Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Komunikat Termin ważności

Kawiarnia w Bramie Poznania ICHOT

Kawiarnia zlokalizowana jest w Bramie Poznania ICHOT w Poznaniu, przy ul. Gdańskiej 2. Powierzchnia kawiarni 112,86 m2. Minimalny czynsz w wysokości 1.810,57 zł netto za dany miesiąc. Okres obowiązywania umowy - 3 lata.Do postępowania dopuszczeni zostaną oferenci, którzy wpłacili wadium na konto Urzędu Miasta Poznania w wysokości 4.454,00 zł w teminie do 10.04.2019 r. Szczegóły dotyczące przedmiotu oraz warunków najmu znajdują się w załącznikach do postępowania.Oferty można składać w terminie do dnia 10.04.2019 r.

W przypadku pytań dot. postępowania, proszę o kontakt z Panią Ewą Siwińską z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, tel. 61 878 5012, ewa_siwinska@um.poznan.pl.

od 2019-03-15 do 2019-04-10

Informacja o braku ofert na najem kawiarni w Bramie Poznania ICHOT

Miasto Poznań informuje, że w postępowaniu nr KPRM-I.042.3.3.1.2019 nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego najemca kawiarni nie został wyłoniony.

od 2019-03-01 do 2019-03-31

Publikacja Uzasadnienia i podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako organ sporządzający dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, przyjęty uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lviii-1091-vii-2017-z-dnia-2017-12-05,72537/, na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), publikuje niniejsze Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

od 2018-03-09 do 2030-12-31