Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

Komunikat Termin ważności

Otwarty konkurs ofert nr 61/2018

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), uchwały nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, a także uchwały nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr LXIII/1167/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 marca 2018r., ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ROKU 2018

Zadanie: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo

Celem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.
Cel ten będzie realizowany poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, które ww. zadanie realizować będą poprzez pobudzanie aktywności społecznej oraz przez tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych.Kompleksowe działania, kierowane do określonej terytorialnie grupy docelowej, powinny stworzyć w konsekwencji przestrzeń sprzyjającą samoorganizacji i integracji mieszkańców oraz pobudzać ich do angażowania się w różne formy aktywności.Termin realizacji zadania określa się na maksymalnie od 10 sierpnia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

wkład własny - 3% kwoty wnioskowanej dotacji, przy czym wkład finansowy - minimum 1% kwoty wnioskowanej dotacji
maksymalna kwota dotacji: 50 000, 00 zł

Celem tego zadania winno być tworzenie programu działania na podstawie bezpośrednich doświadczeń i potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze.
Termin składania ofert

    1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 roku, do godz. 15:00. link do platformy
    2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty, jednak nie później niż do 18 lipca 2018 roku, godz. 15:30.
    3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.
od 2018-06-20 do 2018-07-13

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 52/2018

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NR 52/2018

Pieczęć wydziału merytorycznego

                                                                                              Poznań, dnia 19 czerwca 2018 r.

Znak sprawy: ZSS-XV.524.14.2018

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) i uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania
z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały
Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZOŚCI LOKALNYCH W 2018 ROKU

  1. I.      Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Planowane wydatki w roku 2017- 100 000,00 zł

Planowane wydatki w roku 2018- 100 000,00 zł

1.

Utworzenie i prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu

od 2018-06-21 do 2018-07-12

Komunikat: rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 53/2018

Zarządzenie nr 429/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.06.2018r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 53/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na rok 2018 w zakresie Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo oraz  Organizacji i wsparcia przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców.

od 2018-06-19 do 2018-12-31

Komunikat: rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 30/2018

Zarządzenie nr 112/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 09.02.2018r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2018 w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych   

od 2018-02-09 do 2018-12-31