Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.43.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018 r.,  poz. 2096 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania,

zawiadamia Strony o:

  • wpływie dnia 1.07.2019 r. pisma Pani Zuzanny Kucharskiej, reprezentującej Inwestora: "Stary Strzeszyn - Grupa Nickel" Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las, z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wycofania zażalenia na wydane dnia 10 maja 2019 r. postanowienie Prezydenta Miasta Poznania znak: KOS-V.6220.43.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 4/511 i 8/2, ark. 06 obręb Strzeszyn w Poznaniu, w województwie wielkopolskim;
  • przekazaniu dnia 2 lipca 2019 r. ww. pisma, w sprawie wycofania zażalenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

KOS-V.6220.43.2019

(dawniej OS-V.6220.177.2018)

od 2019-07-03 do 2019-07-17

KOS-V.6220.14.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. )  w związku z art. 105 § 1  tejże ustawy, w toku postępowania wszczętego na wniosek  planującego podjęcie przedsięwzięcia: Sagaris sp. z o.o. Sp.k., ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra, reprezentowanego przez Pana Jerzego Gołębiowskiego o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo- usługowy w rejonie ul. Folwarcznej/ Żelaznej w Poznaniu Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o wydaniu w  dniu 27 czerwca 2019r. decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek planującego podjęcie przedsięwzięcia: Sagaris sp. z o.o. Sp. k., ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra, reprezentowanego przez Pana Jerzego Gołębiowskiego o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo - usługowy w rejonie ul. Folwarcznej/Żelaznej w Poznaniu

W związku z wycofaniem w dniu 17.04.2019 r. wniosku planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe i zgodnie z art. 105 § 1  cyt. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do ww. odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem, w którym Prezydent Miasta Poznania otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich stron. Decyzja uzyskuje klauzulę ostateczności i prawomocności z dniem najpóźniej przedłożonego oświadczenia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, pok. 103, pn-pt (7.30-15.30).

KOS-V.6220.14.2019

dawniej: OS-V.6220.123.2018

od 2019-07-03 do 2019-07-17

KOS-V.6220.15.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

  • wydanej w dniu 27.06.2019r. decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65)), Kromolice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65))" w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice - Nagradowice - Kromolice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice - RS Garaszewo.
  • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.15.2019

(dawn. OS-V.6220.127.2018)

od 2019-06-28 do 2019-07-29