Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Komunikat Termin ważności

Komunikat: publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:ZSS-XIV.525.1.10.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018r. poz. 450)

 1a) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Integracja rodzin, dzieci i młodzieży przez podmioty niezaliczanie do sektora finansów publicznych

Nazwa oferenta:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu

 Termin realizacji zadania:

02-12-2019 r. do 31-12-2019 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 300,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bartosz Gauza

tel: 61 878 15 04, e-mail: bartosz_gauza@um.poznan.pl

w terminie do 12 listopada 2019 r.

od 2019-11-04 do 2019-11-12

Publikacja zarządzenia zmieniającego w sparwie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017

Zarzadzenie nr 860/2019/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku.

od 2019-10-28 do 2020-12-31

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego położonego P-ń ul. Błażeja 10J/5, nr KW PO1P/00254143/3.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego położonego P-ń ul. Błażeja 10J/5, nr KW PO1P/00254143/3. Km 1803/14

od 2019-10-25 do 2019-12-20

Protokół z otwarcia ofert - dotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania WRPO na lata 2014-2020.

Protokół z wyboru oferty

Dotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze  na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo. Oferta została złożona w dniu 16.10.2019 r.. W ocenie Komisji uzyskała łącznie 38,25 pkt. Wskazany Oferent zostanie zaproszony do współpracy przy aplikacji i realizacji projektu wskazanego w ogłoszeniu.

W załączniku Protokół.

od 2019-10-23 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 79/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 79/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wsieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2019-08-27 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-07-30 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-03-18 do 2019-12-31

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2019

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Na podstawie zarządzenia nr 970/2018/P Przezydenta Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2018 r.

od 2018-12-28 do 2019-12-31