Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 47/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r. oraz uchwały Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 47/2019

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
W 2019 ROKU

Na zadania pod nazwą:

1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy)
-
dla placówek wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne).

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy).

od 2019-02-27 do 2019-03-20

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2019 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie zarządzenia nr 975/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku

od 2018-12-27 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 985/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2018 roku

od 2018-12-28 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 976/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku

od 2018-12-27 do 2019-12-31