STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu Statut Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu został opracowany na podstawie: 1. Ustawy o systemie oswiaty z dnia 7 .09.1991 r. (Dz. U z 2004 r. Nr256, poz.2572 z pózn. zmianami) 2. Rozporzadzenia MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów ( Dz. U. z 2001 r Nr 61, poz.624 z pózn. zmianami). 3. Rozporzadzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach . (Dz. U. Nr 83 poz.562 z pózn. zmianami). Spis tresci: Rozdział I ...................................................................................................................................... 3 Informacje o szkole .................................................................................................................... 3 Cele i zadania szkoły.................................................................................................................. 3 Rozdział II ..................................................................................................................................... 6 Zasady wewnatrzszkolnego oceniania uczniów......................................................................... 6 Rozdział III.................................................................................................................................... 7 Organy szkoły i ich kompetencje ............................................................................................... 7 Dyrektor szkoły......................................................................................................................... 7 Rada pedagogiczna.................................................................................................................... 8 Rada rodziców........................................................................................................................... 9 Samorzad uczniowski............................................................................................................... 10 Zasady współdziałania organów .............................................................................................. 10 Rozdział IV ................................................................................................................................. 11 Organizacja szkoły ................................................................................................................... 11 Biblioteka ................................................................................................................................ 12 Swietlica.................................................................................................................................. 13 Oddział przedszkolny............................................................................................................... 13 Rozdział V................................................................................................................................... 14 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły...................................................................................... 14 Zadania nauczycieli.................................................................................................................. 14 Zespoły przedmiotowe ............................................................................................................. 15 Zadania wychowawcy.............................................................................................................. 15 Zadania pedagoga i psychologa szkolnego .............................................................................. 17 Zadania kierownika swietlicy................................................................................................... 18 Opieka pielegniarska ................................................................................................................ 18 Rozdział VI ................................................................................................................................. 19 Uczniowie w szkole ................................................................................................................. 19 Prawa i obowiazki .................................................................................................................... 19 Nagrody i wyrónienia ............................................................................................................. 20 Kary......................................................................................................................................... 21 Rada samorzadu uczniowskiego .............................................................................................. 21 Strój szkolny i strój galowy...................................................................................................... 23 Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami ......................................................... 23 Zasady rekrutacji uczniów ....................................................................................................... 23 Rozdział VII ................................................................................................................................ 25 Postanowienia koncowe ........................................................................................................... 25 Rozdział I §1 Informacje o szkole 1. Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu jest szkołą publiczna. 2. Organem prowadzacym szkołę jest Miasto Poznan. 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oswiaty. 4. Nauka w szkole trwa 6 lat. 5. Dokumentami stwierdzajacymi jej ukonczenie sa: swiadectwo ukonczenia szkoły i zaswiadczenie o wyniku sprawdzianu umiejetnosci w kl. 6, wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjna, potwierdzajace przystapienie ucznia do sprawdzianu. 6. Szkoła zajmuje dwa budynki wraz z działka, połoone przy ulicy Słowackiego 54/56. 7. Nazwa szkoły uywana jest w pełnym brzmieniu. Skrót nazwy moe być stosowany na pieczeciach i stemplach. 8. Szkoła uywa imienia patrona, okreslonego w punkcie 1, które nadane zostało 12.10.1972r. 9. Szkoła posiada własny sztandar nadany 10.10.1974 r. 10. Hymn szkoły wykonywany jest od 1973 r. 11. Szkoła prowadzi Swietlicę im. Jana Brzechwy. 12. W szkole, w zalenosci od potrzeb społecznych, mona utworzyć za zgodą organu prowadzacego klasy terapeutyczne, wyrównawcze i integracyjne. 13. W szkole jest utworzona szkolna izba tradycji. §2 Cele i zadania szkoły 1. Nadrzednym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejetnosci i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniajace się i równowane wymiary pracy kadego nauczyciela. 2. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególnosci: a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania sie, pisania i czytania ze zrozumieniem; b) poznawanie wymaganych pojeć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umoliwiajacym co najmniej kontynuację nauki na nastepnym etapie kształcenia; c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamieciowego opanowania przekazywanych tresci; d) rozwijanie zdolnosci dostrzegania rónego rodzaju zwiazków i zalenosci (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.); e) rozwijanie zdolnosci myslenia analitycznego i syntetycznego; f) przekazywanie wiadomosci przedmiotowych w sposób integralny, prowadzacy do lepszego rozumienia swiata, ludzi i siebie; g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i ycia społecznego; h) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 3. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejetnosci wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego swiata. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania nastepujacych umiejetnosci: a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz wiekszej odpowiedzialnosci; b) skutecznego porozumiewania się w rónych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzgledniania pogladów innych ludzi, poprawnego posługiwania się jezykiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystapien; c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania wiezi miedzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiazujacych norm; d) rozwiazywania problemów w sposób twórczy, e) poszukiwania, porzadkowania i wykorzystywania informacji z rónych zródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjna; f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doswiadczeń i nawyków; g) rozwijania sprawnosci umysłowych oraz osobistych zainteresowan; h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiazywania konfliktów i problemów społecznych. 4. Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierajac w tym zakresie obowiazki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególnosci: a) znajdywali w szkole srodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym); b) rozwijali w sobie dociekliwosć poznawcza, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piekna w swiecie, c) mieli swiadomosć yciowej uytecznosci zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie; d) stawali się coraz bardziej samodzielni w daeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godzacdaenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialnosć za siebie z odpowiedzialnoscią za innych, wolnosć własną z wolnoscią innych; e) poszukiwali, odkrywali i dayli na drodze rzetelnej pracy do osiagniecia celów yciowych i wartosci wanych dla odnalezienia własnego miejsca w swiecie; f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy ycia społecznego oraz przygotowywali się do ycia w rodzinie, w społecznosci lokalnej i w panstwie; g) przygotowywali się do rozpoznawania wartosci moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartosci oraz mieli moliwosć doskonalenia sie; h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejetnosć słuchania innych i rozumienia ich pogladów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 5. Nauczyciele, majac na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia w swiadomosci uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejetnosci i postaw. Ma to szczególne zastosowanie w kształceniu zintegrowanym. 6. Działalnosć edukacyjna szkoły jest okreslona przez: a) szkolny zestaw programów nauczania, który -uwzgledniajac wymiar wychowawczy obejmuje całą działalnosć szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, b) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całosciowy wszystkie tresci i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, c) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego srodowiska, który opisuje w sposób całosciowy wszystkie tresci i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 7. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczna. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak kadego nauczyciela. 8. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuncze odpowiednio do istniejacych potrzeb. 9. Szkoła realizuje zadania poprzez: a) uwzglednienie optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczenstwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; b) zapewnienie uczniom szczególnej opieki wychowawczej: • dyrektor powierza kady oddział jednemu nauczycielowi -wychowawcy, wyznaczajac jego zastepce, który przejmuje obowiazki wychowawcy w przypadku jego nieobecnosci. W szczególnych przypadkach jeden nauczyciel moe posiadać dwa wychowawstwa; • dla zapewnienia ciagłosci i skutecznosci pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się oddziałem w ciagu całego etapu edukacyjnego (w klasach 13 oraz 4-6); • formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków srodowiskowych szkoły; • dyrekcja szkoły jest zobowiazana do udzielania wszechstronnej pomocy nauczycielom, którzy po raz pierwszy podejmują obowiazki wychowawcy; • dyrektor zmienia wychowawcę klasy w szczególnie uzasadnionych przypadkach: • na prosbę nauczyciela – wychowawcy; • na wniosek uczniów danej klasy; • na wniosek rodziców uczniów tej klasy; • pisemny wniosek (prosbe) z uzasadnieniem naley przedłoyć dyrektorowi szkoły; dyrektor wysłuchujac stron, zbiera opinie i podejmuje decyzję w ciagu 14 dni; c) tworzenie zespołów nauczycieli prowadzacych zajecia w danym oddziale, których zadaniem jest w szczególnosci ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; d) tworzenie zespołów wychowawczych, przedmiotowych lub innych problemowozadaniowych; pracą zespołu kieruje przewodniczacy powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu; e) objecie uczniów opieką pielegniarską w szkolnym gabinecie profilaktyki medycznej, znajdujacym się na terenie Gimnazjum nr 61, ul. Słowackiego 58/60. 10. Szkoła umoliwia prowadzenie zajeć dodatkowych dla uczniów (zajeć specjalistycznych, wyrównawczych oraz zajeć pozalekcyjnych). 11. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno -pedagogicznymi oraz innymi instytucjami swiadczacymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Szkoła organizuje wskazane przez poradnie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców po dostarczeniu opinii lub orzeczenia z poradni. Organizowaniem współpracy na terenie szkoły zajmuje się pedagog i psycholog. 12. W szkole stosuje się ogólne przepisy bezpieczenstwa: a) opiekę nad uczniami przebywajacymi w szkole na lekcjach oraz zajeciach pozalekcyjnych sprawuje osoba prowadzaca zajecia; b) w czasie przerw miedzylekcyjnych za bezpieczenstwo uczniów odpowiada nauczyciel dyurny wg okreslonego harmonogramu dyurów. Za nieobecnego nauczyciela dyur pełni inna osoba wskazana przez dyrekcję szkoły; c) podczas imprezy poza terenem szkoły za bezpieczenstwo uczniów odpowiada organizator (kierownik) imprezy i opiekunowie, którzy zadeklarowali swój udział w niej. Kierownikiem imprezy zawsze musi być nauczyciel, opiekunem moe być rodzic. Rozdział II §3 Zasady wewnatrzszkolnego oceniania uczniów 1. Ocenianie wewnatrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiagnieć i zachowaniu oraz postepach w tym zakresie; b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu rozwoju; c) motywowanie ucznia do dalszych postepów w nauce i zachowaniu; d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postepach, trudnosciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; e) umoliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 2. Ocenianiu podlegaja: osiagniecia edukacyjne ucznia oraz zachowanie. 3. Ocenianie osiagnieć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postepów w opanowaniu przez ucznia wiadomosci i umiejetnosci w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikajacych z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzgledniajacych tę podstawe. Ocena wiedzy i umiejetnosci w klasach I – III ma charakter opisowy z wyjatkiem oceny z religii. Czastkowe oraz sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajeć edukacyjnych, poczawszy od klasy IV, ustala się w stopniach według nastepujacej skali: a) celujacy (cel) b) bardzo dobry (bdb) c) dobry (db) d) dostateczny (dst) e) dopuszczajacy (dop) f) niedostateczny (ndst) 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współycia społecznego i norm etycznych. Ocena zachowania uczniów w klasach I – III ma charakter opisowy. Zachowanie ucznia w klasach IV – VI ocenia sie, stosujac nastepujacą skale: a) wzorowe (wz) b) bardzo dobre (bdb) c) dobre (db) d) poprawne (pop) e) nieodpowiednie (ndp) f) naganne (ng) 5. Przedmiotowy system wewnatrzszkolnego oceniania ustalają zespoły samokształceniowe nauczycieli. 6. Szczegółowe zasady wewnatrzszkolnego oceniania uczniów zawiera regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który stanowi załacznik do niniejszego statutu. Rozdział III §4 Organy szkoły i ich kompetencje Organami szkoły sa: 1. Dyrektor szkoły 2. Rada pedagogiczna 3. Rada rodziców 4. Samorzad uczniowski. §5 Dyrektor szkoły Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnatrz, przełoonym słubowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczacym rady pedagogicznej. Dyrektor kieruje szkołą przy pomocy jednego wicedyrektora. Powierzenia stanowiska i odwołania dokonuje dyrektor po zasiegnieciu opinii organu prowadzacego oraz rady pedagogicznej. 1. Dyrektor szkoły: a) kieruje działalnoscią szkoły i reprezentuje ją na zewnatrz; b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne; d) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjete w ramach ich kompetencji stanowiacych; e) dysponuje budetem szkoły oraz srodkami okreslonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców i ponosi odpowiedzialnosć za ich prawidłowe wykorzystanie, a take moe organizować administracyjna, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; f) współdziała ze szkołami wyszymi oraz szkołami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; g) odpowiada za własciwą organizację i przebieg sprawdzianu uczniów klas szóstych; h) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególnosci organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalnosć wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej szkoły; i) decyduje o organizacji pracy szkoły, zajeć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiazkowych; j) decyduje o przydziale godzin nauczania i czynnosci dodatkowych dla nauczycieli, k) powierza funkcję wicedyrektora, po zasiegnieciu opinii organu prowadzacego oraz odwołuje z tej funkcji; l) po zasiegnieciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorzadu uczniowskiego moe, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajeć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze ustalonym przez MEN. 2. Dyrektor szkoły moe w uzasadnionych przypadkach wystapić z wnioskiem do Kuratora Oswiaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebedacych nauczycielami. Dyrektor w szczególnosci decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porzadkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły; c) wystepowania z wnioskami, po zasiegnieciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczen, nagród i innych wyrónień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. d) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela i czuwa nad prawidłowym przebiegiem stau, e) ustala pozytywną lub negatywną ocenę dorobku nauczyciela za okres stau, f) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli staystów, której przewodniczy, g) wydaje akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, h) wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. 4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczna, rodzicami i samorzadem uczniowskim. 5. W przypadku nieobecnosci dyrektora szkoły zastepuje go wicedyrektor. §6 Rada pedagogiczna 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczacych kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą take brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczacego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalnosć wychowawcza lub rozszerzanie lub wzbogacanie form działalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej szkoły. 3. Przewodniczacym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczeciem roku szkolnego w kadym semestrze w zwiazku zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakonczeniu rocznych zajeć szkolnych oraz w miarę bieacych potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawujacego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczacego, rady rodziców, organu prowadzacego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 5. Przewodniczacy prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porzadku zebrania zgodnie z regulaminem rad. 6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikajace ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalnosci szkoły. 7. Do kompetencji stanowiacych rady pedagogicznej naley: a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców; b) podejmowanie uchwał w sprawie statutu szkoły, szkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, planu pracy szkoły oraz wyników klasyfikacji i promocji uczniów; c) ustalanie w drodze uchwały, po zasiegnieciu opinii rady rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podreczników; d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; f) przygotowanie projektu programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki do uchwalenia przez radę rodziców. 8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególnosci: a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy plan zajeć lekcyjnych i pozalekcyjnych; b) projekt planu finansowego szkoły; c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagród i innych wyrónien; d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajeć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych; e) organizację roku szkolnego, tzn. dodatkowe dni wolne od zajeć dydaktycznowychowawczych. 9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzacy szkołę oraz organ sprawujacy nadzór pedagogiczny. Organ sprawujacy nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodnosci z przepisami prawa po zasiegnieciu opinii organu prowadzacego szkołe. Rozstrzygniecie organu sprawujacego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i uchwala go po zaopiniowaniu przez radę rodziców. 11. Rada pedagogiczna typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 12. W przypadku, gdy do konkursu nie przystapi aden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzacy powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasiegnieciu opinii rady pedagogicznej. 13. Rada pedagogiczna moe wystapić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 14. W przypadku okreslonym w ust. 13 organ uprawniony do odwołania jest obowiazany przeprowadzić postepowanie wyjasniajace i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciagu 14 dni od otrzymania wniosku. 15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą wiekszoscią głosów w obecnosci co najmniej połowy jej członków. 16. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalnosci. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 17. Nauczyciele są zobowiazani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a take nauczycieli i innych pracowników szkoły. §7 Rada rodziców 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 3. W wyborach o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje 1 rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rady rodziców kadym roku szkolnym. 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalnosci, w którym okresla się w szczególnosci: a) wewnetrzną strukturę i tryb pracy rady; b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady. 5. Rada rodziców moe wystepować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzacego szkołę oraz organu sprawujacego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczacymi doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły, 6. Do kompetencji rady rodziców naley: a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; b) opiniowanie dokumentów szkoły (statut, regulamin oceniania, klasyfikowania promowania uczniów); c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnosci kształcenia lub wychowania szkoły o którym mowa w art. 34 ust.2 ustawy o systemie oswiaty; d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; e) typowanie dwóch przedstawicieli rodziców do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły; f) opiniowanie organizacji roku szkolnego, tzn. dodatkowych dni wolnych od zajeć dydaktyczno-wychowawczych. 7. Na wniosek dyrektora szkoły rada rodziców opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela za okres stau. 8. W celu wspierania działalnosci statutowej szkoły rada rodziców moe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych zródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców okresla odrebny regulamin. §8 Samorzad uczniowski Zasady funkcjonowania i zadania okresla Rozdział VI § 24 . §9 Zasady współdziałania organów 1. Kady z organów ma moliwosć swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swych kompetencji. 2. Wszelkie uwagi składane są na pismie u dyrektora szkoły. 3. Rodzice i nauczyciele współdziałają przez cały cykl kształcenia dzieci i młodziey poprzez wspólne omawianie zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły, kryteriów oceniania i promowania oraz przez rzetelną informację na temat zachowania i postepów w nauce. 4. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji odbywają się co najmniej 6 razy w ciagu roku szkolnego. Harmonogram spotkań ustalany jest na sierpniowym spotkaniu rady pedagogicznej. 5. Miejscem spotkań wszystkich organów są posiedzenia rady pedagogicznej, w których -za zgodą przewodniczacego -mogą uczestniczyć przedstawiciele rady rodziców i samorzadu uczniowskiego, z wyjatkiem rad klasyfikacyjnych. 6. Sytuacje konfliktowe rozwiazuje się wewnatrz szkoły w terminie 10 dni od zgłoszenia. Rozwiazuje je dyrektor po uwanym wysłuchaniu stron sporu. 7. W sporach pomiedzy: nauczycielem a dyrektorem, dyrektorem a radą pedagogiczna, dyrektorem a radą rodziców powodowi przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorujacego szkołę lub organu prowadzacego, w zalenosci od kompetencji organów. 8. Organy szkoły mogą wnioskować o utworzenie doraznych komisji w celu lepszego rozwiazywania problemów szkolnych. Rozdział IV § 10 Organizacja szkoły 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okresla arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzacy szkołe, po zaopiniowaniu przez organ nadzorujacy. 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, którego liczebnosć jest uzaleniona od uchwały Rady Miasta. 3. Dyrektor decyduje o liczbie oddziałów w porozumieniu z organem prowadzacym szkołe, uwzgledniajac opinię organu sprawujacego nadzór pedagogiczny. 4. W trakcie zajeć zjezyków obcych i informatyki w oddziałach liczacych przynajmniej 25 uczniów, moliwy jest podział na grupy. 5. Podziału oddziału na grupy w innych wypadkach niż wymienione w pkt.4, dokonuje się za zgodą organu prowadzacego. 6. Zajecia wychowania fizycznego prowadzone są w kl. IV-VI w grupach . Liczebnosć grup wynosi od 12 do 26 uczniów. W przypadku małych grup mona tworzyć grupy miedzyoddziałowe. 7. Na wniosek rodziców w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, szkoła organizuje uczniom nauczanie indywidualne oraz specjalne zgodnie z obowiazujacymi przepisami. 8. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujace program wychowania przedszkolnego. 9. Podstawową formą pracy szkoły są zajecia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajeć edukacyjnych w czasie od 30 -60 minut, zachowujac ogólny tygodniowy czas zajec, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajec. 11. Czas trwania poszczególnych zajeć edukacyjnych w klasach I -III ustala nauczyciel prowadzacy zajecia , zachowujac tygodniowy wymiar zajec. 12. Dla uczniów wymagajacych dłuszego pobytu w szkole są zorganizowane zajecia w swietlicy. 13. Przerwy miedzy lekcjami są zrónicowane i uwzgledniają czas na spoycie posiłku. Dłusza przerwa powinna nastepować po 3-4 godzinach lekcyjnych. 14. Uczeń nie moe mieć w ciagu jednego dnia wiecej niż 7 godzin lekcyjnych i nie mniej niż 4 godziny lekcyjne. 15. Niektóre zajecia obowiazkowe, koła zainteresowań oraz zajecia nadobowiazkowe prowadzone są poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach miedzyoddziałowych, a take podczas wycieczek. 16. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowan, finansowanych przez miasto Poznań oraz grup fakultatywnych miedzyoddziałowych nie moe być mniejsza niż 12 uczniów. 17. Istnieje moliwosć organizacji lekcji obowiazkowych poza terenem szkoły w formie tzw. „Zielonej Szkoły”, majacej na celu integrację zespołu uczniowskiego. Decyzja o organizacji tych zajeć zaley od dyrektora szkoły i deklaracji finansowej rodziców lub sponsorów. 18. Za zgodą dyrektora szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne słuchaczy i studentów szkół kształcacych nauczycieli. 19. Za zgodą dyrektora i w porozumieniu z organem sprawujacym nadzór pedagogiczny nad szkoła, wysze uczelnie mogą wnioskować o powołanie w szkole przedmiotowych szkół cwiczeń dla studentów (słuchaczy). 20. Szkołecwiczeń prowadzi wytypowany przez uczelnie, a zatwierdzony przez dyrektora szkoły nauczyciel (nauczyciele) danego przedmiotu. 21. Dyrektor moe wyrazić zgodę na podjecie przez ucznia nauki według indywidualnego programu lub toku nauczania. Zasady takiego nauczania okreslają odrebne przepisy. 22. Szkoła zapewnia uczniom moliwosć i higieniczne warunki spoycia w szkole ciepłego posiłku (ew. napoju). Posiłki i napoje udostepniane są odpłatnie. 23. Kady uczeń ma moliwosć korzystania: a) z szatni szkolnej, b) z doraznej pomocy medycznej w gabinecie profilaktyki medycznej na terenie Gimnazjum 61. § 11 Biblioteka 1. W szkole funkcjonuje biblioteka, która słuy realizacji zadań dydaktycznowychowawczych szkoły, zaspokojeniu potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 2. Z biblioteki korzystaja: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz absolwenci szkoły i inne osoby za zgodą pracowników biblioteki i dyrektora. 3. Pracownicy biblioteki zobowiazani są do gromadzenia zbiorów w oparciu sugestie nauczycieli szkoły i uczniów oraz do stałej współpracy z nauczycielami w celu gromadzenia zbiorów specjalistycznych. 4. Nauczyciele -bibliotekarze informują nauczycieli i uczniów o nowosciach wydawniczych i nawiazują kontakty z wychowawcami oraz innymi placówkami bibliotecznymi w celu umoliwienia swoim czytelnikom korzystania ze zbiorów nie bedacych w dyspozycji biblioteki szkolnej. 5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej (wypoyczalnia, czytelnia, sala audiowizualna) umoliwiają korzystanie ze zbiorów na miejscu, wypoyczanie ich poza biblioteke, jak również prowadzenie zajeć dydaktycznych z uczniami. 6. Bibliotekarze w miarę moliwosci kadrowych: · organizują wystawy przewidziane w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły; • gromadzą wideotekę szkolną oraz nadzorują korzystanie z sali audiowizualnej sasiadujacej z czytelnia; · organizują w ramach pracy pozalekcyjnej udział młodziey w wernisaach i imprezach kulturalnych; · organizują kiermasze podreczników i innych ksiaek; • przygotowują bazę i podnoszą swoje kwalifikacje w celu skomputeryzowania pracy biblioteki. Szczegółowe zasady organizacji pracy biblioteki i regulamin wypoyczeń okresla „Regulamin pracy biblioteki SP 36” zatwierdzony przez radę pedagogiczna. § 12 Swietlica W szkole działa Swietlica Szkolna im. Jana Brzechwy. 1. Swietlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy ze wzgledu na czas pracy rodziców wymagają opieki ze strony szkoły, przede wszystkim zaś dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III. 2. Swietlica jest pozalekcyjną formą działalnosci wychowawczo-opiekunczej szkoły i stanowi integralną czesć szkoły. 3. Zadaniem swietlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego oraz rozwoju zainteresowań uzdolnień i umiejetnosci uczniów. 4. Swietlica prowadzi zajecia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie moe przekraczać 25. 5. Pracownicy swietlicy prowadzą dokumentację pracy wychowawczo-opiekunczej. 6. Korzystanie z usług swietlicy jest bezpłatne. 7. Komisja, w skład której wchodza: dyrektor szkoły lub upowaniona przez niego osoba, kierownik swietlicy (jesli z szkole zostanie utworzone takie stanowisko) i pedagog, dokonuje kwalifikowania i przyjmowania uczniów do swietlicy. Zgłoszenia rodziców przyjmowane są wyłacznie w formie pisemnej. 8. Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka prowadzona przez ajenta. § 12 a Oddział przedszkolny 1. W szkole organizowane są (w porozumieniu z organem prowadzacym) oddziały przedszkolne realizujace program wychowania przedszkolnego dla dzieci piecioletnich i szescioletnich. 2. Oddziałem opiekuje się przydzielony nauczyciel wychowawca. 3. Liczba dzieci w oddziale nie moe przekraczać 25 osób. 4. Godzina zajeć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 5. Dopuszcza się na prosbę rodziców prowadzenie zajeć dodatkowych, w szczególnosci zajeć umuzykalniajacych, nauki jezyka obcego, nauki religii i zajeć rewalidacyjnych. Czas tych zajeć winien być dostosowany do wieku dzieci i nie przekraczać 30 minut. 6. Kadego dnia szkoła zapewnia dzieciom z oddziału przedszkolnego 5 godzin zajeć obowiazkowych wynikajacych z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 7. Dla dzieci z oddziału przedszkolnego, które muszą przebywać w szkole ze wzgledu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów), szkoła organizuje swietlice. 8. Zasady rekrutacji: a) w procesie rekrutacji pierwszenstwo mają dzieci matek samotnie wychowujacych potomstwo, dzieci z rodzin ubogich, dzieci, których rodzenstwo uczeszcza już do naszej szkoły oraz dzieci, które ze wzgledu na miejsce zamieszkania w niedalekiej przyszłosci staną się uczniami naszej placówki. b) termin rekrutacji do oddziału przedszkolnego jest zgodny z terminem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ustalonym przez organ prowadzacy-Miasto Poznan. Rozdział V § 13 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły okreslają odrebne przepisy. § 14 Zadania nauczycieli 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekunczą oraz jest odpowiedzialny za jakosć i wyniki tej pracy, jak również bezpieczenstwo powierzonych jego opiece uczniów. 2. Nauczyciel ma prawa zgodne z brzmieniem Karty Nauczyciela. 3. Do obowiazków nauczyciela naley przede wszystkim: a) troska o bezpieczenstwo powierzonych jego opiece uczniów, w czasie zajeć i przerw zgodnie z obowiazujacym regulaminem dyurów oraz w czasie wyjsć i wycieczek w oparciu o odrebne przepisy, b) dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, zgodnie z najnowszymi dostepnymi osiagnieciami współczesnej nauki, c) udzielanie uczniom pomocy w przypadku trudnosci w nauce, rozpoznawanie zaburzeń i uwzglednianie w pracy zaleceń poradni pedagogiczno -psychologicznej, d) prowadzenie konsultacji indywidualnych lub zbiorowych dla uczniów w wymiarze 2 godz. tygodniowo (na podst. Art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela), e) systematyczne prowadzenie dokumentacji zwiazanej z funkcjonowaniem prowadzonego przez siebie oddziału (dziennik lekcyjny, arkusz ocen, inna dokumentacja nauczyciela), f) rozwijanie zainteresowań uczniów nauczanym przedmiotem, g) yczliwe, podmiotowe traktowanie uczniów i rodziców, h) dbanie o powierzoną salę lekcyjna, i) stałe wzbogacanie wyposaenia sali lekcyjnej w pomoce dydaktyczne i inny sprzet, j) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów według zasad i kryteriów okreslonych w szkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania, k) stałe doskonalenie umiejetnosci dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej, l) współpraca z radą rodziców (radą szkoły), m) dbałosć o pozytywny wizerunek szkoły w srodowisku. 4. Nauczyciele prowadzacy zajecia w danym oddziale tworzą zespół miedzyprzedmiotowy, którego zadaniem jest w szczególnosci ustalenie zestawu programów nauczania i podreczników dla danego oddziału, integrowanie tresci nauczania w ramach tych programów oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. § 15 Zespoły przedmiotowe 1. Zespół przedmiotowy tworzą wszyscy nauczyciele uczacy danego przedmiotu i przedmiotów pokrewnych. 2. W szkole działają nastepujace zespoły przedmiotowe: a) nauczania zintegrowanego b) humanistyczny c) matematyczno-przyrodniczy d) jezyków obcych e) artystyczny f) sportowy g) katechetyczny h) nauczycieli swietlicy 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczacy powołany przez dyrektora szkoły. 4. Zespoły przedmiotowe działają w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzany przez radę pedagogiczna. 5. Zespół przedmiotowy ma na celu: a) zorganizowanie współpracy nauczycieli tego samego przedmiotu dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania; a) kontrolowanie tresci nauczania przedmiotów pokrewnych; b) wspólne opracowanie sposobów badania wyników nauczania; c) organizowanie wewnatrzszkolnego doskonalenia zawodowego i doradztwa dla nauczycieli poczatkujacych; d) udział w spotkaniach zespołów samokształceniowych organizowanych przez doradców metodycznych; i) współdziałanie w organizowaniu sal i pracowni przedmiotowych; j) przygotowanie i udział w tzw. „lekcjach otwartych”; k) przygotowanie wartosciowych, pod wzgledem artystycznym i wychowawczym, ogólnoszkolnych imprez zaplanowanych na dany rok szkolny; l) podejmowanie moliwych działań prowadzacych do doskonalenia praktycznej znajomosci jezyka; m) wnioskowanie o zakup srodków dydaktycznych, opracowań metodycznych i innych pomocy potrzebnych w realizacji programu nauczania. § 16 Zadania wychowawcy Do obowiazków wychowawcy naley: 1. Troska o własciwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki w nauce, a w szczególnosci: a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu, b) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej, c) interesowanie się postepami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudnosci w nauce, d) analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim, samorzadem uczniowskim, nauczycielami, rodzicami, przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej podejmowanie srodków zaradczych, pobudzanie dobrze i srednio uczacych się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, e) dbanie o regularne uczeszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajeć szkolnych, udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuscili zajecia szkolne i mają trudnosci w uzupełnianiu materiału nauczania, f) powiadamianie rodziców uczniów zagroonych sródroczną lub roczną oceną niedostateczną oraz nieodpowiednią i naganną oceną z zachowania na miesiac przed klasyfikacja. Rodziców powiadamia podczas zebrania w szkole, poprzez korespondencję w dzienniczkach lub wysyłajac do nich list polecony, zgodnie ze szkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. g) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, h) w udzielaniu uczniom informacji o moliwosciach dalszej nauki, zgodnie z ich uzdolnieniami i zainteresowaniami. 2. Troska o poadaną w programie wychowawczym szkoły postawę społeczną uczniów, a w szczególnosci: a) kształtowanie wzajemnych stosunków miedzy uczniami na zasadach yczliwosci i współdziałania oraz wytwarzanie atmosfery sprzyjajacej rozwijaniu wsród nich wiezów koleenstwa i przyjazni b) rozwijanie aktywnosci uczniów na terenie klasy, szkoły i szerszego srodowiska m.in.: -przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy, -wyrabianie w nich poczucia i współodpowiedzialnosci za ład, czystosć i estetykę klasy oraz ogólnych pomieszczeń i terenu szkoły, -organizowanie w tym celu w porozumieniu z uczniami rónych form samoobsługi, -rozwijanie samorzadnych form społecznego ycia klasy, -współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyków rzetelnej pracy, -ułatwianie uczniom własciwego organizowania i wykorzystania czasu wolnego, -wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza szkoła, -badanie przyczyn niewłasciwego zachowania się uczniów, podejmowanie srodków zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami i nauczycielami. 3. Opieka nad zdrowiem uczniów, a w szczególnosci: a) wdraanie uczniów do dbania o higienę osobistą i bezpiecznych zachowan, b) wdraanie do przestrzegania zasad BHP w szkole i poza nia, c) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z gabinetem medycznym oraz z rodzicami i opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, d) realizowanie programu wychowania zdrowotnego. 4. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów, w szczególnosci: a) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdujacym się w trudnych sytuacjach yciowych, b) organizowanie niezbednej opieki i pomocy materialnej dla uczniów wspólnie z Radą Rodziców, samorzadem uczniowskim jak również przy pomocy powołanych do tego instytucji i organizacji np. TPD. 5. Współdziałanie z rodzicami uczniów: a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postepów w nauce i zachowania się uczniów, poznawanie sytuacji domowej ucznia, b) wykonywanie czynnosci administracyjnych dotyczacych klasy, w szczególnosci: -prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen -wypisywanie swiadectw szkolnych -sporzadzanie zestawień statystycznych dotyczacych klasy -wykonywanie innych czynnosci administracyjnych dotyczacych klasy. 6. Dla zachowania ciagłosci i planowosci pracy wychowawczej wychowawca powinien ustalić na poczatku kadego roku szkolnego tresć i formy swojej działalnosci wychowawczej. Wychowawca organizuje i uczestniczy w wycieczkach klasowych, wyjsciach do kin, teatrów oraz w apelach, uroczystosciach szkolnych i imprezach klasowych. 7. Inne zadania wychowawcy to: a) nadzór nad dyurami uczniowskimi w klasach i pracą samorzadu klasowego, b) zapoznanie uczniów i rodziców ze statutem szkoły, regulaminami , instrukcją ewakuacyjna, sygnałami alarmowymi i in. c) współpraca z radą rodziców SP 36 d) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów i nauczycieli regulaminu porzadkowego szkoły i zasad BHP e) posredniczenie miedzy dyrekcją szkoły a rodzicami danej klasy ( przekazywanie informacji, wniosków, postulatów), f) promocja szkoły w srodowisku rodziców. 8. Celem umoliwienia wychowawcy spełnienia powyszych zadan, w tygodniowym planie zajeć kadego oddziału powinna zostać uwzgledniona godzina lekcyjna do dyspozycji wychowawcy. 9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, rodziców uczniów, a take wyspecjalizowanych placówek i instytucji oswiatowych i zdrowotnych. § 17 Zadania pedagoga i psychologa szkolnego 1. Do zadań pedagoga naley w szczególnosci: a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; b) okreslanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; c) organizowanie i prowadzenie rónych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikajacych z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrebnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; e) wspieranie działań wychowawczych i opiekunczych nauczycieli, wynikajacych z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrebnych przepisach; f) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia; g) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujacym się w trudnej sytuacji yciowej; h) w razie nieobecnosci wychowawcy, informowanie rodziców o groacych uczniom ocenach niedostatecznych, o wymierzonych karach lub przyznanych nagrodach; i) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami w czasie przerw oraz imprez szkolnych o charakterze rozrywkowym; j) udział w komisji rekrutacyjnej do swietlicy; k) współpraca z radą rodziców, słubą zdrowia, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i innymi instytucjami (organizacjami) w sprawach opiekunczo-wychowawczych; l) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami w czasie przerw oraz imprez szkolnych o charakterze rozrywkowym; ł) opieka nad uczniami objetymi nauczaniem indywidualnym; m) informowanie rady pedagogicznej o sytuacji wychowawczej uczniów. 2. Do zadań psychologa naley w szczególnosci: a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczacych uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych moliwosci oraz wspieranie mocnych stron ucznia; b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, okreslenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; c) organizowanie i prowadzenie rónych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; d) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia: e) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców, f) współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie rónych form pomocy wychowawczej w srodowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, g)współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami wspierajacymi rozwój uczniów; h) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie rónych form pomocy wychowawczej w srodowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; i) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikajacych z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrebnych przepisach. § 18 Zadania kierownika swietlicy Do podstawowych zadań kierownika swietlicy naley: · dbanie o zdrowie i bezpieczenstwo wychowanków, · organizowanie i prowadzenie zajeć wychowawczych, · opracowywanie planu pracy i rozkładów zajeć w swietlicy, • ustalanie czasu pracy swietlicy zgodnie z potrzebami społecznymi, • prowadzenie dokumentacji swietlicy i kontrolowanie dokumentacji wychowawców, • planowanie potrzeb finansowych swietlicy, • poddanie okresowej analizie pracy swietlicy na posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowanie wniosków wynikajacych z tej analizy, · dbanie o wystrój oraz wyposaenie swietlicy w odpowiedni sprzet i pomoce dydaktyczne, · odpowiedzialnosć za powierzony majatek. § 19 Opieka pielegniarska 1. Opieka pielegniarska w szkole opiera się o umowę na bezpłatne swiadczenie usług pielegniarskich przez pielegniarską spółkę „Higiena”. 2. Uczniowie SP 36 mają moliwosć korzystania z pomocy pielegniarki w gabinecie profilaktyki medycznej na terenie Gimnazjum nr 61. 3. Pielegniarka szkolna wykonuje zadania zwiazane z udzielaniem pierwszej pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach, przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyką i promocją zdrowia. 4. Szczegółowy zakres działań pielegniarki szkolnej okreslają odrebne przepisy. Rozdział VI § 20 Uczniowie w szkole 1. Do szkoły uczeszczają uczniowie od 6-13 roku ycia, w wyjatkowych przypadkach starsi; nie dłuej niż do ukonczenia 18 roku ycia. 2. Zasady rekrutacji uczniów okreslają przepisy w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół. § 21 Prawa i obowiazki 1. Uczeń ma prawo do: a) własciwego, zorganizowanego procesu kształcenia; b) opieki wychowawczej i zapewnienia mu warunków bezpieczenstwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej badź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godnosci; c) yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; d) swobody wyraania mysli i przekonan, w szczególnosci dotyczacych ycia szkoły oraz wyznawanej religii -jeeli nie narusza tym dobra innych; e) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postepów w nauce; f) pomocy ze strony nauczyciela przedmiotu w przypadku uzasadnionych trudnosci w nauce; g) korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, sprzetu, srodków dydaktycznych, ksiegozbioru biblioteki oraz sprzetu sportowego podczas zajeć szkolnych oraz poza zajeciami szkolnymi na zasadach ustalonych w regulaminie szkoły; h) wpływania na ycie szkoły poprzez działalnosć samorzadową oraz zrzeszanie się w organizacjach działajacych w szkole; i) ochrony ycia i zdrowia, korzystania z opieki medycznej dostepnej w szkole; j) korzystania z telefonu komórkowego tylko w wyjatkowych sytuacjach losowych, w celu kontaktu z rodzicami ( lub prawnymi opiekunami). 2. Uczeń ma obowiazek: a) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajeciach lekcyjnych, zgodnie z obowiazujacym planem zajec, c) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleanek i kolegów zgodnie z zasadami kultury; d) dbać o czystosć w szkole; e) troszczyć się o wspólne dobro, ład i porzadek w szkole, a wyrzadzone szkody naprawic; f) dbać o bezpieczenstwo własne i pozostałych uczniów; g) godnie reprezentować szkołe; h) szanować poglady innych w duchu tolerancji. 3. Nieobecnosć ucznia na zajeciach ma prawo usprawiedliwić rodzic lub prawny opiekun. a) usprawiedliwienie moe mieć charakter ustny lub pisemny (przy dłuszej nieobecnosci tylko pisemny). b) usprawiedliwienie odnotowywane jest w dzienniku lekcyjnym w tabelach do tego celu przeznaczonych. c) usprawiedliwienie musi nastapić bezposrednio po okresie nieobecnosci, w wyjatkowych wypadkach nie dalej niż 7 dni po nim. d) zalecane jest usprawiedliwianie nieobecnosci przez rodziców (prawnych opiekunów) w dzienniczkach ucznia, potwierdzone podpisem nauczyciela. e) nieobecnosci na egzaminach poprawkowych lub klasyfikacyjnych wymagają wyłacznie usprawiedliwienia lekarskiego; w wyjatkowych przypadkach dopuszcza się usprawiedliwienie rodziców lub opiekunów. § 22 Nagrody i wyrónienia 1. Za dobre wyniki w nauce i pracy pozalekcyjnej uczeń moe uzyskac: a) wyrónienia – poczawszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczen, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiazkowych i dodatkowych zajeć edukacyjnych srednią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyszej z wyrónieniem, b) pochwałę wychowawcy, nauczyciela, wzglednie dyrekcji szkoły przed całą klasa, c) pochwałę dyrektora szkoły w obecnosci uczniów całej szkoły, d) nagrodę rady pedagogicznej w formie ksiaki, listu gratulacyjnego, dyplomu lub odznaki “Wzorowy Uczen”. Przyznanie odznaki udokumentowane jest wpisem do Ksiegi Najlepszych Uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu. 2. Wnioski o przyznanie wyrónień lub nagród składaja: a) wychowawca w porozumieniu z samorzadem klasowym, b) samorzad szkolny, c) opiekunowie organizacji, d) rada rodziców. 3. Szczegółowe kryteria przyznawania nagród i wyrónien: a) uczeń klasy IV – VI otrzymuje odznakę “Wzorowego Ucznia” na koniec roku szkolnego, jesli w wyniku klasyfikacji koncoworocznej uzyskał z przedmiotów obowiazkowych oceny celujace, bardzo dobre i co najwyej dwie oceny dobre oraz z zachowania ocenę wzorową lub bardzo dobra; b) rodzice (prawni opiekunowie ucznia), który został uhonorowany odznaką „Wzorowego Ucznia”, otrzymują na zakonczenie roku szkolnym list gratulacyjny rady pedagogicznej. Szkoła ma obowiazek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów dziecka) o przyznaniu tego wyrónienia. c) absolwent szkoły, który trzykrotnie spełnił warunki wymagane na odznakę „Wzorowego Ucznia”, na zakonczenie nauki w SP 36 zostaje uhonorowany – zamiast odznaki -nagrodą „Prymusa Szkoły” w formie statuetki z tytułem oraz imieniem i nazwiskiem laureata; nagroda przyznawana jest od roku 2009/2010. d) dodatkowy wpis na swiadectwie stosuje się za szczególne osiagniecia ucznia w zawodach i konkursach przedmiotowych : • I miejsce na szczeblu rejonu • uczestnictwo na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. § 23 Kary 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, za lekcewaacy stosunek do nauki i obowiazków szkolnych oraz naruszenie porzadku szkolnego uczeń otrzymuje: a) ostrzeenie udzielone przez wychowawcę klasy lub nauczyciela, b) naganę udzieloną przez wychowawcę klasy na terenie klasy, c) naganę pisemną pedagoga szkolnego, d) naganę udzieloną przez dyrektora szkoły z równoczesnym (ustnym lub pisemnym) powiadomieniem o zaistniałym fakcie rodziców, e) zawieszenie prawa do udziału w zajeciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na zewnatrz oraz do korzystania z niektórych form opieki socjalnej, f) przeniesienie ucznia przez Wielkopolskiego Kuratora Oswiaty do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły (art.39 ust.2a ustawy o systemie oswiaty). 2. Za postepowanie wywierajace szkodliwy wpływ na kolegów uczeń moe zostać przeniesiony do równoległej klasy w ramach zamiany. 3. Wychowawca i dyrekcja decyduje o zastosowaniu kar pkt. 1 a-d. Rada pedagogiczna w porozumieniu z samorzadem uczniowskim decyduje o zastosowaniu kary z pkt. 2. 4. Uczeń ma prawo do odwołania się w ciagu 7 dni od wykonania kary: a) wymienionej w punkcie 1a, 1b, 1c do dyrektora szkoły, b) wymienionej w punkcie 1d, 1e do dyrektora Wydziału Oswiaty Urzedu Miasta Poznania lub Wielkopolskiego Kuratora Oswiaty. 5. Szkoła ma obowiazek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o wymiarze zastosowanej wobec niego kary. 6. Kary powinny być stopniowane. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna moe wyznaczyć nawet karę najwysza, uzasadniajac swoją decyzje. 7. Dyrektor wstrzymuje wykonanie kary, jeeli uczeń uzyska poreczenie nauczyciela, organizacji młodzieowej lub rady klasowej rodziców. § 24 Rada samorzadu uczniowskiego 1. Samorzad uczniowski: a) samorzad uczniowski jest organizacja, która reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest uprawniony do wystepowania w imieniu całej społecznosci uczniowskiej lub poszczególnych uczniów; b) samorzad uczniowski jest niezaleny w podejmowaniu decyzji i działan; c) struktura samorzadu uczniowskiego: • w skład rady samorzadu uczniowskiego wchodzi przewodniczacy, dwóch zastepców, sekretarz oraz członkowie pocztu sztandarowego; • scisły samorzad uczniowski liczy co najmniej 6 osób funkcyjnych; • decyzje podejmowane są wiekszoscią głosów po omówieniu na forum samorzadu; • samorzad uczniowski nie jest strukturą zamknieta. W jego pracy moe uczestniczyć kady uczeń szkoły. 2. Zadania: a) przedstawiciele samorzadu mają prawo uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej, jak również do zgłaszania postulatów dyrekcji szkoły; b) samorzad uczniowski moe uczestniczyć w rozwiazywaniu spraw konfliktowych dotyczacych klas lub poszczególnych uczniów; c) samorzad uczniowski ma prawo korzystać za zgodą dyrekcji szkoły z sal lekcyjnych i przeznaczonych dla niego tablic (gablot); d) samorzad uczniowski ma prawo do przyznawania nagród lub wyrónien; e) przedstawiciel samorzadu uczniowskiego wchodzi w skład komisji powołanej przez dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia nieprawidłowosci w ustaleniu oceny z zachowania; f) w sytuacjach doraznych samorzad uczniowski ma prawo zwoływania krótkich zebrań podczas lekcji (za zgodą dyrekcji szkoły); g) samorzad uczniowski ma obowiazek przestrzegania postanowień dotyczacych całej społecznosci uczniowskiej; h) w porozumieniu z dyrekcją szkoły samorzad ma prawo podejmowania uchwał; i) samorzad ma prawo wyboru nauczyciela pełniacego rolę opiekuna; j) samorzad uczniowski opiniuje organizację roku szkolnego, tzn. dodatkowe dni wolne od zajeć dydaktyczno-wychowawczych. 3. Wybory: a) do samorzadu uczniowskiego ma prawo kandydować jedna osoba z kadej z klas III – V wybrana przez uczniów danej klasy. Kandydatura winna być podana samorzadowi uczniowskiemu wraz z charakterystyką dokonaną przez całą klasę potwierdzoną przez wychowawcę klasy; b) wybory są tajne, równe, powszechne i bezposrednie; c) wybory mają charakter dwustopniowy: • w pierwszej turze kada klasa wybiera swojego kandydata; • po pierwszym etapie nastepuje okres dwutygodniowej kampanii wyborczej charakterystyki wraz ze zdjeciami kandydatów zostają wywieszone w holu szkoły; • w czasie kampanii samorzad uczniowski organizuje przynajmniej jedno spotkanie z samorzadami klasowymi, w którym uczestniczą proponowani przez nich kandydaci do samorzadu uczniowskiego; • ostatni, drugi etap wyborów odbywa się na przełomie maja i czerwca kadego roku szkolnego; d) kadencja samorzadu uczniowskiego trwa rok szkolny z moliwoscią dokonywania zmian. 4. Samorzad uczniowski odbywa, zgodnie z bieacymi potrzebami, spotkania z przewodniczacymi klas lub ich zastepcami. Opiekun samorzadu uczniowskiego pełni funkcję doradcza, jest posrednikiem miedzy dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną a samorzadem uczniowskim. Po ustaleniu składu osobowego nowo wybrany samorzad moe rozpoczać swą działalnosc. 5. Samorzad klasowy: a) reprezentuje uczniów całej klasy, jest upowaniony do reprezentowania i wystepowania w imieniu klasy lub poszczególnych uczniów; b) rola samorzadu klasowego: • scisle wypełnia uchwały samorzadu uczniowskiego; • działa w imieniu uczniów danej klasy; samorzad klasowy moe zaproponować wszelkiego rodzaju zmiany zmierzajace do doskonalenia pracy szkoły; c) skład samorzadu klasowego: przewodniczacy, jego zastepca, sekretarz, skarbnik; d) wybory do samorzadu klasowego odbywają się na poczatku kadego roku szkolnego. Nowy samorzad rozpoczyna działalnosć po oficjalnym ogłoszeniu jego składu. § 25 Strój szkolny i strój galowy 1. Uczeń zobowiazany jest do przychodzenia do szkoły w stroju schludnym i odpowiednim do pory roku i okolicznosci. 2. Strój galowy stanowi: a) dziewczeta: biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica lub czarne lub granatowe spodnie; b) chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie. § 26 Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci. 2. Rodzice mają prawo: a) znać zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie, b) znać statut szkoły, szkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki oraz inne programy wdroone do realizacji przez radę pedagogiczna; mieć dostep do dokumentów szkoły, c) na miesiac przed radą klasyfikacyjną wiedzieć o groacych dziecku ocenach niedostatecznych oraz o ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania, e) uzyskiwać informacje na temat zachowania, postepów i przyczyn trudnosci w nauce swego dziecka, f) wiedzieć o przyznanej dziecku nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary, g) uzyskiwać informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka, h) usprawiedliwiać nieobecnosć dziecka na zajeciach szkolnych. 3. W szkole jest realizowany program współpracy z rodzicami. 4. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzajac moliwosć informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Spotkania takie powinny odbywać się przynajmniej 6 razy w czasie trwania roku szkolnego. 5. Rada rodziców, stanowiaca reprezentację rodziców, jest organem społecznym szkoły. Zasady jej funkcjonowania omówione w rozdziale III. 6. Rada pedagogiczna moe przyznać wyrónienie „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 36” rodzicom lub prawnym opiekunom, którzy w sposób szczególny i wieloletni przyczynili się do rozwoju szkoły. 7. Rada pedagogiczna moe wystapić do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o przyznanie odznaki „Zasłuony dla Oswiaty” dla rodziców szczególnie wyróniajacych się w pomocy szkole. § 27 Zasady rekrutacji uczniów 1. Szkoła Podstawowa nr 36 jest szkołą ogólnodostepną o charakterze masowym. 2. Do Szkoły Podstawowej nr 36 uczeszczają uczniowie z obwodu szkolnego ustalonego przez organ prowadzacy. W wyjatkowych sytuacjach, za zgodą dyrektora szkoły, uwzgledniajacych dobro dziecka i sytuację rodzinna, przyjmowani są uczniowie spoza rejonu. 3. Przy rekrutacji uczniów obowiazuje zasada powszechnej dostepnosci. O sposobie zapisu ucznia do szkoły decydują odrebne przepisy. 4. W przypadku uzasadnionym wanymi przyczynami rozpoczecie spełnienia przez dziecko obowiazku szkolnego moe być odroczone, nie dłuej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 5. Do dopełnienia czynnosci zwiazanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiazani są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Rozdział VII § 28 Postanowienia koncowe 1. Szkoła ma prawo do organizowania uroczystosci wynikajacych z tradycji szkoły. 2. Szkoła uywa pieczeci urzedowej (okragłej) zgodnie z odrebnymi przepisami. 3. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiazujacymi przepisami. 4. Szkoła przechowuje dokumentacje, która jest podstawą wydawania swiadectw i ich duplikatów zgodnie z odrebnymi przepisami. 5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły okreslają odrebne przepisy. 6. Statut szkoły obowiazuje w równym stopniu wszystkich członków społecznosci szkolnej nauczycieli, uczniów i rodziców. 7. Dyrektor szkoły odpowiada za stworzenie warunków, które umoliwiają zapoznanie się ze statutem wszystkim członkom społecznosci szkolnej, w tym nowo przyjetym uczniom klas pierwszych. 8. Jeeli rada pedagogiczna, samorzad uczniowski i rada rodziców uchwalą wewnetrzne regulaminy swej pracy, to muszą one być zgodne ze statutem szkoły i stanowią wówczas załaczniki do statutu szkoły. 9. Statut szkoły moe ulec zmianie w całosci lub w czesci jedynie w wyniku uchwały Rady pedagogicznej po zaciagnieciu opinii organów szkoły. Dyrektor szkoły jest zobowiazany do kadorazowego naniesienia zmian w statucie zgodnie z uchwałą rady pedagogicznej. Statut został znowelizowany i zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2013r. i stanowi załacznik do uchwały. Statut wchodzi w ycie z dniem uchwalenia.