Komunikat: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2020-02-07 do 2020-03-02

Treść

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) i uchwały  NR XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu  Miasta Poznania na 2020 r. oraz w związku z  uchwałą nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 rok ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 39/2020

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm. )"

w 2020 roku

wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących
budżetu obywatelskiego na 2020 rok

      

  1. Nazwa zadania publicznego wyłonionego w drodze konsultacji społecznych w ramach realizacji budżetu obywatelskiego na 2020 rok

          Zadanie i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizacje 

         Program prozdrowotny, zwiększający aktywność  fizyczną mieszkańców, przeciwdziałający chorobom cywilizacyjnym, takim jak:  nadwaga, otyłość, cukrzyca, wady postawy

           - kwota dotacji  293 130,00

        

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Sylwia Błociszewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-07 13:28 - treść komunikatu edycja (Aktualizacja)