Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Kierownik/Dyrektor

Elżbieta Chełkowska
ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań
tel. 61 867-35-61, 61 867-62-21
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 632365100
ddz1@poczta.neostrada.pl
www.cwr-poznan.pl

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

ustawy z:09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 27.08.2009r. o finansach publicznych,12.03.2004r.o pomocy społecznej, 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych, 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Woźniak-Zawal
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-24 10:58 - Zlecenie przeprowadzenia okresowej, rocznej kontroli obiektu budowlanego CWR "Swoboda" oraz przynależnego placu zabaw (Wprowadzenie informacji)