Biuro Spraw Lokalowych (SLk)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Renata Murczak
ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
61 646 33 44, fax 61 878 1510
slk@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Biuro Spraw Lokalowych zapewnia koordynację i współpracę jednostek organizacyjnych
w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej. Inicjuje i kreuje politykę mieszkaniową, opiniuje i współtworzy politykę czynszową w mieszkaniowym zasobie. Opracowuje projekty aktów prawnych regulujących politykę mieszkaniową Miasta oraz zapewnia ich zgodność z innymi projektami i programami realizowanymi przez inne podmioty. Biuro współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dysponentami środków pozabudżetowych i innymi podmiotami w celu pozyskania środków i dotacji na walkę z bezdomnością i wykluczeniem społecznym oraz rozwiązywanie problemów mieszkaniowych. Biuro załatwia sprawy dotyczące udzielania pomocy mieszkaniowej osobom i rodzinom o niskich dochodach i opracowuje listę osób uprawnionych do jej uzyskania. Realizuje uprawnienia w stosunku do zasobu stanowiącego własność PTBS sp. z o.o., w którym Miasto jest partycypantem, w zakresie ustalania uprawnień do zawierania umów najmu na te lokale. Zapewnia wsparcie i pomoc poprzez punkt interwencji lokatorskich osobom i rodzinom, w szczególności będących lokatorami w niepublicznym zasobie mieszkaniowym, w rozwiązywaniu ich spraw i problemów wynikających ze stosunku najmu lokali mieszkalnych. Nadzoruje realizację polityki mieszkaniowej przez spółki z udziałem Miasta, których statutowym celem działania jest realizacja budownictwa mieszkaniowego dla różnych grup mieszkańców, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy na podstawie uchwał lub umów powierzających im to zadanie, a w szczególności przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., z wyłączeniem nadzoru właścicielskiego pełnionego przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego. Biuro opracowuje zasady realizacji roszczeń podmiotów zewnętrznych kierowanych do Miasta Poznania z tytułu niezrealizowanych wyroków sądowych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego oraz zasady dochodzenia przez Miasto roszczeń z tytułu regresu.

Realizację zadań Biura wspiera Pełnomocnik Prezydenta ds. interwencji lokatorskich, który zapewnia pomoc lokatorom w rozwiązywaniu konfliktów z wynajmującymi, reprezentując ich  słuszny interes i wskazując sposób ochrony swoich praw oraz promuje działania związane z realizacją polityki mieszkaniowej Miasta.

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Rożniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-16 09:10 - Korekta (Aktualizacja)