Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

OS-V.6220.41.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

informuje:

  • wydanej w dniu 21.06.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków jednorodzinnych z usługą- przedszkole/ żłobek, drogami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 252/14, 252/15, 252/16, 252/17, obr. 54 położonych w Poznaniu przy ul. Szklarniowej,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.41.2018

od 2018-06-22 do 2018-07-23

OS-V.6220.149.2017

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), po rozpoznaniu wniosku spółki:   TRIGONY Sp.z o.o., ul. Roosevelta 6/7 lok. 6, 60-829 Poznań

informuje:

  • o wydanej w dniu 19.06.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 5-cio kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego, działki ewidencyjne 5/17, 5/18, 5/19, 5/20 ark. 06, obręb Śródka
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.149.2017

od 2018-06-19 do 2018-07-19

OS-V.6220.47.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek Inwestora: "Buma" - Lubań Sp. z o.o., ul. R. Maya 1, 61-371 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana Jacka Maślińskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną na dz. nr. ewid. 1/4, 3/8, 4/2, 4/5 arkusz 12, obręb Żegrze oraz 4/1, 7/4, 7/5, 7/13, 7/18, 8/3, 8/4, 18/2 arkusz 18, obręb Rataje, położonych w Poznaniu przy ul. R. Maya, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 15 czerwca 2018 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, w zakresie ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, geologii, ochrony przed hałasem.

OS-V.6220.47.2018

od 2018-06-19 do 2018-07-03

OS-V.6220.51.2018

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 49, art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania  z wniosku Inwestora CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. K.,  ul. Grunwaldzka 34 A,  60-786 Poznań reprezentowanego przez Pana Jacka Zandeckiego ECER Technika spółka z o.o., ul. Głogowska 86/6, 60-262 Poznań  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków mieszkalnych i biurowych wraz z towarzyszącymi funkcjami usługowymi oraz handlowymi i z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 14/1, 14/2, 18/3, 18/5, 18/7, 18/10, 18/13 ark. 20 oraz 9/8 ark. 23 obręb Wilda (61) w miejscowości Poznań.

zawiadamia Strony

-       o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, jednocześnie określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),  

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia jego odbioru.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl.

OS-V.6220.51.2018

od 2018-06-15 do 2018-06-29

OS-V.6220.9.2018

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJĘ O WYDANEJ DECYZJI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

informuje:

  • o wydanej w dniu 15 czerwca 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w Poznaniu przy ul. Lotniczej - część działki nr 163/3 ark. 01, obręb Ławica II.,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.9.2018

od 2018-06-18 do 2018-07-18

OS-V.6220.51.2018

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 49, art. 50 § 1 mając na uwadze art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania  z wniosku Inwestora CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. K.,  ul. Grunwaldzka 34 A,  60-786 Poznań reprezentowanego przez Pana Jacka Zandeckiego ECER Technika spółka z o.o., ul. Głogowska 86/6, 60-262 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu budynków mieszkalnych i biurowych wraz z towarzyszącymi funkcjami usługowymi oraz handlowymi i z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 14/1, 14/2, 18/3, 18/5, 18/7, 18/10, 18/13 ark. 20 oraz 9/8 ark. 23 obręb Wilda (61) w miejscowości Poznań.

zawiadamia Strony

-o wydaniu w dniu 04.06.2018 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.558.2018.DG.2 stwierdzającej obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 -o wydaniu w dniu 29.05.2018 r. opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie, Zarząd Zlewni, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań znak: PO.ZZO.4.435.1.2018.MS stwierdzającej  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl.

OS-V.6220.51.2018

od 2018-06-15 do 2018-06-29

OS-V.6220.67.2018

OBWIESZCZENIEPREZYDENT MIASTA POZNANIANa podstawie art. 49, art. 50 § 1 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony-       o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie gospodarki odpadami, a także zagadnień związanych z hałasem, w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowych 110 kV Garbary- Cytadela, Garbary- EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania Miasta Poznania-       że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy ustala się na dzień 13.07.2018 r.Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz konieczności uzyskania opinii organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl.OS-V.6220.67.2018

od 2018-06-14 do 2018-06-28

OS-V.6220.47.2018

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam strony

 o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia znak: OS-V.6220.47.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. o przedłużeniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy do dn. 17.07.2018r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną na dz. nr. ewid. 1/4, 3/8, 4/2, 4/5 arkusz 12, obręb Żegrze oraz 4/1, 7/4, 7/5, 7/13, 7/18, 8/3, 8/4, 18/2 arkusz 18, obręb Rataje, położonych w Poznaniu przy ul. R. Maya.,, w miejscowości Poznań

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jak również z konieczności uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

OS-V.6220.47.2018

od 2018-06-13 do 2018-06-27

OS-V.6220.64.2018

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam strony

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia znak: OS-V.6220.64.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. o przedłużeniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy do dn. 20.07.2018r. dla przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Wieruszowskiej/Miśnieńskiej w Poznaniu", przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 5/25, 5/29, 5/30, 5/35, 5/44, 5/46, 48/1, 5/43, 5/45, 5/23, 5/24, 5/37, 5/39, 5/40, 5/42, 5/27, 5/34, 5/22, 5/31, 5/5, 5/38, 5/41 arkusz 40 obręb Junikowo.

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jak również z konieczności uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

 OS-V.6220.64.2018

od 2018-06-13 do 2018-06-27

OS-V.6220.174.2017

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJĘ O WYDANEJ DECYZJI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), po rozpoznaniu wniosku spółki:  ATANER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań,

informuje:

- o  wydanej w dniu 12.06.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zespół budynków wielorodzinnych mieszkaniowych z podziemną halą garażową przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu na działkach o numerach ewidencyjnych 1/12, 1/14, 1/16 i 1/18 arkusz 09, obręb 0020 Golęcin,

-  o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

 OS-V.6220.174.2017

od 2018-06-13 do 2018-07-13

OS-V.6220.183.2017

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJĘ O WYDANEJ DECYZJI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), po rozpoznaniu wniosku spółki:   RBW Sp. z o.o., ul. Działkowa 17, 61-160 Wiórek reprezentowanej przez Pana Łukasza Małysza "Łukasz Małysz Archi Art.", ul. Poznańska 60, 62-035 Poznań,

informuje:

- o wydanej w dniu 13.06.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi na działkach o nr ewid. 5/2, 5/3, ark.17, obręb Starołęka

- o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.183.2017

od 2018-06-13 do 2018-07-13

OS-V.6220.176.2015

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu znak SKO.OŚ.405.88.2018 z dnia 25.04.2018 r. otrzymanym w dniu 7.05.2018 r., Prezydent Miasta Poznania informuje o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu znak: SKO.OŚ.405.88.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. utrzymującej w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 stycznia 2017 r., określającą środowiskowe uwarunkowania dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego w Poznaniu na dz. nr 38/8, 38/7 i 38/6, ark. 5,obręb: Starołęka, wydaną na wniosek Pana Tadeusza Gilewskiego reprezentującego firmę Tadeusz Gilewski STS, 61-433 Poznań, ul. Opolska 19/4.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu oraz dokumentacją sprawy, w tym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, przez okres 14 dni od dni publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30. Zaznaczyć należy, że w przypadku wniesienia w tym czasie skargi przez stronę niezadowoloną z orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu tut. organ zobligowany będzie przekazać całość akt sprawy do Kolegium.

OS-V.6220.176.2015

od 2018-06-13 do 2018-06-27

OS-V.6220.159.2017

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Poznania, po rozpatrzeniu wniosku podejmującego przedsięwzięcie: Colian Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, reprezentowana przez Pana Jacka Maślińskiego

zawiadamia Strony

o wydanej w dniu 12.06.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych średniowysokich z garażami podziemnymi, funkcją usługową oraz biurową i towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ewid. 113/6, 125/1, 126/2, 126/3, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 130/3, 130/4, 131/2, 132/1, 132/2, ark. 08, obręb Jeżyce oraz 31/3, 32/3, ark. 10, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy ul. Św. Wawrzyńca.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pok.103,   (pn.-pt 730-1530).

OS-V.6220.159.2017

od 2018-06-13 do 2018-06-27

OS-V.6220.159.2017

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

- o wydanej w dniu 12.06.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych średniowysokich z garażami podziemnymi, funkcją usługową oraz biurową i towarzyszącą infrastrukturą na dz. nr ewid. 113/6, 125/1, 126/2, 126/3, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 130/3, 130/4, 131/2, 132/1, 132/2, ark. 08, obręb Jeżyce oraz 31/3, 32/3, ark. 10, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy ul. Św. Wawrzyńca.

 - o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

OS-V.6220.159.2017

od 2018-06-13 do 2018-07-12

OS-V.6220.157.2017

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJĘ O WYDANEJ DECYZJI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku spółki:  Galvabest sp. z o.o., ul. Reymonta 21, 62-050 Mosina reprezentowanej przez Pana Marka Benedykcińskiego "EKO- PROJEKT", ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań,

informuje:

- o wydanej w dniu 12.06.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3 na dz. o nr ewid. 6/4 i 10/2 arkusz 15, obręb 0006 Żegrze

- o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania

OS-V.6220.157.2017

od 2018-06-12 do 2018-07-12

OS-V.6220.79.2016

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego o wydajności 58 Mg/h na dz. nr 4/1, ark.: 13, obręb: Główna położonej w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej 61 toczącego się na wniosek Pana Łukasza Burzyńskiego reprezentującego firmę BUTRANS-POZNAŃ  Materiały Budowlane Sp. z o.o., ul. Wołkowyska 28, 61-132 Poznań, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 ze zm.)

informuje:

w ramach  przeprowadzanej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

¾     o możliwości zapoznania się z treścią uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (obejmującą wniosek o wydanie decyzji, opinie i uzgodnienia właściwych organów w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu - w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30-.15.30 (pn-pt);

¾     o ponownej możliwości składania uwag i wniosków w sprawie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30-17.00; wt-pt: 7.30-15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: wos@um.poznan.pl. w terminie 21 dni: od 8.06.2018r. do 28.06.2018r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, organ wskaże w uzasadnieniu decyzji.

OS-V.6220.79.2016

od 2018-06-07 do 2018-06-28

OS-V.6220.67.2018

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

-o wszczęciu, na wniosek Inwestora:  ENEA OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, reprezentowanego przez  pełnomocnika Pana Michała Cyranika , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa linii kablowych 110 kV Garbary- Cytadela, Garbary- EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania Miasta Poznania.,

-o przekazaniu złożonego wniosku r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...).

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl.

OS-V.6220.67.2018

od 2018-06-07 do 2018-06-22

OS-V.6220.176.2017

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE INFORMACJĘ O WYDANEJ DECYZJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

informuje:

  • o wydanej w dniu 28 maja 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum handlowo - apartamentowego, obejmująca wykonanie budynków, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy oraz zmianą sposobu jej użytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji przy ul. Nadolnik 8 w Poznaniu,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.176.2017

od 2018-06-05 do 2018-07-05

OS-V.6220.40.2018

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalno-usługowych i biurowo-usługowych oraz hotelu wraz z podziemnymi garażami i niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 46/3, 46/6, 46/12, 46/13, 46/18, 46/22, 46/24, 86/3, 86/4, 86/5, arkusz 12, obręb Łazarz w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Ułańskiej, w miejscowości Poznań, toczącego się na wniosek Inwestora: CDF Architekci Sp. z o.o. Sp.k., ul. Grunwaldzka 34 A, 60-786 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Jacka Zandeckiego, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1405 ze zm.),

informuje:

-    o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

-    o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
w dniu 25.05.2018r. oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok. 103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn - pt);

-    o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30-15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: wos@um.poznan.pl. w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia                                     tj. od 06.06.2018r. do 06.07.2018r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - Organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskazane w uzasadnieniu decyzji.

OS-V.6220.40.2018

od 2018-06-06 do 2018-07-06

OS-V.6220.184.2017

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OGŁASZA  INFORMACJĘ O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

- o wydanej w dniu 4.06.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domu wielorodzinnego, z częścią usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 70, obręb nr 0021 Jeżyce w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 31.

- o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

OS-V.6220.184.2017

od 2018-06-05 do 2018-07-04