Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.18.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

  • o wydanej w dniu 18 lutego 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalno-usługowych posadowionych na wspólnej, podziemnej hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 21, 22/1, 22/2 ark. 16, obręb Dębiec w miejscowości Poznań, województwo wielkopolskie".
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.18.2019

(dawniej: OS-V.6220.130.2018)

od 2019-02-18 do 2019-03-20

KOS-V.6220.9.2019

INFORMACJA

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków mieszkalnych i biurowych wraz z towarzyszącymi funkcjami usługowymi oraz handlowymi i z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 14/1, 14/2, 18/3, 18/5, 18/7, 18/10, 18/13 ark. 20 oraz 9/8 ark. 23 obręb Wilda (61) w miejscowości Poznań, toczącego się na wniosek Spółki: CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. K., ul. Grunwaldzka 34 A,  60-786 Poznań reprezentowanej przez Pana Jacka Zandeckiego ECER Technika spółka z o.o., ul. Głogowska 86/6, 60-262 Poznań, działając na podstawie  art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081)

informuje:

¾      o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wraz z jego uzupełnieniami) złożonego w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn - pt);

¾      o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: kos@um.poznan.pl. w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 18.02.2019r. do 19.03.2019r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania,a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.9.2019

(dawn. OS-V.6220.51.2018)

od 2019-02-16 do 2019-03-19

KOS-V.6220.23.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081.), art. 36 §1 zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, (dawniej Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania) w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora:  EVARTS INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73b/5, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez Pana Dominika Kolendę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin",

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

-       w dniu 12 lutego 2019 r. Inwestor złożył uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.23.2019

(dawniej OS-V.6220.140.2018)

od 2019-02-15 do 2019-03-01

KOS-V.6220.36.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 50 § 1 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora : Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez Pana Jacka Sikorę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2XDN80 w ulicy Chlebowej w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr 11, 10/7 arkusz 04 obręb Śródka

zawiadamia Strony

  • wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień dotyczących technologii montażu projektowanej sieci cieplnej.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

KOS-V.6220.36.2019

(dawniej OS-V.6220.170.2018)

od 2019-02-14 do 2019-02-28

KOS-V.6220.16.2019

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

  • wydanej w dniu 13.02.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi planowanych do realizacji przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu na działce nr 14/4 ark. 07, obręb Golęcin gdzie obecnie realizowane są dwa budynki mieszkalne na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę z dnia 16.03.2018r. znak: UA-VI-A04.6740.3369.2018
  • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

KOS-V.6220.16.2019

(dawn. OS-V.6220.126.2018)

od 2019-02-14 do 2019-03-15

KOS-V.6220.10.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 31.01.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez MR SUB DEVELOPMENT 1 Sp. z o. o., ul. Jasielska 16 a, 60-476 Poznań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością realizacji lokali usługowych, podziemnymi halami garażowymi, z naziemnymi miejscami postojowymi i drogami wewnętrznymi, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 74, 73/1, 73/2, 73/3, arkusz: 42, obręb: Junikowo, na terenie położonym pomiędzy ulicami Wieruszowską, Namysłowską i Ząbkowicką w Poznaniu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.10.2019

(dawniej znak sprawy: OS-V.6220.74.2018)

od 2019-02-12 do 2019-03-14

KOS-V.6220.26.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz mając na uwadze art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania wszczętego na wniosek Inwestora: Wiepofama Development Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nr 81/85, 60-529 Poznań reprezentowanego przez Panią Katarzynę Wrzesińską - EKOLAB sp. z o.o., ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi, zjazdami, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego na działkach numer 33,34, 35, 38, 39, 40, 41/2, 48, 49, 50/2, 51/2 oraz  (z uwagi na realizację zjazdów) 133,132/1, 23, 22/1, 22/2, 21/2, 20/2, 29/2 jednostka ewidencyjna 306401_1 M. Poznań obręb 0021 Jeżyce,

zawiadamia Strony

  • że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, ustala się na dzień 04.03.2019 r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności:

  • prawidłowego (skutecznego) powiadomienia wszystkich stron postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się w sprawie (w terminie 7 dni od daty odbioru zawiadomienia przez każdą ze stron) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • rozpatrzenia ewentualnych uwag i wniosków stron postępowania lub innych dowodów w sprawie zebranych w terminie wynikającym z ww. zawiadomienia.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

KOS-V.6220.26.2019

(dawniej: OS-V.6220.144.2018)

od 2019-02-12 do 2019-02-26

KOS-V.6220.23.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081.), art. 36 §1 zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: EVARTS INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73b/5, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez Pana Dominika Kolendę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin"

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

  • o wydaniu postanowienia z 2 stycznia 2019 r., którym tut. organ ustalił nowy przewidywany termin załatwienia sprawy na dzień 15.03.2019 r.  Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności uzyskania od Inwestora uzupełnień oraz konieczności analizy tych dokumentów.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

KOS-V.6220.23.2019

(dawniej: KOS-V.6220.140.2018)

od 2019-02-12 do 2019-02-26