Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                            

               

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 15 marca 2018r. została wydana decyzja Nr 138/18 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 56/46 ark. 24 obręb Radojewo w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.100.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

od 2018-03-20 do 2018-04-03

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem terenu, przywidzianej do realizacji na terenie działki nr 219/31, ark. 19, obręb Morasko, położonej przy ulicy bocznej od ul. Morasko w Poznaniu, z wniosku Pana Michała Kazany (ul. Darłowska 54; 60-452 Poznań)

w dniu 14.03.2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu niniejszego postępowania, po rozpatrzeniu podania wnioskodawcy z dnia 13.03.2018 r.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.218.2018)
u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-03-15 do 2018-03-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych (10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, 46 segmentów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych) po podziale działki, przewidzianej do realizacji na części działki 28/5, ark. 15, obręb Umultowo, położonej w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej w dniu 13.03.2018 r. r. zostało wydane zawiadomienie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z treścią zawiadomienia oraz aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.140.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-03-15 do 2018-03-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy                      dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza na 4 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową dachu zlokalizowanym na części działki oznaczonej nr ewid. 2/21, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 04 przy ul. Żelaznej 16B w Poznaniu,

w dniu 9 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania dowodowego w sprawie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.1111.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-03-13 do 2018-03-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza na 4 lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową dachu zlokalizowanym na części działki oznaczonej nr ewid. 2/21, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 04 przy ul. Żelaznej 16A w Poznaniu,

w dniu 9 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania dowodowego w sprawie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.1111.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-03-13 do 2018-03-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.)

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 08.03.2018 r. została wydana decyzja nr 124/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 64, 62, 61, 60, 63cz., ark. 14 i nr 55/2cz., 167cz., ark. 10, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 58.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.957.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 12.03.2018 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2018-03-12 do 2018-03-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/22, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ulicy bocznej od ulicy Jaśkowiaka w dniu 08.03.2018 r.  zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Ponadto informuję, że w dniu 08.03.2018 r. zakończono postępowanie dowodowe
w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z treścią postanowienia/aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.119.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-03-12 do 2018-03-26