR 1901206646189588023PRZEDSZKOLE NR 21268001262179777PRZEDSZKOLE NR 20 IM. ZMIAAKA UMIAAKA68245430529552261PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA"47877019239669390PRZEDSZKOLE NR 22 "CHATKA PUCHATKA"36407612386363401PRZEDSZKOLE NR 23 IM. KRASNALA HAAABAAY2261909535848196PRZEDSZKOLE NR 2438842914557169483PRZEDSZKOLE NR 251651791015076734PRZEDSZKOLE NR 281410175393482250PRZEDSZKOLE NR 2934409415200160507PRZEDSZKOLE NR 3 "PROMYCZEK"24481912607366490PRZEDSZKOLE NR 30 "MAAY OLIMPIJCZYK"380015174043149067PRZEDSZKOLE NR 31291544088630PRZEDSZKOLE NR 32 "ZWIERSZCZYKOWE NUTKI"38628812678334813PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRLA MACIUSIA I70982235508282993PRZEDSZKOLE NR 36 IM. MARII KOWNACKIEJ42846694162118559PRZEDSZKOLE NR 37822603413942128390PRZEDSZKOLE NR 38 "ORLE GNIAZDO"40659120975177849PRZEDSZKOLE NR 39 "LEZNE LUDKI"2481684954691058PRZEDSZKOLE NR 42100778157738572270PRZEDSZKOLE NR 40 "POZNACSKIE KOZIOAKI"2220787696664050PRZEDSZKOLE NR 41 "WESOAA STACYJKA"144756578042276PRZEDSZKOLE NR 42 "KWIATY POLSKIE"4985279437044469PRZEDSZKOLE NR 43 IM. KRASNALA HAAABAAY4443297218466783PRZEDSZKOLE NR 44 IM. JANUSZA KORCZAKA3887859321263898PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"154903992105480095PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI32069413659048708PRZEDSZKOLE NR 100 "MALI POZNANIACY"29046411871288858PRZEDSZKOLE NR 103 "PAN KLEKS"75280049571669649PRZEDSZKOLE NR 104 "BAJLANDIA"2852453565862736PRZEDSZKOLE NR 11*1000PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOAY DOMEK"2119865650758899PRZEDSZKOLE NR 112 "MALI PRZYRODNICY"33794012592665465PRZEDSZKOLE NR 113 "MALI SPORTOWCY"52486519902869736PRZEDSZKOLE NR 114 "PINOKIO"513814205117130950PRZEDSZKOLE NR 115 "SPORTOWA DRU{YNA"18197786066116PRZEDSZKOLE NR 11676274242862873135PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA38178114185261958PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARBINY16392371435774121243PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA39521714211584536PRZEDSZKOLE NR 12 "MARCINEK"76523120440822PRZEDSZKOLE NR 1212593369725559903PRZEDSZKOLE NR 124 "WESOAA LUDWICZKA"2143696120018978590PRZEDSZKOLE NR 126 IM. RUSA32354113341771780PRZEDSZKOLE NR 12746716422827239287PRZEDSZKOLE NR 129 IM. MAAYCH PRZYJACIA50929026867664914PRZEDSZKOLE NR 13701400268305110611PRZEDSZKOLE NR 130 "BAJKOWY ZWIAT"478772191806118871PRZEDSZKOLE NR 131 IM. PIASTA KOAODZIEJA50551319631886957PRZEDSZKOLE NR 134 "SAONECZNY ZWIAT"61196329559333276PRZEDSZKOLE NR 135 IM. JULIANA TUWIMA1774263488466145PRZEDSZKOLE NR 13748666045570PRZEDSZKOLE NR 14696550492483113277PRZEDSZKOLE NR 140 "MAJSTERKLEPKA"45073019419897281PRZEDSZKOLE NR 141246059497633736PRZEDSZKOLE NR 14222865681703772145866PRZEDSZKOLE NR 144 "WESOAA GROMADA"72708233863549787PRZEDSZKOLE NR 14851546036947PRZEDSZKOLE NR 15 "CALINECZKA"2224262178578678164PRZEDSZKOLE NR 150 "BAZNIOWY DOM"47376821095512259PRZEDSZKOLE NR 155 "POLANIE"20875801540299120075PRZEDSZKOLE NR 158 "ZWIAT KRASNALI"80299138313085737PRZEDSZKOLE NR 16 "PSZCZAKI"1492114491756412PRZEDSZKOLE NR 160 "BIAAY ORZEA"83990738161892405PRZEDSZKOLE NR 161 IM. KSICIA PRZEMYSAAWA45068453661897PRZEDSZKOLE NR 1632997497186533470285PRZEDSZKOLE NR 1711099562216963586PRZEDSZKOLE NR 174 "KRLEWNA ZNIE{KA"69303333120480817PRZEDSZKOLE NR 175124416228856879PRZEDSZKOLE NR 176 "BAJKOWY DOMEK"1507444478557391PRZEDSZKOLE NR 178 "KWIATY POLSKIE"79132535310170094PRZEDSZKOLE NR 1721711814632452071ZAKAADY BUD{ETOWE OZWIATY - POZOSTAAE ZAKAADY BUD{ETOWEPOZNACSKIE CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ109712435719596544235POZOSTAAE ZAKAADY BUD{ETOWEIZBA WYTRZE{WIEC12519651036523151163{AOBKI{AOBEK NR 1 "KRECIK" Z 3 FILIAMI28397641615422196987{AOBEK NR 2 "KALINKA" Z 2 FILIAMI284837117358750{AOBEK NR 3 "CZERWONY KAPTUREK" Z 2 FILIAMI1471132681353102433{AOBEK NR 4 "MIZ USZATEK" Z 3 FILIAMI30473031215326224523SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKAADY OPIEKI ZDROWOTNEJZAKAAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POZNAC - NOWE MIASTO1834422591211331506780650ZAKAAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POZNAC - JE{YCE29328901172053136991682ZAKAAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POZNAC - STARE MIASTO391017121342218416621647ZAKAAD OPIEKUCCZO-LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ380617422241611242743POZNACSKI OZRODEK SPECJALISTYCZNYCH USAUG MEDYCZNYCH1234153067939211444788 * Jednostki z dat likwidacji 30 sierpnia 2007r. ktre zaprzestaBy dziaBalno[ci w okresie wcze[niejszym. WykonaB: Bartosz Wein Bartosz Auczak CzesBaw Jarzina   PAGE PAGE 35 $"`"p"""""(#E@$a$kd$$IfF r#^&8 t04 Fa $$Ifa$$If(#~####### $$Ifa$#####$ $OFFFFF $$Ifa$kd$$IfF4r#0T8 t0*4 Faf4 $ $F$P$Z$d$p$QKBBBB $$Ifa$$Ifkd$$IfF4r#0T8 t0*4 Faf4p$r$$$$$$RLCCCC $$Ifa$$Ifkd$$IfFr#0T8 t0*4 Fa$$$$X%Z%|%%%%%%%%6&8&&&'''))))@*B*****+++++&+(+2+4+6+++++++++++,,,.,<,>,J,L,X,Z,\,,־ֲֲʫh#chY 5 h#c5CJ hY 5CJhSB*CJhphhExB*CJhphhY B*CJhphhY B*CJhphh#chY B*hph hY CJ h#chY hS=$$*%6%@%L%X%RLCCCC $$Ifa$$Ifkd|$$IfFr#0T8 t0*4 FaX%Z%r%|%%%%RLCCCC $$Ifa$$Ifkds$$IfF r#0T8 t0*4 Fa%%%%%%%RLCCCC $$Ifa$$Ifkdj$$IfFr#0T8 t0*4 Fa%%6&RL$Ifkda$$IfFr#0T8 t0*4 Fa6&8&'())))*@*B*d*z***zzzz $$Ifa$7kd$$IfyNyNl4 a $IfgdS9kdX$$Ifla94 a********HkdK$$IfF4r#0T8 t04 Faf4 $$Ifa$**+++(+4+SMDDDD $$Ifa$$IfkdH$$IfF4r#0T8 t04 Faf44+6++++++TNEEEE $$Ifa$$IfkdA$$IfFr#0T8 t04 Fa++,.,>,L,Z,TNEEEE $$Ifa$$Ifkd3$$IfFr#0T8 t04 FaZ,\,,,,,,TNEEEE $$Ifa$$Ifkd%$$IfF r#0T8 t04 Fa,,,,,,,,,,,----"-$-0-2-4---L.N.P.....B/F/f/h/00Z1\111112222:3<33334J6L666$7&7p7r777 88d8p8r8ͻ欥 hd7hm hd7hY hd7hY 5 hY 5h#chY H* hY H*hY h#chY 5 hY 5CJ hY CJ hY CJ h#chY h#chY B*hphA,,,--$-2-TNEEEE $$Ifa$$Ifkd$$IfFr#0T8 t04 Fa2-4---N.P...TRMMRDD $$Ifa$$a$kd $$IfFr#0T8 t04 Fa....../$/:/>/B/]kd$$IfF4\D V# L t04 Faf4 $$Ifa$ B/D/F/J/N/-$$$ $$Ifa$kd$$IfF4֞Dj 0V #&&& t04 Faf4N/R/V/^/f/ $$Ifa$f/h///-' $$Ifa$$Ifkd$$IfF4֞Dj 0V #&&& t04 Faf4////// $$Ifa$////.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 Fa/0 000(060$If $$Ifa$6080F0R0.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 FaR0^0n0000 $$Ifa$0000.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 Fa000000 $$Ifa$0011.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 Fa1&121>1L1Z1 $$Ifa$Z1\1h1p1.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 Fap1v11111 $$Ifa$1111.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 Fa111111 $$Ifa$11L2T2.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 FaT2\2h2t222 $$Ifa$2222.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 Fa222222 $$Ifa$2233.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 Fa3 3$32363:3 $$Ifa$:3<3H3T3.( $$Ifa$$Ifkd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 FaT3`3r3333 $$Ifa$33334.,,,kd$$IfF֞Dj 0V #&&& t04 Fa44666$7&707R7p7r7t7jd$Ifkd$$IfF4F&0  4 Faf4 $$Ifa$$a$ t7v7777777 $$Ifa$ $$Ifa$gdY $$Ifa$gdd7$If777777>88// $$Ifa$$Ifkd$$IfF4.ֈP#&04 Faf4ytS78 888X85//$Ifkd$$IfF4ֈP#&04 Faf4ytS $$Ifa$X8d8r8~8888;5$Ifkd$$IfFֈP#&04 Fa $$Ifa$r8|8~88888888888889<9>9B9D9J9L9N999999999::::::::;;;$;&;,;.;0;@;B;H;L;Z;\;f;h;n;p;r;;;`>b>>>l?n????hY CJOJQJ hhY h hhShd7hY CJaJhd7hY 5H*hd7hm5hd7hY 5 hY CJ hd7hY hd7hmC88888885kd$$IfFֈP#&04 Fa $$Ifa$$If882989>9D9L9 $$Ifa$$IfL9N9R99999D>>555 $$Ifa$$Ifkd$$IfFֈP#&04 Fa9999::;55$Ifkd$$IfFֈP#&04 Fa $$Ifa$:::::,kd$$IfFֈP#&04 FaytS $$Ifa$ $$Ifa$gdS:::;;&;.; $$Ifa$$If $$Ifa$.;0;<;L;\;h;A8/// $$Ifa$ $$Ifa$kd$$IfF4ֈP#&04 Faf4h;p;r;;;b>>>KIIIIIkd$$IfF4rP#&"04 Faf4 $$Ifa$>>??4?J?X?b?l? $$Ifa$l?n?p?t?x???QKBBBB $$Ifa$$Ifkd$$IfF4rw !r$HVf t04 Faf4??????@ @SMMDDDD $$Ifa$$Ifkd$$IfF4rw !r$HVf t04 Faf4?@@ @ @@,@2@4@:@<@>@R@T@@@@ AAAAAzAAAAAAAAAAAAABBBBBC CC&C*C,CCCLDND\D^DDD*EBEEEEEEEEEEF"G$G&G8G:G88// $$Ifa$$Ifkd$$IfF4ֈw !r$toHVf t04 Faf4,@4@<@>@h@z@5/$Ifkd$$IfF4ֈw !r$toHVf t04 Faf4 $$Ifa$z@@@@@@@@KEE$Ifkd $$IfF rw !r$HVf t04 Fa $$Ifa$@@AAAA5/$Ifkd $$IfF4 ֈw !r$toHVf t04 Faf4 $$Ifa$AbAnAzAAA $$Ifa$$IfAAAAAA>88// $$Ifa$$Ifkd-$$IfF4ֈw !r$toHVf t04 Faf4AAAAADB533kdN$$IfF4ֈw !r$toHVf t04 Faf4 $$Ifa$DBB*C,CCCDJEEEEFFFFFFF GGG"G$If $$Ifa$$a$"G$G&G*G.G6G8GIC:::C $$Ifa$$Ifkdo$$IfF44r#&($ $ ` t0'4 Faf4ytIBIRITIlInIrIzI|I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIղ hY 5CJ hIBILIXI\IfIrI$IfFf $$Ifa$gd#v 0  4 FapytvFMMMNNzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd}$$IfFF>#v0  4 FaNNN`NpNzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd.$$IfFF>#v0  4 FapNrNvNlO|Ozqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 Fa|O~OOOOzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 FaOOORP`Pzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kdA$$IfFF>#v0  4 Fa`PbPfPPPzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 FaPPPQ(Qzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 Fa(Q*Q.QQQzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kdT$$IfFF>#v0  4 FaQQQQQzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 FaQQQ0RFRzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 FaFRHRNRRRzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kdg$$IfFF>#v0  4 FaRRRSSzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 FaSS SSSzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 FaSSSTTzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kdz$$IfFF>#v0  4 FaTT$TTTTzqkbb $$Ifa$$If $$Ifa$kd+$$IfFF>#v0  4 FaTTTRUbUzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 FaTTTPUbUdUjUVVVVNV^V`VfVVVVVWWWW2[B[D[J[[[[[\,\.\4\\\\\\\\\]]]]]]]]D^L^N^T^^^^^____V_d_f_l_________*`:`<`B`````````:aHaJaPaahd7h2;"CJaJhd7hY CJaJhY [bUdUjUVVzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 FaVVVPV^Vzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd>$$IfFF>#v0  4 Fa^V`VfVVVzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 FaVVVWWzqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$IfFF>#v0  4 FaWWW4[B[zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kdQ $$IfFF>#v0  4 FaB[D[J[[[zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd!$$IfFF>#v0  4 Fa[[[\,\zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd!$$IfFF>#v0  4 Fa,\.\4\\\zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kdd"$$IfFF>#v0  4 Fa\\\\\zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd#$$IfFF>#v0  4 Fa\\\]]zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd#$$IfFF>#v0  4 Fa]]]]]zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kdw$$$IfFF>#v0  4 Fa]]]F^L^zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd(%$$IfFF>#v0  4 FaL^N^T^^^zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd%$$IfFF>#v0  4 Fa^^^__zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd&$$IfFF>#v0  4 Fa___X_d_zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd;'$$IfFF>#v0  4 Fad_f_l___zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd'$$IfFF>#v0  4 Fa_____zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd($$IfFF>#v0  4 Fa___,`:`zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kdN)$$IfFF>#v0  4 Fa:`<`B```zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd)$$IfFF>#v0  4 Fa`````zqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd*$$IfFF>#v0  4 Fa```#v0  4 FaHaJaPaaazqkb $$Ifa$$If $$Ifa$kd,$$IfFF>#v0  4 Faaaaaaab"b$bbbc c&c0cDcFcLcbc|c~cccccccccccdd dd4d6d#v0  4 Faaab"b$bbbbbbc{yywkkkk $$Ifa$gdd7$a$gdd7$a$vkdt-$$IfF0>#v04 FaytvF c c&c2c2& $IfgdD $$Ifa$gdDkd.$$IfFP\:" : (0"4 Fap(ytvF2c6cDcFcLcdclc|cVM $IfgdDkdW/$$IfF\:" : 0"4 FaytvF $$Ifa$gdD|c~cccccbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkd.0$$IfF\:" : 0"4 FaytvFccccccbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkd1$$IfF\:" : 0"4 FaytvFcccccdbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkd1$$IfF\:" : 0"4 FaytvFdd dd&d4dbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkd2$$IfF\:" : 0"4 FaytvF4d6dfDfJfbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkdB:$$IfF\:" : 0"4 FaytvFJfLfTffflfxfbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkd;$$IfF\:" : 0"4 FaytvFJfLfTfdfxfzfffffffffffg gg g0g2g:gLgdgfgng~gggggggggg`hhhh8i:iiiiijxrrwxyy|} ƿ hY CJ hY 5CJ hY KH hY 5 hk5 hk5KH hY 5KH hvF5KH hY hd7hvF5CJaJhd7hvFCJaJhd7hY CJaJhd7hY 5CJaJ=xfzfffffbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkd;$$IfF\:" : 0"4 FaytvFffffffbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkd<$$IfF\:" : 0"4 FaytvFffffggbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkd=$$IfF\:" : 0"4 FaytvFg gg"g(g0gbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkdu>$$IfF\:" : 0"4 FaytvF0g2g:gNgTgdgbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkdL?$$IfF\:" : 0"4 FaytvFdgfgnggggbVMVV $IfgdD $$Ifa$gdDkd#@$$IfF\:" : 0"4 FaytvFgggggbVJJ $$Ifa$gdD $$Ifa$gdvFkd@$$IfF\:" : 0"4 FaytvFggggggggghhusssskkffs$a$$a$gdkkdA$$IfFF" : 0"  4 FaytvF hi8i:iHiVitiijkdB$$If40%@ D% 04 aAf4p $$Ifa$iiiiii7.... $$Ifa$kdwC$$If4\%@ !D% \ $ (04 aAf4p(iiikdD$$If4r%@ !D% \ 8 (04 aAf4p( $$Ifa$ijjjjjjjEkd%F$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 $$Ifa$$IfjRk`klkxkzk|kkEkdG$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 $$Ifa$$Ifkk llllllKEE$IfkdH$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 $$Ifa$lllll.m>mJmKEE$IfkdI$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 $$Ifa$JmXmZm\mmn nnKEE$IfkdI$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 $$Ifa$nnnnnnnTNNEEE $$Ifa$$IfkdJ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4nnnoo&o2oTNNEEE $$Ifa$$IfkdK$$If4r%@ !D% \ 804 aAf42o4o8oooooTNNEEE $$Ifa$$IfkdL$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4oooppppTNNEEE $$Ifa$$IfkdM$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ppprqqqqTNNEEE $$Ifa$$IfkdN$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4qqqFrVrfrvrTNNEEE $$Ifa$$IfkdO$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4vrxrrrrrrTNNEEE $$Ifa$$IfkdP$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4rss8sFsTsbsTNNEEE $$Ifa$$IfkdQ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4bsdshsssssTNNEEE $$Ifa$$IfkdR$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4sssssttTNNEEE $$Ifa$$IfkdS$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4tttFtXthtvtTNNEEE $$Ifa$$IfkdT$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4vtxt|tttttTNNEEE $$Ifa$$IfkdU$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ttt>uNu^uluTNNEEE $$Ifa$$IfkdV$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4lunuruuuuuTNNEEE $$Ifa$$IfkdW$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4uuuvvv&vTNNEEE $$Ifa$$IfkdX$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4&v(v,vpv~vvvTNNEEE $$Ifa$$IfkdyY$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4vvvvvvvTNNEEE $$Ifa$$IfkdqZ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4vvwDwVwfwtwTNNEEE $$Ifa$$Ifkdi[$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4twvwzwwwwwTNNEEE $$Ifa$$Ifkda\$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4wwxxxxyTNNEEE $$Ifa$$IfkdY]$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4yyyyy zzTNNEEE $$Ifa$$IfkdQ^$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4zz zlz~zzzTNNEEE $$Ifa$$IfkdC_$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4zzzzzzzTNNEEE $$Ifa$$Ifkd;`$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4zzz&{<{R{d{TNNEEE $$Ifa$$Ifkd3a$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4d{f{j{{{{{TNNEEE $$Ifa$$Ifkd+b$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4{{{{ ||.|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd#c$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4.|0|4|t||||TNNEEE $$Ifa$$Ifkdd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4||}&~6~F~T~TNNEEE $$Ifa$$Ifkde$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4T~V~Z~~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd f$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 $TNNEEE $$Ifa$$Ifkdf$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4P^hvTNNEEE $$Ifa$$Ifkdg$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4vx|ƀրTNNEEE $$Ifa$$Ifkdh$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4*:JXTNNEEE $$Ifa$$Ifkdi$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4XZ^āTNNEEE $$Ifa$$Ifkdj$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4āƁʁ0@P^TNNEEE $$Ifa$$Ifkdk$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4^`dʂ؂TNNEEE $$Ifa$$Ifkdl$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4؂ڂނ ,:TNNEEE $$Ifa$$Ifkdm$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4:<@ă҃TNNEEE $$Ifa$$Ifkdn$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4.>LZTNNEEE $$Ifa$$Ifkdo$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4Z\`TNNEEE $$Ifa$$Ifkdp$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4„Ƅ 0>TNNEEE $$Ifa$$Ifkdq$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4>@DTNNEEE $$Ifa$$Ifkdr$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 *:TNNEEE $$Ifa$$Ifkds$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4:<@TNNEEE $$Ifa$$Ifkdt$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4$2TNNEEE $$Ifa$$Ifkdu$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4248TNNEEE $$Ifa$$Ifkd}v$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4*TNNEEE $$Ifa$$Ifkduw$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4*,0vTNNEEE $$Ifa$$Ifkdmx$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkdey$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 zTNNEEE $$Ifa$$Ifkd]z$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$IfkdU{$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$IfkdM|$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4l|TNNEEE $$Ifa$$IfkdE}$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ڋTNNEEE $$Ifa$$Ifkd=~$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 <L\jTNNEEE $$Ifa$$Ifkd5$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4jlpČҌTNNEEE $$Ifa$$Ifkd-$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ҌԌ،(6DTNNEEE $$Ifa$$Ifkd%$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4DFJTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 "&n~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 l|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 JZjxTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4xz~ʐڐTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4HXftTNNEEE $$Ifa$$Ifkd݉$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4tvzƑ֑TNNEEE $$Ifa$$IfkdՊ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4^n~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd͋$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ޒ TNNEEE $$Ifa$$IfkdŌ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 <JVbTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4bdhTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4̓ܓTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 2BPTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4PRVvTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ȔؔTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4,<JTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4JLPpTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ĕҕ֕TNNEEE $$Ifa$$Ifkdw$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 (6TNNEEE $$Ifa$$Ifkdo$$If4r%@ !D% \ 804 aAf468<\l|TNNEEE $$Ifa$$Ifkdg$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4̖ږTNNEEE $$Ifa$$Ifkd_$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ږܖ0@N\TNNEEE $$Ifa$$IfkdW$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4\^bTNNEEE $$Ifa$$IfkdO$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ԗTNNEEE $$Ifa$$IfkdG$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4"2BPTNNEEE $$Ifa$$Ifkd?$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4PRVvTNNEEE $$Ifa$$Ifkd7$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ƘԘTNNEEE $$Ifa$$Ifkd/$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4$0>TNNEEE $$Ifa$$Ifkd'$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4>@DbrTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4™̙ڙTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ڙܙ*TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4*,0P`n|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4|~̚TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4̚ΚҚTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 @P`nTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4nptTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4.<JTNNEEE $$Ifa$$Ifkdߧ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4JLPTNNEEE $$Ifa$$Ifkdר$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 0>TNNEEE $$Ifa$$Ifkdɩ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4>@DxTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4P`p~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4~ʞ؞TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4$4BPTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4PRVTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf40>LZTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4Z\`ĠTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ĠƠʠ"0TNNEEE $$Ifa$$Ifkd{$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4026TNNEEE $$Ifa$$Ifkds$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 $|TNNEEE $$Ifa$$Ifkdk$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 $TNNEEE $$Ifa$$Ifkdc$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4$&*TNNEEE $$Ifa$$Ifkd[$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$IfkdS$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 "&~TNNEEE $$Ifa$$IfkdK$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$IfkdC$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4vTNNEEE $$Ifa$$Ifkd;$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkd3$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4DR`lTNNEEE $$Ifa$$Ifkd+$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4lnr¦TNNEEE $$Ifa$$Ifkd#$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4¦ĦȦ TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4JXfrTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4rtx̧TNNEEE $$Ifa$$Ifkd $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4̧Χҧ(6BTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4BDHTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 *TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4,Xܩ:6jRTX J`F4 \jTȷhY h2;"hY h2;"hY KH hvCJKH hY CJKH h2;"H*KH hvH*KH hY CJKH hY CJH* hvCJ hY 5CJ hY CJB*,XTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ܩ ,:TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4:<@n~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4&4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf446:jzTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ΫޫTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4n~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ҬTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf44BP^TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4^`d­TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4­ĭȭ$TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4$&*ZjxTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkdy$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4"P`n|TNNEEE $$Ifa$$Ifkdq$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4|~TNNEEE $$Ifa$$Ifkdi$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4HXhvTNNEEE $$Ifa$$Ifkda$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4vx|̰ڰTNNEEE $$Ifa$$IfkdY$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ڰܰ 0>TNNEEE $$Ifa$$IfkdQ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4>@DtTNNEEE $$Ifa$$IfkdI$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ֱTNNEEE $$Ifa$$IfkdA$$If4r%@ !D% \ 804 aAf48HVdTNNEEE $$Ifa$$Ifkd9$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4dfjIJTNNEEE $$Ifa$$Ifkd1$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4IJƲʲ (TNNEEE $$Ifa$$Ifkd)$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4(*.^n~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd!$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4³ҳTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4$4BPTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4PRVTNNEEE $$Ifa$$Ifkd $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4JZhvTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4vx|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4HVdrTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4rtxȶԶTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4Զֶڶ (4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf446:jxTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ȷطTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4*:JXTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4XZ^TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 P^lzTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4z|̹ڹTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ڹܹ޹*8TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf48:>n~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4кTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4*:HTTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TVXTNNEEE $$Ifa$$Ifkdy$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkdq$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4N^lzTNNEEE $$Ifa$$Ifkdi$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4z|̼ڼTNNEEE $$Ifa$$Ifkda$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ڼܼ,:TNNEEE $$Ifa$$IfkdY$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4:<@pTNNEEE $$Ifa$$IfkdQ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ԽTNNEEE $$Ifa$$IfkdI$$If4r%@ !D% \ 804 aAf44DTbTNNEEE $$Ifa$$IfkdA$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4bdhƾTNNEEE $$Ifa$$Ifkd9$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4ƾȾ̾ *TNNEEE $$Ifa$$Ifkd1$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4*,0`p~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd)$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4¿п޿TNNEEE $$Ifa$$Ifkd!$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4:^n|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf48HXfTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4fhlTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4xTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4(6TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf468<TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 0@NTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4NPTTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf40>JXTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4XZ^TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4&4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf446j "TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4"$(TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 (6TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf468<|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkd $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4^lzTNNEEE $$Ifa$$Ifkdw $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkdo $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4>LP\TNNEEE $$Ifa$$Ifkdg $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4\^bTNNEEE $$Ifa$$Ifkd_$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$IfkdW$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4`nzTNNEEE $$Ifa$$IfkdO$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4VdhvTNNEEE $$Ifa$$IfkdG$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4vx|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd?$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4rTNNEEE $$Ifa$$Ifkd7$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4&6DTNNEEE $$Ifa$$Ifkd/$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4DFJTNNEEE $$Ifa$$Ifkd!$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 .TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4.04TNNEEE $$Ifa$$Ifkd $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4(6DPTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4PRTTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4XhvTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf44DR^TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4^`dTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4<JT`TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4`bfTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf40>JVTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4VXTNNEEE $$Ifa$$Ifkd $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 JlzTNNEEE $$Ifa$$Ifkd!$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd"$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4".6@TNNEEE $$Ifa$$Ifkd#$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4@BFzTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd{%$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4".2<TNNEEE $$Ifa$$Ifkds&$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4<>BTNNEEE $$Ifa$$Ifkdk'$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4&4BTNNEEE $$Ifa$$Ifkdc($$If4r%@ !D% \ 804 aAf4BDH|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd[)$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$IfkdS*$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4`TNNEEE $$Ifa$$IfkdK+$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4`rTNNEEE $$Ifa$$IfkdC,$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd5-$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4(,04TNNEEE $$Ifa$$Ifkd'.$$If4r%@ !D% \ 804 aAf446:TNNEEE $$Ifa$$Ifkd/$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4H\pTNNEEE $$Ifa$$Ifkd0$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd1$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4FTNNEEE $$Ifa$$Ifkd2$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4BP^jTNNEEE $$Ifa$$Ifkd2$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4jlpTNNEEE $$Ifa$$Ifkd3$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd4$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4*8DPTNNEEE $$Ifa$$Ifkd5$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4PRVzTNNEEE $$Ifa$$Ifkd6$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd7$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4bp~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd8$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd9$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkd:$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 "&JXdrTNNEEE $$Ifa$$Ifkd;$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4rtxTNNEEE $$Ifa$$Ifkd<$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkd=$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4^lxTNNEEE $$Ifa$$Ifkd>$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd?$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4$2>TNNEEE $$Ifa$$Ifkd}@$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4>@DTNNEEE $$Ifa$$IfkduA$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4".TNNEEE $$Ifa$$IfkdmB$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4.04XftTNNEEE $$Ifa$$IfkdeC$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd]D$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4,8DTNNEEE $$Ifa$$IfkdUE$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4DFJn|TNNEEE $$Ifa$$IfkdMF$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$IfkdEG$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4>LP\TNNEEE $$Ifa$$Ifkd=H$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4\^bTNNEEE $$Ifa$$Ifkd5I$$If4r%@ !D% \ 804 aAf42@DPTNNEEE $$Ifa$$Ifkd-J$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4PRVzTNNEEE $$Ifa$$Ifkd%K$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$IfkdL$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 .<TNNEEE $$Ifa$$IfkdM$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4<>Bdr|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd N$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$IfkdO$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 4BP\TNNEEE $$Ifa$$IfkdO$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4\^bTNNEEE $$Ifa$$IfkdP$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$IfkdQ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 P^lzTNNEEE $$Ifa$$IfkdR$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4z|TNNEEE $$Ifa$$IfkdS$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 .:FTNNEEE $$Ifa$$IfkdT$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4FHLTNNEEE $$Ifa$$IfkdU$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 *6TNNEEE $$Ifa$$IfkdV$$If4r%@ !D% \ 804 aAf468<p~TNNEEE $$Ifa$$IfkdW$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$IfkdX$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 "&JVZhTNNEEE $$Ifa$$IfkdY$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4hjnTNNEEE $$Ifa$$IfkdZ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkd[$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 N^lxTNNEEE $$Ifa$$Ifkd\$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4xz~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd]$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4,:FTNNEEE $$Ifa$$Ifkd^$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4FHLTNNEEE $$Ifa$$Ifkd}_$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkdu`$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 4BP\TNNEEE $$Ifa$$Ifkdma$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4\^bTNNEEE $$Ifa$$Ifkdeb$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd]c$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4>LZfTNNEEE $$Ifa$$IfkdUd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4fhlTNNEEE $$Ifa$$IfkdMe$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$IfkdEf$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 "&LZfrTNNEEE $$Ifa$$Ifkd=g$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4rtxTNNEEE $$Ifa$$Ifkd5h$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 .:TNNEEE $$Ifa$$Ifkd-i$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4:<@TNNEEE $$Ifa$$Ifkd%j$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4$0TNNEEE $$Ifa$$Ifkdk$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4026TNNEEE $$Ifa$$Ifkdl$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd m$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4(6BNTNNEEE $$Ifa$$Ifkdn$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4NPTxTNNEEE $$Ifa$$Ifkdn$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkdo$$If4r%@ !D% \ 804 aAf40>LXTNNEEE $$Ifa$$Ifkdp$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4XZ^TNNEEE $$Ifa$$Ifkdq$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkdr$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 rTNNEEE $$Ifa$$Ifkds$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkdt$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4jxTNNEEE $$Ifa$$Ifkdu$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkdv$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4.<JVTNNEEE $$Ifa$$Ifkdw$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4VX\TNNEEE $$Ifa$$Ifkdx$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkdy$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4lzTNNEEE $$Ifa$$Ifkdz$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd{$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 P^jvTNNEEE $$Ifa$$Ifkd|$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4vx|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd}$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4FT`lTNNEEE $$Ifa$$Ifkd}~$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4lnrTNNEEE $$Ifa$$Ifkdu$$If4r%@ !D% \ 804 aAf48FT`TNNEEE $$Ifa$$Ifkdm$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4`bfTNNEEE $$Ifa$$Ifkde$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4*8DTNNEEE $$Ifa$$Ifkd]$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4DFJTNNEEE $$Ifa$$IfkdU$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$IfkdM$$If4r%@ !D% \ 804 aAf42@LXTNNEEE $$Ifa$$IfkdE$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4XZ^TNNEEE $$Ifa$$Ifkd=$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 .<HTNNEEE $$Ifa$$Ifkd5$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4HJNTNNEEE $$Ifa$$Ifkd-$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4&TNNEEE $$Ifa$$Ifkd%$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4&(,R`nzTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4z|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4DTdrTNNEEE $$Ifa$$Ifkd $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4rtxTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4&0<TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4<>BhvTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 JXfrTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4rtxTNNEEE $$Ifa$$Ifkdݑ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4,:FTNNEEE $$Ifa$$IfkdՒ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4FHLp~TNNEEE $$Ifa$$Ifkd͓$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$IfkdŔ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4hvTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 ZhtTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4  TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 " h v  TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4    TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4   , : TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4: < @   TNNEEE $$Ifa$$Ifkd}$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4    TNNEEE $$Ifa$$Ifkdu$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4  < L \ h TNNEEE $$Ifa$$Ifkdm$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4h j n   TNNEEE $$Ifa$$Ifkde$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4  * : H TNNEEE $$Ifa$$Ifkd]$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4H J N   TNNEEE $$Ifa$$IfkdU$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4   & TNNEEE $$Ifa$$IfkdM$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4& ( , n |  TNNEEE $$Ifa$$IfkdE$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4   TNNEEE $$Ifa$$Ifkd=$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4@P`lTNNEEE $$Ifa$$Ifkd5$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4lnrTNNEEE $$Ifa$$Ifkd-$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4,8TNNEEE $$Ifa$$Ifkd%$$If4r%@ !D% \ 804 aAf48:>dr|TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4HVdpTNNEEE $$Ifa$$Ifkd $$If4r%@ !D% \ 804 aAf4prvTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf44TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 ,<LZTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4Z\jTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4$4DHTNNEEE $$Ifa$$Ifkdٯ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4HJNTNNEEE $$Ifa$$Ifkd˰$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4$4DRTNNEEE $$Ifa$$Ifkdñ$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4RT$8HTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4HJNTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf48J\nTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4nptTNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TNNEEE $$Ifa$$Ifkd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4TRMMMMMM$a$kd$$If4r%@ !D% \ 804 aAf4 "&(,.@Bh]h&`#$$a$"$(*.0<>@DFRTXZ\`bdhY hx0JmHnHuh2;" h2;"0Jjh2;"0JUhojhoUBD\^`bdh]h&`#$/ 01h. A!"#$% $$If!vh5D 5b5b5T5#vD #vb#vT#v:V F4 t0  +,5D 5b5T544 Faf4$$If!vh5D 5b5b5T5#vD #vb#vT#v:V F4 t0  +,5D 5b5T544 Faf4$$If!vh5D 5b5b5T5#vD #vb#vT#v:V F t0  ,5D 5b5T544 Fa$$If!vh5D 5b5b5T5#vD #vb#vT#v:V F t0  ,5D 5b5T544 Fa$$If!vh5D 5b5b5T5#vD #vb#vT#v:V F t0  ,5D 5b5T544 FaA$$If!vh5D 5b5b5T5#vD #vb#vT#v:V F4 t0+,5D 5b5T5/ / / /  / / 44 Faf4A$$If!vh5D 5b5b5T5#vD #vb#vT#v:V F4 t0+,5D 5b5T5/ / / / / / 44 Faf4D$$If!vh5D 5b5b5T5#vD #vb#vT#v:V F= t0,5D 5b5T5/ / / / / / / 44 FaD$$If!vh5D 5b5b5T5#vD #vb#vT#v:V F t0,5D 5b5T5/ / / / / / / 44 FaD$$If!vh5D 5b5b5T5#vD #vb#vT#v:V F t0,5D 5b5T5/ / / / / /  / 44 Fa$$If!vh5D 555T5#vD #v#v#vT#v:V F4 t0  +,5D 555T544 Faf4$$If!vh5D 555T5#vD #v#v#vT#v:V F4 t0  +,5D 555T544 Faf4$$If!vh5D 555T5#vD #v#v#vT#v:V F t0  ,5D 555T544 FaDd (`+h s *A? ?3"`?"f2g~B> @= f2g~B>L1gDc;H x xUϙ XmA v ( X[$AVApZT*-U * ((; *" *~*s\r$Xe9s3s=TDB=ȃ!FdʞSEIYD%ʓǟ$`/b"G[7;Yu~2lu]yOYr9%y<#aPÝ%Pn<ѽ*/'n#v"ye;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&()*+,-.9a}=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`cdefghijklmnopqrstuvwxyz{|WRoot Entry F`&;Data 'WordDocument 1LObjectPool`6ۥ&`&_1256107197 F`6ۥ&Pݥ&Ole EPRINT<ICompObjs F'Arkusz programu Microsoft Office ExcelBiff8Excel.Sheet.89q Oh+'0@H`x Czesaw JarzinaCzesaw JarzinaMicrosoft Excel@S_@c@"ls1FC3 EMFIY_ xQF, EMF+@,,F\PEMF+"@ @ $@ 0@?!@ @   !" !" ! RpArialK0?R x RmRx0 &0R 0K0R z0RP0Arial0$8 &8 !~R&Xdv% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % " !%  W% " !%  W% " !%  F'MM% &% MM MM VG@DqDq<n<n<n4k4k4k,i,i,i$f$f$fcccaaa^^^[[[XXXUUURRROOOLLLIIIFFFCCC@@@===:::777444111...***'''$$$!!!      !!!$$$'''***---///$2$2$2,5,5,5474747<:<:<:D=D=DqV(\*YYYYYXXXXXXWWWVVVU U U S S S RRRPPPNNNKKKIIIF!F!F!C$C$C$@'@'@'<*<*<*9.9.9.515151141414,7,7,7(:(:(:#=#=#=@@@CCCFFFIIILLLOOORRRUUUXXX[[''$$$!!!  # # # (((,,,111555999<<<@@@CCCFFFIIIKKKNNNPPPRRRSSSUUUVVVWWWXXXXXXYYYYYY'MM% ( V0A{@xDqD=xx'MM% ( V0u*x['xx'% (  V4\tDq<n<n4k4k,i,i$f$fccaa^^[[XXUURROOLLIIFFCC@@==::774411..**''$$!!  $$,,44<~<~D{D{LxLxUvUv^s^sfqfqooooylyljjhhffccaa__]][[YYWWVVTTRRPPOOMM*L*L5J5JAIAIMGMGXFXFdEdEpCpC|B|BAA@@??>>==<<<<;;::::999988+8+88787E7R7R7_7_7k7k7x7x7777777777788889999::::;;<<*<*<7=7=C>C>P?P?\@\@hAhAtBtBCCEEFFGGIIJJLLMMOOPPRRTT V VWWYY)[)[3]3]>_>_HaHaRcRc[f[fehehojojxlxlooqqssvvxx{{~~##((,,115599<<@@CCFFIIKKNNPPRRSSUUVVWWXXXXYYYYYYXXXXWWVVU U S S RRPPNNKKIIF!F!C$C$@'@'<*<*9.9.51511414,7,7(:(:#=#=@@CCFFIILLOORRUUXX[xDq&% ( 66E7'% ( &% (  V@t ooqq'% ( V0%t(q('% (  V4%(&% ( 66q'M% ( &% ( M M Vi|||rrrhhh^^^TTTKKKBBB888///'''kknnn'p'p'p/r/r/r8u8u8uBwBwBwKyKyKyT|T|T|^~^~^~hhhrrr|||'M% ( V0DA"AA"'% (  VD6|||rrrhhh^^^TTTKKKBBB888///'''A"&% ( 9 6 6g'f% ( &% ( f f V$633,,,%%%}}}sssiii^^^SSSIII>>>333''''333>>>IIISSS^^^iiisss}}}}}}{{{xxxvvvtttqqqooommmjjjhhheeebbb```]]]ZZZ%X%X%X,U,U,U3R3R3'f% ( V0*!''!'% (  V6Z33,,,%%%}}}sssiii^^^SSSIII>>>333''!3&% ( O 6O6v'% ( &% (  V@==000###  sssggg[[[OOOCCC888,,,      ,,,888CCCOOO[[[gggsss  ###000==='% ( V0:$fc'==cc''% (  V$fZ==000###  sssggg[[[OOOCCC888,,,   c'=&% ( j 6>6'fM% ( &% ( fM fM V(lyyymmm```TTTGGG;;;..."""|||oooo|||"""...;;;GGGTTT```mmmyyy'̙% ( ̙ Vl$cyyymmm```TTTGGG;;;..."""|||oo'&% ( 2 66;% % % " !% % %  ̙W% % % " !% % %  ̙W% % % % % % % % % % % % % % % % % " !% % %  ̙nz8  TscA]4AsLtMienie komunalne w  TcA]4ALpdyspozycji innych  TXcA]4A L`podmiotw Td/,cA]4ALT0,2% % % % % % " !% % %  W% % % % % % % % % % % " !% % %  (9i T-AcgcA]4A-ALx[rodki trw. w budowie  TdmcA]4AmLT4,9% % % % % % " !% % %  W% % % % % % % % % % % " !% % %  {j TrcA]4ArLtudziaByakcje/dopBaty Td9cA]4ALT7,9% % % % % % " !% % %  W% % % % % % % % % % % " !% % %  62 T;:`cA]4A;:LpozostaBy na stanie m.j.oz    TdfcA]4AfLT9,1% % % % % % " !% % %  W% % % % % % % % % % % % % % % " !% % %   T|cA]4AL\w gestii T%KcA]4A% Ld ZKZL i ZDM  Td)QuwcA]4A)QLT7,8% % % % % % " !% % %  W% % % % % % % % % % % " !% % %  7) T<1WcA]4A<1L|Warto[ ksigowa gruntw"   Tl]1cA]4A]LX70,1% % % % % % " !% % %  W% % % " !% % %  W% ( % ( % " W! " ! ( " F4(EMF+*@$??FEMF+@ ObjInfo Workbookb5SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8( \pCzesBaw Jarzina Ba= =#<X@"1"Arial1"Arial1"Arial1"Arial1"Arial1"Arial1"Arial7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_- 0.0% 0.000% 0.00000% 0.000 0.0000000000 0.0000 0.000000.00000000000000000000        + ) , *  (  ` Wykres1:Arkusz100"#Warto[ ksigowa gruntw.Mienie komunalne w dyspozycji innych podmiotwRAZEMpozostaBy na stanie m.j.oadministrowany przez ZKZL i ZDM[rodki trw. w budowieudziaByakcje/dopBaty n MKhp deskjet 5550 seriesskjet 55!@m߀ d,DrvConvertBe@4 d Arial8tBeںںhp deskjet 5550 seriesskjet 5550 series,LocalOnly,DrvConvert" d,,??3` "` "Nt3+2d 3QQ ; Q ; Q3_ O  MM< 43_ O + MM< 43_ O  MM< 43_ O  MM< 43_ O 3 MM< 43_ O ̙/ MM< 4E4D$% M0;3O&Q4$% M0;3O&Q4FA=c 3O?:d i 3" :dd$% XM0;3OQ '43_ M NM MM< 444% Y*XMz>3O}W9Q'4% |1XMz>3ObQ'4% tg1XMz>3O WQ'4% v 1XMz>3O9j&Q @pozostaBy na stanie m.j.o 9,1%'4% XMz>3O7,&Q 6w gestii ZKZL i ZDM 7,8%'4% 1XMz>3OR,Q'44e9Warto[ ksigowa gruntwGadministrowany przez ZKZL i ZDM;pozostaBy na stanie m.j.o1udziaByakcje/dopBaty3[rodki trw. w budowiee.Mienie komunalne w dyspozycji innych podmiotwe@@h@@0@333333>@e> 3333+2  dMbP?_*+%MKhp deskjet 5550 seriesskjet 55!@m߀ d,DrvConvertBe@4 d Arial8tBeںںhp deskjet 5550 seriesskjet 5550 series,LocalOnly,DrvConvert" d,,??U} $} I} } )   # ~ @ ~ @ ~ h@ ~ @ ~ 0@ ~ @ # @ %      #([T******C%'( % ' ( l(>@  7 P A:XM13O,&Q "Inwestycje 2,8%'4% #3XM13OTI'&Q'4% f$XM13O&Q'44e9Warto[ ksigowa gruntwi0Mienie komunalne administrowane przez ZKZL i ZDMI Miejskie jednostki organizacyjneUdziaBy Inwestycjee.Mienie komunalne w dyspozycji innych podmiotwe@X@ؓ@@؂@333333>@e> 3333Md F dMbP?_*+%M6HP DeskJet 930C/932C/935CXC 4d,,A4DINU"4$ $$$$" d,,??U} $} I} } )   # ~ A0A ~ X@ ~ ؓ@ ~ @ ~ ؂@ ~ @ # 4333@ %      #([T******C%'( % ' ( l(>@Md7 ՜.+,0 PXx Urzd Miasta Poznania Arkusz1Wykres1 ArkuszeWykresyOh+'0 (4 T ` l xNnn;w'ΦgBce5>=*]q'< p;?FgKm}Bjr΂rΐ#9BKM&5>9cT{N:Y{.9T'!zT;$MoTM*뭒H%Y&I tke {wro:FׯKvNk4RVZ6ppxiG[ٴٞ;CGtNLt삮gޕ>З\ԍu<ܝ&b|ls6ꉭzaخ76<[ѧ{&vnf|1NN_keo y{7?@\5=&ILG7SIsMդY&M*͡mM5mck+s05 ˽uNun< AfWdMgV<;C'#usM{7N3kON^ ަzi K=I*#FxڷP}|ێEfޗlj+oZYnY/ EO/W mp>Jucx }3>>! Un&yWnwy[n6"fC6ɝQ&K=Lu2Eސ{eL>yMɫ2]0CVLyEf򨬒'd%\Vȳ\2y^"Y"aWK<"R^D"ZYH 4{MGf=OoyX9{+>eb鹌\FF9O>%!!s!S!C!+!&&ʅp1\a0 0n_sL0fFg`/R^ 56sy|]@v5](jJ%HR͋rT5/faP,c2Y.u J0yYW$ӬSria^V5ic^f3oH{N:7Y/b6Yft5%l\t3oKyGwy<>|@^F~o?ɿ; >Y ?r\P06.n ]_~ Y%Xe_R9뗲r`,%X<%EN)vM1My#C)iѼfA޷$Q~{6hm:jx9v 9YGv\?vAJ~zTH xUDW\Ov6qXnk~š6O v<O 96U7:9U_r ud+y҄,w$}6}g $ϐRE=tvz6tZA3=]I)9(UVmͬZZwK+vvH ݎ&rFR6:;g٫q5F#s4khQCE8]Ǣs b!F_b)Fbhcg$Ύ6 ʴd-J'q\mv]\ ?70e$r**{eCKimӖ zX k*XB̅983 r1Sa wmp3a0AKWBY uJ[3%<[dŐCv6bmEY80a9"FZbv=lim+lӑjIH)䙙cٺ<_ 2=%z&"7q,Ɍ7/O3goi$&kg ۏdVbQ /G_= )+?WߓXa D4>CzL2@Pqm#Ȼ7ƘTןGp| $%A^wwvAYr}e ᭻XFqv'P?{}W)Rin:CkSdx"zei}OPhZ,Ce'VniFlY M%CFm,68)k[ϾqV#<r|*o_ll8B迄З^x䐯V O+0UB>u G_[KPV_g׭~냮;\cR_/0O_ʎ`~;[ٝ#;#.=݋ -99?_@U-~烲?{{.fB:BPV_u(>ݝ`%WH2&LY^^jh7Տq;K"} *V{W^p+Ёzws NPZvD~KH m۷CK.[#mev_}t ^u*krHSCqt6O%_˼8K.LXO}<|G꺲+xŜ1X) !nm[y`͟(*%X/~wm/U7ahl("Dߗm;}OU*^5b5L5U55U55#v>#vb#vL#vU#v#vU#v#v:V F4 t0  +,5>5b5L5U55U5544 Faf4=$$If!vh5>5b5L5U55U55#v>#vb#vL#vU#v#vU#v#v:V F4 t0  +,5>5b5L5U55U5544 Faf4$$If!vh55L5U55U55#v#vL#vU#v#vU#v#v:V F t0  ,55L5U55U5544 Fa$$If!vh55L5U55U55#v#vL#vU#v#vU#v#v:V F t0  ,55L5U55U5544 Fa$$If!vh55L5U55U55#v#vL#vU#v#vU#v#v:V F t0  ,55L5U55U5544 Fa5$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,55&5U5o5U55/ 44 Faf45$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,55&5U5o5U55/ 44 Faf4K$$If!vh555&5U5o5U55#v#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,555&5U5o5U55/ 44 Faf4K$$If!vh555&5U5o5U55#v#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,555&5U5o5U55/ 44 Faf4*$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F t0,55&5U5o5U55/ 44 Fa5$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,55&5U5o5U55/ 44 Faf45$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,55&5U5o5U55/ 44 Faf4K$$If!vh555&5U5o5U55#v#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,555&5U5o5U55/ 44 Faf4K$$If!vh555&5U5o5U55#v#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,555&5U5o5U55/ 44 Faf4*$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F t0,55&5U5o5U55/ 44 Fa5$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,55&5U5o5U55/ 44 Faf45$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,55&5U5o5U55/ 44 Faf4K$$If!vh555&5U5o5U55#v#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,555&5U5o5U55/ 44 Faf4K$$If!vh555&5U5o5U55#v#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,555&5U5o5U55/ 44 Faf4*$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F t0,55&5U5o5U55/ 44 Fa'$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,55&5U5o5U5544 Faf4'$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,55&5U5o5U5544 Faf4=$$If!vh555&5U5o5U55#v#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,555&5U5o5U5544 Faf4=$$If!vh555&5U5o5U55#v#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,555&5U5o5U5544 Faf4$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F t0,55&5U5o5U5544 Fa'$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,55&5U5o5U5544 Faf4'$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,55&5U5o5U5544 Faf4=$$If!vh555&5U5o5U55#v#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,555&5U5o5U5544 Faf4=$$If!vh555&5U5o5U55#v#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F4 t0+,555&5U5o5U5544 Faf4$$If!vh55&5U5o5U55#v#v&#vU#vo#vU#v#v:V F t0,55&5U5o5U5544 Fa$$If!vh5(5#v(#v:V F4 t0+,5(544 Faf4$$If!vh5(558558585#v(#v#v8#v#v8#v:V F4f t0+,5(558558544 Faf4$$If!vh5(558558585#v(#v#v8#v#v8#v:V F4 t0+,5(558558544 Faf4*$$If!vh5 5558558585#v #v#v#v8#v#v8#v:V F t0,,5 5558558544 Fa*$$If!vh5 5558558585#v #v#v#v8#v#v8#v:V F t0,,5 5558558544 Fa*$$If!vh5 5558558585#v #v#v#v8#v#v8#v:V F t0,,5 5558558544 Fa*$$If!vh5 5558558585#v #v#v#v8#v#v8#v:V F t0,,5 5558558544 Fa$$If!vh5(558558585#v(#v#v8#v#v8#v:V F t0,5(558558544 Fa$$If!vh5(558558585#v(#v#v8#v#v8#v:V F t0,5(558558544 Fa$$If!vh5(558558585#v(#v#v8#v#v8#v:V F t0,5(558558544 Fa$$If!vh555} #v#v#v} :V F4 t0++,555} 44 Faf4$$If!vh55555#v#v#v:V F4 t0++,55544 Faf4$$If!vh55555#v#v#v:V F t0,55544 Fa$$If!vh55555#v#v#v:V F# t0,55544 Fa$$If!vh55555#v#v#v:V F t0,55544 Fa$$If!vh55555#v#v#v:V F t0,55544 Fa$$If!vh55555#v#v#v:V F t0,55544 Fa$$If!vh55555#v#v#v:V F t0,55544 Fa$$If!vh5n555J5R#vn#v#vJ#vR:V F4 t0+,5n55J5R44 Faf4$$If!vh5n555J5R#vn#v#vJ#vR:V F4 t0+,,5n55J5R44 Faf4$$If!vh5n555J5R#vn#v#vJ#vR:V F t0,5n55J5R44 Fa$$If!vh5n555J5R#vn#v#vJ#vR:V F t0,5n55J5R44 Fa$$If!vh5n555J5R#vn#v#vJ#vR:V F t0,5n55J5R44 Fa]$$If!vh555|5H #v#v#v|#vH :V F430++,555|5H / / / / / / / / / 44 Ff4O$$If!vh555|5H #v#v#v|#vH :V F40++,555|5H / / / / / / / / 44 Ff4X$$If!vh555|5H #v#v#v|#vH :V F40+,555|5H / / / / / / / / / 44 Ff4X$$If!vh555|5H #v#v#v|#vH :V F40+,555|5H / / / / / / / / / 44 Ff4X$$If!vh555|5H #v#v#v|#vH :V F40+,555|5H / / / / / / / / / 44 Ff4X$$If!vh555|5H #v#v#v|#vH :V F40+,555|5H / / / / / / / / / 44 Ff4X$$If!vh555|5H #v#v#v|#vH :V F40+,555|5H / / / / / / / / / 44 Ff4J$$If!vh555|5H #v#v#v|#vH :V F40+,555|5H / / / / / / / / 44 Ff4$$If!vh5 5T5T55#v #vT#v#v:V F4 t0+,5 5T5544 Faf4$$If!vh5 5T5T55#v #vT#v#v:V F4 t0+,5 5T5544 Faf4$$If!vh5 5T5T55#v #vT#v#v:V F t0,5 5T5544 Fa$$If!vh5 5T5T55#v #vT#v#v:V F t0,5 5T5544 Fa$$If!vh5 5T5T55#v #vT#v#v:V F t0,5 5T5544 Fa$$If!vh5 5T5T55#v #vT#v#v:V F t0,5 5T5544 Fa$$If!vh5 5T5T55#v #vT#v#v:V F t0,5 5T5544 Fa$$If!vh5 5T5T55#v #vT#v#v:V F# t0,5 5T5544 Fa$$If!vh5 5T5T55#v #vT#v#v:V F# t0,5 5T5544 Fa$$Ift!vh555 5#v#v#v #v:V 4+++,555 5/ 44 atf4$$Ift!vh55555#v#v#v#v#v:V 4+++55555/ 44 atf4$$If!vh55(##v#v(#:V F4T0+,55(#/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55(##v#v(#:V F4H0+,55(#/ 44 Fatf4ytLn$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh55555#v#v#v#v#v:V F4,0+,55555/ 44 Fatf4$$If!vh5b555#vb#v#v#v:V F40,5b555/ 44 Fatf4'$$If!vh5g55~55~55#vg#v#v~#v#v~#v#v:V F4 t0+,5g55~55~5544 Faf4'$$If!vh5g55~55~55#vg#v#v~#v#v~#v#v:V F4 t0+,5g55~55~5544 Faf4$$If!vh5g55~55~55#vg#v#v~#v#v~#v#v:V F t0,5g55~55~5544 Fa$$If!vh5g55~55~55#vg#v#v~#v#v~#v#v:V F t0,5g55~55~5544 Fa$$If!vh5g55~55~55#vg#v#v~#v#v~#v#v:V F t0,5g55~55~5544 Fa$$If!vh5g55~55~55#vg#v#v~#v#v~#v#v:V F t0,5g55~55~5544 Fa$$If!vh5 55 53#v #v#v #v3:V F4 t0+++,5 55 5344 Faf4$$If!vh5 555u53#v #v#v#vu#v3:V F4 t0+++,5 555u5344 Faf4$$If!vh5 555u53#v #v#v#vu#v3:V F t0,5 555u5344 Fa$$If!vh5 555u53#v #v#v#vu#v3:V F t0,5 555u5344 Fa$$If!vh5 555u53#v #v#v#vu#v3:V F t0,5 555u5344 Fa$$If!vh5 555u53#v #v#v#vu#v3:V F t0,5 555u5344 Fa$$If!vh5 555u53#v #v#v#vu#v3:V F t0,5 555u5344 Fa$$If!vh5a5 55 #va#v #v#v :V F4_ t0+,5a5 55 44 Faf4@$$If!vh5a5/55T555#va#v/#v#vT#v#v#v:V F4| t0++++++,5a5/55T55544 Faf4V$$If!vh5a5/55T555m58#va#v/#v#vT#v#v#vm#v8:V F4| t0++++++,5a5/55T555m5844 Faf42$$If!vh5a5/55T555m58#va#v/#v#vT#v#v#vm#v8:V F t0,5a5/55T555m5844 Fa2$$If!vh5a5/55T555m58#va#v/#v#vT#v#v#vm#v8:V F t0,5a5/55T555m5844 Fa2$$If!vh5a5/55T555m58#va#v/#v#vT#v#v#vm#v8:V F t0,5a5/55T555m5844 Fa2$$If!vh5a5/55T555m58#va#v/#v#vT#v#v#vm#v8:V F! t0,5a5/55T555m5844 Fa2$$If!vh5a5/55T555m58#va#v/#v#vT#v#v#vm#v8:V F t0,5a5/55T555m5844 Fa2$$If!vh5a5/55T555m58#va#v/#v#vT#v#v#vm#v8:V F t0,5a5/55T555m5844 Fa$$If!vh5-5V#v-#vV:V F4 t0+,5-5V44 Faf4'$$If!vh5-555U555P#v-#v#v#vU#v#v#vP:V F4w t0+,5-555U555P44 Faf4$$If!vh5-555U555P#v-#v#v#vU#v#v#vP:V F t0,5-555U555P44 Fa$$If!vh5-555U555P#v-#v#v#vU#v#v#vP:V F t0,5-555U555P44 Fa$$If!vh5-555U555P#v-#v#v#vU#v#v#vP:V F t0,5-555U555P44 Fa$$If!vh5-555U555P#v-#v#v#vU#v#v#vP:V F t0,5-555U555P44 Fa$$If!vh5-555U555P#v-#v#v#vU#v#v#vP:V F t0,5-555U555P44 Fa$$If!vh5 55#v #v#v:V F t0,5 5544 Fa$$If!vh5 55#v #v#v:V FV t05 5544 Fa$$If!vh5 55#v #v#v:V Fn t05 5544 Fa$$If!vh5 55#v #v#v:V F\ t05 5544 Fa$$If!vh5 55#v #v#v:V F4X t0+5 5544 Faf4$$If!vh5 55#v #v#v:V F4T t0+5 5544 Faf4$$If!vh5 55#v #v#v:V F4l t0+5 5544 Faf4$$If!vh5 55#v #v#v:V F4Z t0+5 5544 Faf4$$If!vh5 55#v #v#v:V F4V t0+5 5544 Faf4$$If!vh5 55#v #v#v:V F4n t0+5 5544 Faf4$$If!vh5 55#v #v#v:V F4\ t0+5 5544 Faf4$$If!vh5555#v#v#v#v:V F t0,555544 Fa$$If!vh5555#v#v#v#v:V F t0,555544 Fa$$If!vh5555#v#v#v#v:V F t0,555544 Fa$$If!vh5555#v#v#v#v:V F t0,555544 Fa$$If!vh5555#v#v#v#v:V F t0,555544 Fa$$If!vh5555#v#v#v#v:V F t0,555544 Fa$$If!vh5555#v#v#v#v:V F t0,555544 Fa$$If!vh5555#v#v#v#v:V F" t0,555544 Fa$$If!vh5^55&585#v^#v#v&#v8#v:V F46 t0+,5^55&58544 Faf4$$If!vh5^55&585#v^#v#v&#v8#v:V F4 t0+,5^55&58544 Faf4,$$If!vh55t555&585#v#vt#v#v#v&#v8#v:V F4 t0++,55t555&58544 Faf4,$$If!vh55t555&585#v#vt#v#v#v&#v8#v:V F4 t0++,55t555&58544 Faf4,$$If!vh55t555&585#v#vt#v#v#v&#v8#v:V F4 t0++,55t555&58544 Faf4,$$If!vh55t555&585#v#vt#v#v#v&#v8#v:V F4 t0++,55t555&58544 Faf4,$$If!vh55t555&585#v#vt#v#v#v&#v8#v:V F4 t0++,55t555&58544 Faf4,$$If!vh55t555&585#v#vt#v#v#v&#v8#v:V F4 t0++,55t555&58544 Faf4$$If!vh5555&585#v#v#v#v&#v8#v:V F t0,5555&58544 Fa,$$If!vh55t555&585#v#vt#v#v#v&#v8#v:V F4 t0++,55t555&58544 Faf4,$$If!vh55t555&585#v#vt#v#v#v&#v8#v:V F4 t0++,55t555&58544 Faf4,$$If!vh55t555&585#v#vt#v#v#v&#v8#v:V F4 t0++,55t555&58544 Faf4$$If!vh5555&585#v#v#v#v&#v8#v:V F t0,5555&58544 Fa$$If!vh5^55&585#v^#v#v&#v8#v:V F t0,5^55&58544 Fa$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F4 t0*+,505T558544 Faf4$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F4 t0*+,505T558544 Faf4$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F t0*,505T558544 Fa$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F t0*,505T558544 Fa$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F t0*,505T558544 Fa$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F t0*,505T558544 Fa$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F t0*,505T558544 Faz$$If!vh5#v:V la95/ / 44 au$$If!vh5yN#vyN:V l5yN/ / 44 a$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F4 t0+,505T558544 Faf4$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F4 t0+,505T558544 Faf4$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F t0,505T558544 Fa$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F t0,505T558544 Fa$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F t0,505T558544 Fa$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F t0,505T558544 Fa$$If!vh505T5585#v0#vT#v#v8#v:V F t0,505T558544 Fa$$If!vh55 5L 5#v#v #vL #v:V F4 t0+,55 5L 544 Faf4$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F4 t0+,55&55&544 Faf4$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F4 t0+,55&55&544 Faf4$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh55&55&5&55#v#v&#v#v&#v:V F t0,55&55&544 Fa$$If!vh555#v#v#v:V F40++,55544 Faf4$$If!vh555555#v#v#v#v#v:V F4.0++,5555544 Faf4ytS$$If!vh555555#v#v#v#v#v:V F40++,5555544 Faf4ytS$$If!vh555555#v#v#v#v#v:V F0,,5555544 Fa$$If!vh555555#v#v#v#v#v:V F0,,5555544 Fa$$If!vh555555#v#v#v#v#v:V F0,,5555544 Fa$$If!vh555555#v#v#v#v#v:V F0,,5555544 Fa$$If!vh555555#v#v#v#v#v:V F0,55555/ 44 FaytS$$If!vh555555#v#v#v#v#v:V F40,5555544 Faf4$$If!vh5"5555#v"#v#v#v:V F40,5"55544 Faf4 $$If!vh55H5V55f#v#vH#vV#v#vf:V F4 t0+,55H5V55f/ 44 Faf4$$If!vh55H5V55f#v#vH#vV#v#vf:V F4 t0+,55H5V55f/ 44 Faf4$$If!vh5t5o5H5V55f#vt#vo#vH#vV#v#vf:V F4 t0+,5t5o5H5V55f/ 44 Faf4$$If!vh5t5o5H5V55f#vt#vo#vH#vV#v#vf:V F4 t0+,5t5o5H5V55f/ 44 Faf4$$If!vh55H5V55f#v#vH#vV#v#vf:V F t0,55H5V55f/ 44 Fa$$If!vh5t5o5H5V55f#vt#vo#vH#vV#v#vf:V F4 t0+,5t5o5H5V55f/ 44 Faf4$$If!vh5t5o5H5V55f#vt#vo#vH#vV#v#vf:V F4 t0+,5t5o5H5V55f/ 44 Faf4$$If!vh5t5o5H5V55f#vt#vo#vH#vV#v#vf:V F4 t0+,5t5o5H5V55f/ 44 Faf4 $$If!vh5(5$ 5$ 5 5#v(#v$ #v #v:V F44 t0'++,,5(5$ 5 5/ 44 Faf4yt?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~5 5 85 #v(#v#v<#v#v#v#v#v #v 8#v :V F t0', 5(55<55555 5 85 / 44 Fayt@> NagBwek 6$@&5CJL@L NagBwek 7 <@&CJOJQJaJ:@: NagBwek 8$@&5@ @@ NagBwek 9 <@&^JJA@J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k, Bez listy H>@H TytuB$^`a$ 5CJaJPB@P Tekst podstawowyxCJOJQJaJVC@V Tekst podstawowy wcityx^LQ@"L Tekst podstawowy 3xCJaJJP@2J Tekst podstawowy 2 dxL0@BL Lista punktowana & FCJaJJ2@RJ Lista 26^6`CJOJQJaJJ3@bJ Lista 3Q^Q`CJOJQJaJT+@rT Tekst przypisu koDcowegoCJaJP@P Tekst przypisu dolnegoCJaJbS@b Tekst podstawowy wcity 3x^CJaJ@@@ NagBwek p#CJaJ< @< Stopka p#CJaJ8U@8 HiperBcze >*B*ph`R@` Tekst podstawowy wcity 2dx^0)@0 Numer stronyFF Tekst dymkaCJOJQJ^JaJL !"#$8[wxyz{|}~#2w~T f   F V r x y jUE XABC D !/"7#_$:&&d''(-)u)))!***+X+Y++,,-m--h.5////1g34455{7Z8[8`:a:W;X;;c<<<f>g>>>?:?h?i?p@q@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B B^BoBzBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC CCCCCC.DDDjEkE|EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGGGGG_I`IJJ'J2J[@[A[T[W[Y[[[][^[[[[[[[[[[[[[[[\\"\-\8\?\H\I\J\L\N\R\V\W\\\\\\\\\\\\\\\\]]]]T]]]]``g```aaaaaaaaaaabbb-b2b7bBbCbpbubzb{b|bbbbbbbbbbbc cccccc!c"c#c$c%c&c'c_c`cqc|cccccccccccccccccccdddd.d7d@dHdOdPd]dcdedldodpdddddddddddddddddddd"e#e$e%ekelemereseeeeeeeeeeeeeefff)f3f=f>f?f@frf}fffffffffffffggg g"g.g:gEgFgGgTg`glgwgxgzgggggggggggggggghhhhhhjIjJjKjjjtjjjjjjjjjjjjjjjkk0k;kFkGkHkIkhkpkzkkkkkkkkkkkkkkkkll#l$l%l&lDlFlHlIlJlKlklnlqlrlsltlllllllllllllllllllmmmgmhmymmmmmmmmmmmmmmmmmmn nnnnnEnJnPnUn[n`nfngnnnnnnnnnnnnnnnnnn-oQoRoaopooooooooooooooooooooopppp!p%p&pNpTpZp]papbphpppvpyp}p~ppppppp q qq'q1qJqTq_qlqmqnqoqpqqqrqsqzqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrr%r,r4r;rBrHrIrPrZrbrjrqryrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs ss,s-s>sDsEsFsNsZsdsksvs|s}ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstt.t4t9t:tFtMtetftstwttttttttttttu3u4u5u7uLuMumuruuuuuuuuuvvvv3v4v5v6vvvwwwwwwwwwxx'x5x{E{M{S{T{U{V{c{k{s{z{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{|||| ||||#|$|(|6|:|>|C|I|J|M|k|z||||||||||||||||||||||||}} }}}0}8}@}H}N}O}}}}}}}}}}}}}~~~#~(~-~2~8~9~c~h~m~r~|~}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V€ÀĀŀ !2=HOXYZ\^bfgǁ΁Ձ܁&-.W_gnuv|ÂĂ'(@Oenop{ƃ˃Ѓ׃ރ #)/7@GNO_beimryz„Ȅ΄ԄՄل݄&*.4:AHInprvxz|}…ɅЅх҅Ӆ KLMƇч܇ ,29?DEGgkotxy{҈Ո؈ۈ߈@DIMRSU}1ghyċŋ4=FGHIXnvƌnjȌΌ֌ߌ"Pэҍ~@AR]hs~ԏڏߏ#(0:<=JMS[^dlnt}ŐȐΐ֐ِߐghl}ǒҒӒՒ 089;)013]degÔʔ˔Δߔ#$'T^_bɕӕԕו`ghil (/03GMNQ՗ߗGOPSpxy|˚՚֚ٚ#&'*HOPSЛכ؛ۛ!U_`ct{|ߜCDHYe̝Νԝ՝؝ߝ '*125ACGHK\bjkoĞǞ͞ΞҞ "%&*36<=AORXY]hjqrv~ğΟϟ՟ڟijˠ̠͠Πՠ۠ܠݠ Zagnop NU[bcd CJPVWXգޣJQW^_aɤѤҤԤ#+3;<OiqxƥΥեۥܥޥ #,4;<>T]fnoqѦئߦ 8?ELMOfow~֧ܧRhs~ߨ 6?GOPRcksz{}ǩЩ٩:BJQRª#*+-|(/4;<>cksz{}̬Ԭ۬ (/02W^elmoڭ&-.0IQY`acǮϮ֮ݮޮ    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrsuvwxyz{|}~ EMU\]_ɯЯׯدگ;CKRSUpxŰͰ԰հװ @HPWXZƱͱαб&.568S[bijlŲ̲Ӳڲ۲ݲ 7?GNOQv~ų̳ͳϳ%-5<=?emt{|~/7?FGIow~ĵ˵͵ӵԵֵ!()+;CKRSUdlt{|~ȶ϶жҶ .6>EFHX_fmnpɷз׷طڷ!()+;BIPQScjqxy{Ǹȸʸڸ(07>?AQX_fgiyɹйչܹݹ%&(CKRYZ\ĺ̺ӺԺֺ (08?@B^elstvǻϻֻݻ޻&-.0MT[bce >EKQRTȽʽнѽӽ ?FHNOQ}¾ȾξϾѾ ")0679LSZabdw~ӿڿ !"$HNSYZ[ 7?FMNP7?GNOQiqx -5<CDFy $,4;<>V^fmnp$+235MT[bce}!()+CKSZ[]u| $+29:<T\djkm%,-/GNU\]_w7?FMNPhpxz{} '/6=>@W_fmnp"*124LT\cdf~/7>EFHZbipqr <DLSTV '(*T\dkln 5~ >FLSTVv~&(./1QYahik07=DEG 9AIRSj GOW]^`,4;ABD`gmtuw%*013gnsyz|%6=DKLN_fmtuw!ahmstv0NV^efvCKSUV~#JT^fg"()+=DFLMOv} %,29:<]dflmo "KRX^_a"#%7>DJKMuwy{|~ "()+=DIPQSelntuw!(./1JQW]^`ry}#$&NU\bce %+-457V]cjkm#$&FMTZ[]pw~&-346IPW]^`~ IPW]^`!'(*<CIOPRdkrxy{ 9@GMNPw~%+,.NU[abdu}(/5;<>fmsyz|#*013X_flmo &,-/U\cijl )07=>@^elrsu !4;AGHJpx#$&8?FMNPsz-4:@ACV\^degy DKRXY[ntv|} $%'KRY_`b (0679LSY_`b$+289;MT[ab&-.5V^fmnp")*Z%.78:pxDEFGHIJKLMNOPQRST]jy000000000000000"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"0"00000000000000000000000H00p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0e 0e 0e 0e 0e 00e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 00e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 0e 00A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A0A 0A 0A0A0A00A0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A00F0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F0F0F0F0F00000yI0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 0yI 000000L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L 0L00\M0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M 0\M00N0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N000*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P 0*P000Q0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q0Q 0Q 0Q 0Q 0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q0Q0Q0Q0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q0Q0Q0Q0Q0Q0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q0Q0Q0Q0Q80Q0Ce0Ce0Ce 0Ce0Ce0Ce 0Ce 0Ce0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce0Ce0Ce0Ce0Ce0Ce0Ce0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce0Ce0Ce0Ce0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce0Ce0Ce0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce0Ce0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 00000Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce 0Ce0Ce0Ce0Ce000000000000 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000X0X0000000000 00 00 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000@000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYXZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000000000000000000000000@0@000 %%%(:Rjbz$,r8?GITaJfd"3Js?KWZm%$ l+Fj[xB.fD`2vœʜ Z\ʞԟؠHJBJfڣܣ02f Jަ0J.~ةک6r .X<tBس NPҴԴVX^j$t@p, Z D:*4d4|$ \>2$|zpH:fn8:l6JX "<Vp8RfBf.\"PFl.N$"(## $p$$X%%%6&**4++Z,,2-.B/N/f////60R00001Z1p1111T22223:3T334t777X888L99::.;h;>l?? @,@z@@AAADB"G8GbGHrILMMNpN|OO`PP(QQQFRRSSTTbUV^VVWB[[,\\\]]L^^_d___:```Haaac2c|cccd4dbddd eReee"fJfxfffg0gdggghiiijklJmnn2oopqvrrbsstvttluu&vvvtwwyzzzd{{.||T~vXā^؂:Z>:2* jҌD xt bPJ6ږ\P>ڙ*|̚nJ>~PZĠ0$ l¦ŗB*:4^­$|vڰ>dIJ(PvrԶ4Xzڹ8Tzڼ:bƾ*f6NX4"6\vD.P^`V@<B4jP r>.D\P< \zF6 h xF\f r:0NXVvl`DXH&zr< rF  :  h H & l8pZHRHnBd   !#$%&'()*+,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz{|}~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXY[\]^_`abcdefghijklnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#%bGGG: !(!! _1223795014 _1224057272 _1245838854 _1245840020 _1245840039 _1245840088 _1254896005 _1254896347 _1255325766 _1255325770 _1255326173 _1255332462 _1255332829 _1255332992 _1255333616 _1255343801 _1255842575 _1255842667GGGGGGGGGGGGGGGGGG@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@GGGGGGGGGGGGGGGGGGc|ccAcDz&C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 1 1253 m22 42 614 m2 ProductIDP] tx""BBCCDDbEeEFFKKnNqNNNNNNN\Q_QQQSSVV\ \]]c]f]^^^^^^__E_H_____abobudzdAgDgRhYhhhhhi%i&i.i[i`iaifijj7k:kBkEk*l.l0l7lOlTlVl^lllm m_mbmsnwnHoKoppWf&)"/"goksei8>[]$8DPl#7,ht` b  V X 0 = z|kljqU_EP,=fn@D8!!##:&@&w(())- -m-y---h.t.5/@///$1?1g3i388; <c<h<==>>>??"?:?B?oCpCCCCCCCDD!G#GR%RORWRvRzR!U"UVVXXZZ[[8\>\?\G\\\^^3aFaaacccccccc+d,de eoepeeeeeofpfffffg ghhhh>i?i}i~iiiii%j&jgjhjjjjj-k.kekfkkkkkkkkk l lllAlBlhlilmmmmmmmmyn|n~nnnn-o/oAoBooooooopp&p-pbpgpppsqyqzqqFsMsNsYsZscsdsjsksusvs{s}ssssssssssMtTtwtxtttttuu7u@uruuuuuuuv vvvxxExJx5z@zzzzzzzzz{{}}}}}}}}~~~~.;ZdHNOWv{ #$34 &+[mȌ͌ sԎAQ~ԏُĐPRʗ I@zU ]#7#Q$_$,&:&V'd'''((u))**>:?^BCkEFFGJ KNKKLL5MENNOPQQRVSsSUlVVWZ[\W\\\\]aCbpb'c`cccd.ddmeeeef@frfffff g"gzgghf|u-b5Vp*:p#ck,rVFCija FnjF%PoG(3d`Aj.@ p2x}h'B'n:*F].DD*4;8:*CJOJQJo(. hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(@6^6`56>*CJOJQJo(. hh^h`.^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`.hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(^`OJQJo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`B*OJQJo(hh^h`o(II^I`o(. 0 ^ `0o(..s0s^s`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... `^``o( ...... ` ^ ``o(....... &&^&`o(........@6^6`56>*CJOJQJo(. Th^T`OJQJo(-hh^h`CJOJQJo(-@Q^Q`56>*CJOJQJo() ^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. hh^h`OJQJo(#*4;vzU fxuC`x}h':<rVnQR$zk,A?]G(.@ Ci2m?:*qjP?]JiRN3`|K I3].F%Ae|a ;J:`irX]D2 @ ^`OJQJo(##,+vKPbuVu{2;"w\%}7DomNjTN\#cTiImEx&zY } BkLn6d7%F*mxvFf\obhR^o1jKSil^BoBzBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC CCCjEkE|EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFJJ'J2J[@[A[T[W[Y[[[][^[[[[[[[[[[[[[\\"\-\8\?\H\I\J\L\N\R\V\W\\\\\\\\\\\\\\\\]]]g`aaaaaaaaabbb-b2b7bBbCbpbubzb{b|bbbbbbbbbbbc cccccc!c"c#c'c_c`cqc|cccccccccccccccccccdddd.d7d@dHdOdPd]dcdedldodpdddddddddddddddddddkelereeeeeeeeeeeefff)f3f=f>f?f@frf}fffffffffffffggg g"g.g:gEgFgGgTg`glgwgxgzgggggggggggggggghhhhhhjIjJjKjjjtjjjjjjjjjjjjjjjkk0k;kFkGkHkIkhkpkzkkkkkkkkkkkkkkkkll#l$l%l&lDlFlHlIlJlKlklnlqlrlsltlllllllllllllllllgmhmymmmmmmmmmmmmmmmmmmn nnnnnEnJnPnUn[n`nfngnnnnnnnnnnnnnnnnnQoRoaopooooooooooooooooooooopppp!p%p&pNpTpZp]papbphpppvpyp}p~pppppp q qq'q1qJqTq_qlqmqnqoqpqqqrqsqzqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrr%r,r4r;rBrHrIrPrZrbrjrqryrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs ss,s-s>sDsEsFsNsZsdsksvs|s}sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssst.t4t9t:tFtMtetftstwttttttttttttu3u4u5u7uLuMumuruuuuuuuuuvvvv3v4vx'x{E{M{S{T{U{V{c{k{s{z{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{|||| ||||#|$|(|6|:|>|C|I|J|M|k|z||||||||||||||||||||||||}} }}}0}8}@}H}N}O}}}}}}}}}}}}~~~#~(~-~2~8~9~c~h~m~r~|~}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~€À !2=HOXYZ\^bfgǁ΁Ձ܁&-.W_gnuv|'(@Oenop{ƃ˃Ѓ׃ރ #)/7@GNO_beimryz„Ȅ΄ԄՄل݄&*.4:AHInprvxz|}…ɅЅхч ,29?DEGgkotxy{҈Ո؈ۈ߈@DIMRSU}ghyċŋ4=FGHIXnvƌnjȌΌ֌ߌ@ARh~ԏڏ(:<=JMS[^dlnt}ŐȐΐ֐ِߐghl}ǒҒӒՒ 089;)013]degÔʔ˔Δߔ#$'T^_bɕӕԕו`hil (/03GMNQ՗ߗGOPSpxy|˚՚֚ٚ#&'*HOPSЛכ؛ۛ!U_`ct{|ߜCDHYe̝Νԝ՝؝ߝ '*125ACGHK\bjkoĞǞ͞ΞҞ "%&*36<=AORXY]hjqrv~ğΟϟ՟ڟijˠ̠͠Πՠ۠ܠݠ Zagnop NU[bcd CJPVWXգޣJQW^_aɤѤҤԤ#+3;<OiqxƥΥեۥܥޥ #,4;<>T]fnoqѦئߦ 8?ELMOfow~֧ܧRhs~ߨ 6?GOPRcksz{}ǩЩ٩:BJQRª#*+-|(/4;<>cksz{}̬Ԭ۬ (/02W^elmoڭ&-.0IQY`acǮϮ֮ݮޮ EMU\]_ɯЯׯدگ;CKRSUpxŰͰ԰հװ @HPWXZƱͱαб&.568S[bijlŲ̲Ӳڲ۲ݲ 7?GNOQv~ų̳ͳϳ%-5<=?emt{|~/7?FGIow~ĵ˵͵ӵԵֵ!()+;CKRSUdlt{|~ȶ϶жҶ .6>EFHX_fmnpɷз׷طڷ!()+;BIPQScjqxy{Ǹȸʸڸ(07>?AQX_fgiyɹйչܹݹ%&(CKRYZ\ĺ̺ӺԺֺ (08?@B^elstvǻϻֻݻ޻&-.0MT[bce >EKQRTȽʽнѽӽ ?FHNOQ}¾ȾξϾѾ ")0679LSZabdw~ӿڿ !"$HNSYZ[ 7?FMNP7?GNOQiqx -5<CDFy $,4;<>V^fmnp$+235MT[bce}!()+CKSZ[]u| $+29:<T\djkm%,-/GNU\]_w7?FMNPhpxz{} '/6=>@W_fmnp"*124LT\cdf~/7>EFHZbipqr <DLSTV '(*T\dkln 5~ >FLSTVv~&(./1QYahik07=DEG 9AIRSj GOW]^`,4;ABD`gmtuw%*013gnsyz|%6=DKLN_fmtuw!ahmstv0NV^efvCKSUV~#JT^fg"()+=DFLMOv} %,29:<]dflmo "KRX^_a"#%7>DJKMuwy{|~ "()+=DIPQSelntuw!(./1JQW]^`ry}#$&NU\bce %+-457V]cjkm#$&FMTZ[]pw~&-346IPW]^`~ IPW]^`!'(*<CIOPRdkrxy{ 9@GMNPw~%+,.NU[abdu}(/5;<>fmsyz|#*013X_flmo &,-/U\cijl )07=>@^elrsu !4;AGHJpx#$&8?FMNPsz-4:@ACV\^degy DKRXY[ntv|} $%'KRY_`b (0679LSY_`b$+289;MT[ab&-.5V^fmnp")*Z%.78:pxMFoG'KK-0e[w\ U'fApMq7t%u3Urzd Miasta PoznaniaCzesaw Jarzina Normal.dotCzesaw Jarzina34Microsoft Office Word@bZ@x&&@V@ &# ՜.+,0 hp Urzd Miasta Poznania~ Urzd Miasta Poznania Tytu F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89qMM5q2@ !-.1<?BCEFGHIKNOQRW[]bdegijkmnpqrsuvxz{|}@@ @@@@@@@@$@&@0@6@8@>@D@J@b@d@j@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@"UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"1+&rfTrf"# ~# ~Y4d 2HX ?Y 2Urzd Miasta PoznaniaCzesBaw JarzinaCzesBaw Jarzina#              ! "