Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.77.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia Strony

 • wszczęciu postępowania na wniosek: Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf, ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Zuzannę Kucharską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: "Rozbudowa zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań polegająca na: przebudowie i rozbudowie budynków produkcyjnych nr 1 i nr 2; budowie budynku socjalno-biurowo-laboratoryjnego, modułu logistycznego, magazynu wysokiego składowania z wiatą na odpadki, oraz budynku technicznego; budowie parkingu wielopoziomowego; przebudowie istniejącego magazynu na budynek produkcyjny; przebudowie i rozbudowie wewnętrznych dróg, placów manewrowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej.";

przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.77.2019

od 2019-04-19 do 2019-05-06

KOS-V.6220.15.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096)

zawiadamia Strony:

że wydał postanowienie z dnia 18.04.2019r., w treści którego wyjaśniono, iż przewidywany termin załatwienia sprawy dotyczącej wniosku złożonego przez podejmującego przedsięwzięcie: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez Panią Annę Rzeczycką - Kliszcz, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65)), Kromolice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65))" w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice - Nagradowice - Kromolice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice - RS Garaszewo, ustala się na dzień 31.05.2019r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności:

- uzyskania zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, a także w związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), wyjaśnień od Inwestora w zakresie zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

KOS-V.6220.15.2019

(dawn. OS-V.6220.127.2018)

od 2019-04-19 do 2019-05-02

KOS-V.6220.15.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał pełnomocnika Inwestora: Panią Annę Rzeczycką - Kliszcz, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa (Inwestor - ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań) do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65)), Kromolice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65))" w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice - Nagradowice - Kromolice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice - RS Garaszewo.

KOS-V.6220.15.2019

(dawn. OS-V.6220.127.2018)

od 2019-04-19 do 2019-05-02

KOS-V.6220.9.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • o wydanej w dniu 18.04.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków mieszkalnych i biurowych wraz z towarzyszącymi funkcjami usługowymi oraz handlowymi i z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 14/1, 14/2, 18/3, 18/5, 18/7, 18/10, 18/13 ark. 20 oraz 9/8 ark. 23 obręb Wilda (61) w miejscowości Poznań.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.9.2019

(dawn. OS-V.6220.51.2018)

od 2019-04-19 do 2019-05-20

KOS-V.6220.43.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania  

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w celu ujednolicenia akt sprawy, dodatkowe materiały przedłożone przez Inwestora w toku niniejszego postępowania  administracyjnego z dn. 12 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.43.2019

(dawniej: OS-V.6220.177.2018)

od 2019-04-17 do 2019-05-02

KOS-V.6220.55.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: VASTINT POLAND Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Szymona Knast, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie i adaptacji istniejących budynków zabytkowych STAREJ RZEŹNI, a także budowie nowych obiektów o funkcji mieszkalnej, biurowej oraz usługowej, garaży podziemnych i infrastruktury towarzszącej w Poznaniu, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r. wezwał Inwestora do uszczegółowienia wyjaśnień, w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi.

KOS-V.6220.55.2019

od 2019-04-12 do 2019-04-26

KOS-V.6220.43.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania  

zawiadamia Strony

 • o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w celu ujednolicenia akt sprawy, protokołu z posiedzenia w trybie współdziałania organów z dn. 11 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.43.2019

(dawniej: OS-V.6220.177.2018)

od 2019-04-12 do 2019-04-26

KOS-V.6220.51.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 9.04.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Vastint Poland Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Rafała Przybył, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25 obręb Rataje ark. 20 zlokalizowanej przy ul. Starołęckiej w Poznaniu. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.51.2019

(dawniej znak sprawy: OS-V.6220.66.2014)

od 2019-04-10 do 2019-05-10

KOS-V.6220.23.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje:

 • o wydanej w dniu 9 kwietnia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin",
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.23.2019

od 2019-04-10 do 2019-05-09

KOS-V.6220.23.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

zawiadamiam Strony

o wydaniu, na wniosek Inwestora: EVARTS INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73b/5, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez Pana Dominika Kolendę, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: KOS-V.6220.23.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin".

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.23.2019

(dawniej: OS-V.6220.140.2018)

od 2019-04-09 do 2019-04-23

KOS-V.6220.14.2019

Postanowienie

Na podstawie art. 123, w związku z art.  36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamiam

że przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku Inwestora "Sagaris Constructions" sp. z o.o. ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra reprezentowanego przez Pana Jerzego Gołębiowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo- usługowy w rejonie ul. Folwarcznej/ Żelaznej w Poznaniu, ustala się na dzień 25.04.2019 r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy i obszernego materiału dowodowego składanego przez Wnioskodawcę, w tym na obecnym etapie postępowania z konieczności:

 • ponownego przeanalizowania sprawy w związku z korektą niektórych parametrów przedsięwzięcia wniesioną w dniu 14.03.2019 r. (w tym prawidłowej nazwy podmiotu planującego realizacje inwestycji) skorygowaną dnia 20.03.2019 r. przez Pełnomocnika Inwestora,
 • koniecznością uzyskania ponownej opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
 • koniecznością przekazania nowych materiałów w sprawie organom współdziałającym: Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w celu ujednolicenia materiału dowodowego oraz ponownego (lub podtrzymania dotychczasowego) stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

KOS-V.6220.14.2019

(dawniej: OS-V.6220.123.2018

od 2019-04-09 do 2019-05-08

KOS-V.6220.58.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w toku postępowania, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie osiedla domków jednorodzinnych RODZINNE PODOLANY, w Poznaniu przy ul. Heleny Rzepeckiej na działkach ewid. nr: 6, 7, 8, 274, 275 ark. 03, obręb Podolany

zawiadamia strony

o przekazaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu dodatkowych materiałów uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego, będących uzupełnieniem do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Kształtowania Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowej 22a, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

od 2019-04-08 do 2019-04-23

KOS-V.6220.36.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

 • o wydanej w dniu 5 kwietnia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. "Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2XDN80 w ulicy Chlebowej w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr 11, 10/7 arkusz 04 obręb Śródka,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.36.2019

(dawniej: OS-V.6220.170.2018)

od 2019-04-06 do 2019-05-06

KOS-V.6220.5.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 2.04.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa zakładu produkcji opon Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu do mocy produkcyjnej 40,5 tys. opon na dobę. Inwestycja położona jest na działkach ewidencyjnych:

- 1/9, 1/10, 1/4, 1/1, 1/2 ark. 18, obręb Główna,

- 1/10, 1/6, 1/14, 1/8, 1/7 ark. 17, obręb Główna,

- 2/1, 2/3, 2/12, 2/13, 2/20, 2/21, 2/23, 2/24, 2/31, 2/25, 2/30, 2/15, 2/9, ark. 06, obręb Karolin,

- 4/6, 8/5, 4/7, 8/12, 8/13, 8/1, 8/17, 8/18, 8/15, 8/16, 8/21, 8/20, 8/7, 8/2, 8/1, ark. 05, obręb Karolin,

- 1, 12, 13, ark. 07, obręb Karolin

 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.5.2019

(dawn. OS-V.39.2018)

od 2019-04-03 do 2019-05-02

KOS-V.6220.37.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

 • wydanej w dniu 2.04.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum obróbczego CO9 na płycie fundamentowej (dz. ew. nr 20/4, ark.18, obręb 61 Wilda),
 • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

KOS-V.6220.37.2019

(dawn. OS-V.6220.175.2018)

od 2019-04-03 do 2019-05-02

KOS-V.6220.31.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • wydanej w dniu 22 marca 2019r., na wniosek Inwestora: AREA DEVELOPMENT Sp. z o.o. NOWY STRZESZYN Sp.k. ul. Literacka 98, 60-461 Poznań (dawniej: AREA INWESTYCJE Sp. z o.o. EPICKA Sp.k., ul. Strzeszyńska 263/5, 60-479 Poznań) reprezentowanego przez Pełnomocnika:  Pana Pawła Cichockiego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej na terenie działki nr ewid. 12 obręb Strzeszyn, przy ul. Malewskiej, Różańskiego, Epickiej i Literackiej w Poznaniu;
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.31.2019

(dawniej: OS-V.6220.158.2018)

od 2019-03-22 do 2019-04-23

KOS-V.6220.12.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

 • o wydanej w dniu 21 marca 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, parkingami, częścią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej", zlokalizowanego w Poznaniu na dz. nr 4/1 i 4/2, arkusz 27, obręb 0036 Junikowo.
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.12.2019

(dawniej OS-V.6220.84.2018)

od 2019-03-22 do 2019-04-23