Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Komunikat Termin ważności

Szacowanie wartości zamówienia - opracowanie koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada do Czerwonaka oraz kładki w Czerwonaku

Miasto Poznań oraz Gmina Czerwonak w najbliższym czasie planują przeprowadzenie postępowania na:

opracowanie koncepcji trasy pieszo-rowerowej Wartostrada w Poznaniu na północ w kierunku gminy Czerwonak oraz kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości powyższego zamówienia poprzez uzupełnienie załącznika nr 2 do zapytania i jego przesłanie na adres e-mail: wartostrada@um.poznan.pl w terminie do dnia 27 maja 2019 r.

W załączeniu znajdują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące zamówienia.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Ewą Siwińską Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP, tel. 061 878 5012, e-mail: ewa_siwinska@um.poznan.pl, wartostrada@um.poznan.pl

od 2019-05-20 do 2019-05-27

OTWARTY KONKURS OFERT NR 64/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE,DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1-32 W ROKU 2019

Wkład własny do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w ramach wspierania organizacji pozarządowych.

Minimalna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 2000,00 zł a maksymalna 10 000,00 zł. 

Termin realizacji zadania: od 16 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków.

Miasto Poznania ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Poznania, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych poprzez dofinansowanie wkładu własnego.

Niniejszy konkurs ofert ma na celu wsparcie  organizacji pozarządowych oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej w ramach założeń strategii Poznań 2020 + poprzez dofinansowanie do wkładu własnego do projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 31.10.2019 r. 

od 2019-05-16 do 2019-10-31

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE" W 2019 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE" W 2019 ROKU

od 2019-04-23 do 2019-05-29

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NR 58/2019 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚĆI LOKALNYCH W 2019 ROKU.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu - organizacji pozarządowej lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) prowadzącym działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, zwanej dalej Operatorem, który prowadzić będzie Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej w miejscu wskazanym przez Urząd Miasta Poznania tj. Punkcie informacyjnym przy ul. Święty Marcin 57. Użytkowanie lokalu przez Operatora jest bezpłatne - nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.

Działanie skierowane jest do określonej terytorialnie grupy docelowej - mieszkańców Śródmieścia (Starego Miasta, Jeżyc, Św. Łazarz, Wildy oraz Śródki) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność przy ul. św. Marcin i Gwarnej.

Urząd Miasta Poznania w ramach funkcjonowania lokalu przy ul. Święty Marcin 57 zapewnia sprzęt komputerowy (jedno stanowisko), drukarkę A3 ze skanerem oraz materiałami eksploatacyjnymi i serwisem, artykuły biurowe oraz podstawowe produkty spożywcze takie jak kawa, herbata, woda

Realizacja zadania powinna uwzględniać poniższe działania:

  • prowadzenie bezpłatnego punktu pomocy architektonicznej w wymiarze min. 25 dyżurów po min. 3 godziny, czynnego raz w tygodniu. Na dyżurach prowadzone będzie indywidualne doradztwo w zakresie procedur architektoniczno-budowlanych oraz przygotowywanie opracowań grafiki szyldu dla przedsiębiorców, szkiców ogródków gastronomicznych dla potrzeb wniosku do ZDM oraz innych np. koncepcji zagospodarowania podwórka dla wspólnot mieszkaniowych dla potrzeb programu Przyjazne Podwórko,
  • zapewnienia na dyżurach odpowiedniej kadry, w tym min. jednej osoby posiadającej uprawnienia do projektowania oraz będącej członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,
  • działania prowadzące do szerzenia ogólnej wiedzy z zakresu architektury, budownictwa, architektury krajobrazu, urbanistyki itd. oraz wiedzy o procesie budowlanym np. poprzez serię wykładów, ulotki, broszury czy publikacje w serwisach społecznościowych,
  • zapewnienie odpowiedniego oprogramowania, umożlwiającego realizację zadania (oprogramowanie graficzne, do projektowania),
  • promocję przedsięwzięcia poprzez dedykowaną witrynę internetową, fanpage na portalach społecznościowych, e-mail marketing, lokalne media, Rady Osiedli itp.

Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która zostanie sporządzona w formie pisemnej.

od 2019-04-02 do 2019-06-10

Publikacja Uzasadnienia i podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako organ sporządzający dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, przyjęty uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lviii-1091-vii-2017-z-dnia-2017-12-05,72537/, na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), publikuje niniejsze Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

od 2018-03-09 do 2030-12-31