Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP/14/2021 - tryb podstawowy na:

Sukcesywna dostawa eko-tłucznia sortowanego o frakcji 0-31,5 mm, 32-63 mm.

29/11/2021

Symbol: ZP/13/2021 - tryb podstawowy na:

Sukcesywna dostawa prefabrykatów betonowych.

29/11/2021

Symbol: ZOLiRM.IV/381-05/21 - tryb podstawowy na:

Świadczenie usług społecznych polegających na przygotowaniu, dostawie i przekazaniu do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5.

29/11/2021

Symbol: ZP/15/2021 - tryb podstawowy na:

Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

30/11/2021

Symbol: ZOLiRM.IV/381-07/21 - tryb podstawowy na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ dla dwóch lokalizacji: przy ul. Mogileńskiej 42 oraz dla Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

30/11/2021

Symbol: ZOLiRM.IV/381-08/21 - tryb podstawowy na:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynku położonego przy ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu).

01/12/2021

Symbol: ZP/16/2021 - tryb podstawowy na:

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 70 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką w zależności od potrzeb frezarką o szerokości 1m lub 2m z wywozem materiału pofrezowego.

07/12/2021

Symbol: ZP.ZSP5/271-2/21 - tryb podstawowy na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług społecznych w zakresie przygotowania na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 175 oraz przygotowywania śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 65.

08/12/2021

Symbol: TP.ZP.WKR.1.2021 - wstępne konsultacje rynkowe na:

Na podstawie art. 84 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z "Wytycznymi PPP Tom I: Przygotowanie projektów" (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2021 r., wersja 2.0) Teatr Muzyczny w Poznaniu ("Podmiot Publiczny"), w związku z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu" na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 711), (dalej również "Projekt"), zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji rynkowych w celu uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości i warunków wdrożenia Projektu na bazie przyjętych założeń brzegowych przyszłej współpracy Podmiotu Publicznego z Partnerem Prywatnym.

08/12/2021

Symbol: SPS107.ZP/252-02/2021 - tryb podstawowy na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

09/12/2021

Symbol: ZSS103.ZP/252-06/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły, innych szkół i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom

14/12/2021

Symbol: ZSS105.ZP/252-04/2021 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwimaw Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

16/12/2021