Komunikat: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 72/2018

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2018-07-26 do 2018-08-16

Treść

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NR 72/2018Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. ) i uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały
Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA,

UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA

W 2018 ROKU

  1. I.      Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Planowane wydatki w roku

2017

Planowane wydatki w roku

2018

1.Wsparcie dla rodzin wieloraczków

00,00 zł

40 000,00 zł

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: zmiana daty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Aleksandra Obrowska-Balcerzak
Data i godzina publikacji: 2018-07-25 07:32