Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "

Komunikat Termin ważności

OS-V.6220.165.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w toku postepowania na wniosek spółki:                    HM INWEST S.A. ul. Solec 22, 00-410 Warszawa) reprezentowanej przez  Panią Renatę Pietraszek ERKAPE, ul. Białowieska 13/11, 04-063 Warszawa

zawiadamia strony

  • wydaniu w dniu 28.11.2017 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4240.1098.2017.AB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • wydaniu w dniu 09.02.2018 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni- Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie w Poznaniu (znak sprawy: PO.ZZO.4.435.72.2018.JNG) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Karpia 27 w Poznaniu, na działkach ewidencyjnych nr: 29/71, 29/21, 29/22 obręb 0050 Naramowice. W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Poznania Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.165.2017

od 2018-03-23 do 2018-04-06

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - w zakresie zadań priorytetowych nr 6,7.

Zarządzeniem Nr 189/2018/P z dnia 14 marca 2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na lata 2018-2019 - w zakresie zadań priorytetowych nr 6,7.

Wykaz wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2018-03-14 do 2018-12-31

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2 i 3

Zarządzeniem Nr 99/2018/P z dnia 8 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2 i 3.

Wykaz wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2018-02-08 do 2018-12-31

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - w zakresie zadań priorytetowych nr 4 i 5

Zarządzeniem Nr 98/2018/P z dnia 8 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018 - w zakresie zadań priorytetowych nr 4 i 5.

Wykaz wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2018-02-08 do 2018-12-31

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - w zakresie realizacji zadań wieloletnich

Zarządzeniem Nr 895/2016/P z dnia 19.12.2016 r.Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji wieloletnich zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6,7.Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2016-12-19 do 2019-12-31