Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

OS-V.6220.165.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w toku postepowania na wniosek spółki:                    HM INWEST S.A. ul. Solec 22, 00-410 Warszawa) reprezentowanej przez  Panią Renatę Pietraszek ERKAPE, ul. Białowieska 13/11, 04-063 Warszawa

zawiadamia strony

 • wydaniu w dniu 28.11.2017 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4240.1098.2017.AB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • wydaniu w dniu 09.02.2018 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni- Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie w Poznaniu (znak sprawy: PO.ZZO.4.435.72.2018.JNG) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Karpia 27 w Poznaniu, na działkach ewidencyjnych nr: 29/71, 29/21, 29/22 obręb 0050 Naramowice. W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Poznania Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.165.2017

od 2018-03-23 do 2018-04-06

OS-V.6220.165.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),

zawiadamia strony

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 23.03.2018 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Karpia 27 w Poznaniu, na działkach ewidencyjnych nr: 29/71, 29/21, 29/22 obręb 0050 Naramowice.

Na wydane postanowienie nie służy stronom zażalenie.

OS-V.6220.165.2017

od 2018-03-23 do 2018-04-06

OS-V.6220.182.2017

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

informuje:

 • o wydanej w dniu 23 marca 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poznań w ul. E. Waśniowskiej, ul. S. Lutosławskiej, ul. M. Szembekowej, ul. M. Wańkowicza, ul. H. Brodowskiej, ul. A. Łączyńskiej i ul. Lirycznej, na działkach numer 5/681, 5/812, 5/683, 5/882, 5/685, 5/880, 5/691, 5/878, 5/693, 5/832, 5/834, 5/884, 5/689 i 4,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.182.2017

od 2018-03-23 do 2018-04-23

OS-V.6220.157.2017

INFORMACJA

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3" na dz. o nr ewid. 6/4 i 10/2 arkusz 15, obręb 06 Żegrze toczącego się na wniosek (z dnia 04.10.2017 r.) Pana Marka Benedykcińskiego "EKO- PROJEKT", ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań występującego w imieniu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Galvabest sp. z o.o., ul. Reymonta 21, 62-050 Mosina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

informuje:

 • o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z ww. wnioskiem w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (obejmującą wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami) w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30-.15.30 (pn-pt);
 • o ponownej możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30-17.00; wt-pt: 7.30-15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: wos@um.poznan.pl. lub ustnie do protokołu w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 22.03.2018 r. do 23.04.2018 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

OS-V.6220.157.2017

od 2018-03-22 do 2018-04-23

OS-V.6220.185.2017

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

informuje:

 • wydanej w dniu 21.03.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na obiekt usługowo- naprawczy pojazdów osobowych z usługami blacharsko- lakierniczymi, serwisem mechanicznym i myjnią w Poznaniu przy ul. Sycowskiej 48, na działce nr 3/18 (obręb Junikowo, ark. 12)
 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.185.2017

od 2018-03-21 do 2018-04-18

OS-V.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), art. 36 §1 zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych średniowysokich z garażami podziemnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie" przewidzianego do realizacji na cz.dz.nr 32, ark. 13, obręb: Śródka położonej w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 toczącego się na wniosek Pana Jacka Maślińskiego występującego w imieniu Nowa Śródka Sp. z o.o. Sp.k., 61-731 Poznań, ul. Feliksa Nowowiejskiego 10/6

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • w dniu 27.02.2018 r. wpłynęło do tut. organu pismo RDOŚ w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.147.2018.AK.1 z dnia 27.02.2018r. informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • w dniu 27.02.2018 r. wpłynęła do tut. organu opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: NS-52/1-11/18 z dnia 26.02.2018 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • w dniu 1.03.2018 r. wpłynęła do tut. organu opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZO.4.435.120.1.2018 z dnia 27.02.2018 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • pismem z dnia 2.0.32018 r. tut. organ wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami,
 • w dniu 6.03.2018 r. oraz 9.03.2018 r. Pełnomocnik Inwestora złożył uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • w dniu 14.03.2018 r.  wpłynęło do tut. organu pismo RDOŚ w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.147.2018.AK.2 z dnia 13.03.2018r. informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z powodu konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • postanowieniem z dnia 15.03.2018 r. tut. organ ustalił nowy przewidywany termin załatwienia sprawy na dzień 19.04.2018r.  Przewidywany termin załatwienia sprawy  wynika w szczególności z konieczności weryfikacji złożonych uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach toczącego się postępowania wyjaśniającego oraz uzyskania opinii RDOŚ w Poznaniu w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)  służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Na ww. postanowienie w sprawie przewidywanego terminu załatwienia sprawy stronom nie służy zażalenie.

OS-V.6220.6.2018

od 2018-03-19 do 2018-04-02

OS-V.6220.155.2017

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

informuje:

 • o wydanej w dniu 19 marca 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo-biurowego o budynek biurowy oraz dwie hale magazynowe przy ul. Nieszawskiej 1 w Poznaniu, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 129 ark. mapy 28 obręb Główna",
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.155.2017

od 2018-03-20 do 2018-04-19

OS-V.6220.187.2017

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • o wydanej w dniu 19.03.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji pn. Budowa stacji elektroenergetycznej o znamionowym napięciu 110kV oraz budynku dla pompowni wody pożarowej oraz wody technologicznej na terenie zakładu produkcyjnego Bridgestone Poznań Sp. z o.o., ul. Bałtycka 65 w Poznaniu, położonej na części działek ewidencyjnych nr 2/3, 2/1 i 2/20 w obrębie Karolin, arkusz 6.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

OS-V.6220.187.2017

od 2018-03-20 do 2018-04-19

OS-V.6220.28.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz.1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia strony

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem postanowienia w sprawie wniosku Unilever Polska S.A. Oddział Żywności, Zakład Produkcyjny w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Adriana Grabas, o przedłużenie terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...) dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie części zakładu produkcyjnego Unilever w Poznaniu (OS-V.6220.236.2011), dla którego w dniu 26.03.2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Poznania Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.28.2018

od 2018-03-14 do 2018-03-28

OS-V.6220.28.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405) Prezydent Miasta Poznania

zawiadamia Strony

Iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Unilever Polska S.A. Oddział Żywności, Zakład Produkcyjny w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Adriana Grabas, o przedłużenie terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...) dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie części zakładu produkcyjnego Unilever w Poznaniu (OS-V.6220.236.2011), dla którego w dniu 26.03.2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl.

OS-V.6220.28.2018

od 2018-03-14 do 2018-03-28

OS-V.6220.170.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), art. 36 §1 zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi i parkingami podziemnymi, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewidencyjny 1/25, ark. 15, obręb: Komandoria położonej w Poznaniu przy ul. Wołkowyskiej toczącego się na wniosek Pana Rafała Piątka  występującego w imieniu UWI Inwestycje SA Wołkowyska Sp.k. ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • o złożeniu przez Pełnomocnika Inwestora w dniu 20.02.2018 r. materiałów uzupełniających do karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • o przekazaniu pismem z dnia 26.02.2018 r. ww. uzupełnień do wiadomości organów uczestniczących w postępowaniu: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora  Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 • o otrzymaniu w dniu 7.03.2018 r. od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia znak: WOO-IV.4240.1145.2017.DG.5 z dnia 7.03.2018 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określającego jednocześnie warunki realizacji inwestycji,
 • o wydaniu w dniu 9.03.2018 r. postanowienia, w którym tut. organ ustalił nowy przewidywany termin załatwienia sprawy na dzień 4.04.2018 r.  Przewidywany termin wynika w szczególności ze skutecznego powiadomienia stron postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, rozpatrzenia ewentualnych uwag i wniosków stron postępowania lub innych dowodów w sprawie zebranych w terminie wynikającym z ww. zawiadomienia.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -KPA (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)  służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Na ww. postanowienie w sprawie przewidywanego terminu załatwienia sprawy stronom nie służy zażalenie.

 • o wydaniu w dniu 12.03.2018 r. postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z całością zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w pok. 103 - Oddział Ocen Oddziaływania (od  pn do pt  w godz.: 7.30-15.30) oraz składać uwagi oraz wnioski w niniejszej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w sekretariacie WOŚ przy ul. Gronowej 22A, w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.170.2017

od 2018-03-12 do 2018-03-26

OS-V.6220.96.2017

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 06.03.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno -magazynowej na odlewnię aluminium w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229.
 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

OS-V.6220.96.2017

od 2018-03-12 do 2018-04-11

OS-V.6220.179.2017

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 20.02.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo - usługowo - biurowego przy ul. Dmowskiego / Krauthofera / Górki w Poznaniu na działce nr 163/6 i 163/7,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

OS-V.6220.179.2017

od 2018-02-21 do 2018-03-23