Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania

przez podanie do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta,

że w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku biurowego i zmianie jego sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny; przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 42, 43, 44 i 45 arkusz 21 obręb Głowieniec; położonych w Poznaniu przy ul. Władymira; że 15.06.2018 r. inwestor zmienił przedmiot wniosku na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-IV-U12.6730.538.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7:30 - 17:00, czwartki godz. 7:30 - 15:30, wtorki i piątki godz. 9:00 - 12:00).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 21.06.2018 r.

od 2018-06-21 do 2018-07-06

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (budynek socjalno-biurowy
z częścią  warsztatową), na terenie działek nr nr 25, 27 i 29, ark. 04, obr. Winiary, położonych przy ul. Żegockiego/Lechicka w Poznaniu w dniu 14.06.2018  r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.

Z treścią postanowienia / aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U05.6730.520.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-18 do 2018-06-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej   na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na terenie działki oznaczonej nr ewid. 2/50, położonej w obrębie geod. Krzesiny, ark. 18 przy ul. Strzyżowskiej w Poznaniu, w dniu 11 czerwca 2018 r. zostało wydane zawiadomienie o zakończeniu prowadzenia postępowania i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia..

Z treścią zawiadomienia oraz aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy (UA-IV-U14.6730.270.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-14 do 2018-06-28

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunków zabudowy dla zamierzenia   określonego przez inwestora jako "budowa budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej" przewidzianej do realizacji na działce o nr 13/1, ark. 19, obręb Junikowo w Poznaniu przy ul. Stara Cegielnia,

w dniu 08.06.2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-13 do 2018-06-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (budynek socjalno-biurowy z częścią  warsztatową), na terenie działek nr nr 25, 27 i 29, ark. 04, obr. Winiary, położonych przy ul. Żegockiego/Lechicka w Poznaniu.

w dniu 11.06.2018  r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego.

Z treścią postanowienia / aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U05.6730.520.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-13 do 2018-06-27

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej (16 budynków) oraz bliźniaczej (108 budynków) z usługą- przedszkole/ żłobek, drogami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na dz. nr 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 252/14, 252/15, 252/16 i 252/17, ark. 24, obręb Morasko, położonych w Poznaniu przy ul. Szklarniowej w dniu 07.06.2018 r. r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.510.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-12 do 2018-06-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania

że w dniu 07.06.2018 r. została wydana decyzja nr 362 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną, przewidzianej do realizacji na działce nr 109, ark. 13, obręb Wilda, położonej przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 130 / ul. Józefa Wybickiego 1 w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III-U11.6730.99.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art. 49 Kpa).

od 2018-06-12 do 2018-06-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                         

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z dodatkowym garażem/budynkiem gospodarczym w zabudowie wolnostojącej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/44, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ulicy bocznej od ul. Jaśkowiaka w dniu 07.06.2018 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z treścią zawiadomienia oraz aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.449.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-11 do 2018-06-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                            

               

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na działce nr 56/43 ark. 24 obręb Radojewo w Poznaniu na wniosek Pana Macieja Klimaszewskiego otrzymany dnia 27.04.2018r., w dniu 06.06.2018r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.  Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z treścią zawiadomienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.492.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-06-08 do 2018-06-22

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych Zaułek Rzemiosła

30 maja 2017r. ruszył 

Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. "Zaułek Rzemiosła"!

Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje
w zawodach rzemieślniczych.

od 2017-05-30 do 2018-09-30