Komunikat: OTWARTY KONKURS OFERT NR 41/2020 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2020-02-26 do 2020-04-30

Treść

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), uchwały Rady Miasta Poznania Nr XIX/328/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok, oraz uchwały  NR XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu  Miasta Poznania na 2020 r., ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 41 /2020

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm.)"

w 2020 ROKU

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

  1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym - 40 000 zł
  2. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania - 20 000 zł

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marta Baumann-Wojciechowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-25 14:23 - Dodano komunikat o ogłoszeniu konkursu (Aktualizacja)