Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

WOO-II.420.227.2018.AB.3 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Program Centrum etap I-przebudowa tras tramwajowych."

WOO-II.420.227.2018.AB.3 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Program Centrum etap I-przebudowa tras tramwajowych."

od 2018-09-21 do 2018-10-05

OS-V.6220.122.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu pn. "budowa sieci ciepłowniczej od  ul. 5 Stycznia do obiektów   w rejonie ul. Lotniczej /  Łobżenickiej", ustala się na dzień 19.10.2018 r.
 • o omyłce pisarskiej zawartej w nazwie przedsięwzięcia w obwieszczeniu z dnia 13.09.2018 r. (prawidłowym zapisem jest: "przedsięwzięcie polegające na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu pn. "budowa sieci ciepłowniczej od  ul. 5 Stycznia do obiektów   w rejonie ul. Lotniczej /  Łobżenickiej")

Ponadto uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności uzyskania opinii organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

OS-V.6220.122.2018

od 2018-09-21 do 2018-10-05

OS-V.6220.115.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w toku postępowania toczącego się na wniosek Veolia Energia Poznań S.A.,  ul. Energetyczna 3, 60-016 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu - budowa sieci ciepłowniczej w ul. Poznańskiej od ul. Mickiewicza w kierunku ul. Strzałkowskiego,

zawiadamia strony

 • o wydaniu w dniu 27 sierpnia 2018r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinii znak: PO.ZZO.4.435.457.1.2018.JNG stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych,
 • o wydaniu w dniu 5 września 2018r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii znak: WOO-IV.4220.944.2018.AK stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Poznania Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.115.2018

od 2018-09-21 do 2018-10-05

OS-V.6220.13.2015

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

 • wydanej w dniu 19 września 2018r. decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla wielorodzinnego z usługami na działkach o numerach ewidencyjnych 38/16, 38/81, arkusz 22, obręb 53 Piątkowo w Poznaniu, z wniosku: Pani Arlety Jakubiak i Pani Mirosławy Borsukiewicz, reprezentowanych przez Pełnomocnika: Pana Sebastiana Wójcika
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.13.2015

od 2018-09-20 do 2018-10-20

OS-V.6220.115.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)  

zawiadamia strony

o wydaniu w dniu 19 września 2018r. postanowienia, w którym Prezydent Miasta Poznania po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu - budowa sieci ciepłowniczej w ul. Poznańskiej od ul. Mickiewicza w kierunku ul. Strzałkowskiego, z wniosku Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 60-016 Poznań.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowej 22a, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.115.2018

od 2018-09-20 do 2018-10-04

OS-V.6220.13.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),  w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla wielorodzinnego z usługami na działkach o numerach ewidencyjnych 38/16, 38/81, arkusz 22, obręb 53 Piątkowo w Poznaniu - wszczętego na wniosek Pani Arlety Jakubiak i Pani Mirosławy Borsukiewicz, reprezentowanych przez Pełnomocnika - Pana Sebastiana Wójcika, GREEN LINE LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH S.C., ul. Chemików 5, 62-030 Luboń  

zawiadamia strony

 • umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla wielorodzinnego z usługami na działkach o numerach ewidencyjnych 38/16, 38/81, arkusz 22, obręb 53 Piątkowo w Poznaniu.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103.

OS-V.6220.13.2015

od 2018-09-20 do 2018-10-04

OS-V.6220.120.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam strony

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia znak: OS-V.6220.120.2018 z dnia 19 września 2018r. o przedłużeniu przewidywanego terminu załatwienia sprawy do dn. 31.10.2018r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie szeregowej i budynku wielorodzinnego z usługami wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 4/511 i 8/2, ark. 06 obręb Strzeszyn, w miejscowości Poznań.

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie

Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

OS-V.6220.120.2018

od 2018-09-20 do 2018-10-04

OS-V.6220.64.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam strony

o wydaniu, na wniosek Inwestora: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Arkadiusza Sugiero, przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji znak: OS-V.6220.64.2018 z dnia 19 września 2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Wieruszowskiej/Miśnieńskiej w Poznaniu", przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 5/25, 5/29, 5/30, 5/35, 5/44, 5/46, 48/1, 5/43, 5/45, 5/23, 5/24, 5/37, 5/39, 5/40, 5/42, 5/27, 5/34, 5/22, 5/31, 5/5, 5/38, 5/41, arkusz 40, obręb Junikowo.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.64.2018

od 2018-09-19 do 2018-10-03

OS-V.6220.64.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

informuje:

 • o wydanej w dniu 19 września 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Wieruszowskiej/Miśnieńskiej w Poznaniu", przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 5/25, 5/29, 5/30, 5/35, 5/44, 5/46, 48/1, 5/43, 5/45, 5/23, 5/24, 5/37, 5/39, 5/40, 5/42, 5/27, 5/34, 5/22, 5/31, 5/5, 5/38, 5/41, arkusz 40, obręb Junikowo,
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.64.2018

od 2018-09-19 do 2018-10-19

OS-V.6220.75.2018

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

informuje:

 • o wydanej w dniu 17 września 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku wielorodzinnego z możliwością lokalizacji usług w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parkingami podziemnymi, naziemnymi, drogami, placami zabaw, zielenią na dz. nr ewid. 1/5, 2/9, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 3/17, obr. 20 Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Jasielskiej",
 • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

OS-V.6220.75.2018

od 2018-09-18 do 2018-10-16

OS-V.6220.79.2016

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 10 września 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia Pana Łukasza Burzyńskiego reprezentującego firmę BUTRANS-POZNAŃ  Materiały Budowlane Sp. z o.o., ul. Wołkowyska 28, 61-132 Poznań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego o wydajności 58 Mg/h na dz. nr 4/1, ark.: 13, obręb: Główna położonej w Poznaniu przy  ul. Gnieźnieńskiej 61

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

OS-V.6220.79.2016

od 2018-09-17 do 2018-10-08

OS-V.6220.121.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm. ), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A. ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań - postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu pn. "przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Na Podgórniku / Ku Cytadeli".
 • o przekazaniu złożonego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...).

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

OS-V.6220.121.2018

od 2018-09-13 do 2018-09-27

OS-V.6220.122.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405.), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu, na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A. ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie efektywnej sieci cieplnej w Poznaniu pn. "budowa sieci ciepłowniczej od ul. 5 Stycznia do obiektów w rejonie ul. Lotniczej/ Łobzeńskiej,
 • o przekazaniu złożonego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...).

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

OS-V.6220.122.2018

od 2018-09-13 do 2018-09-27

NS-52/1-36 (2)/18 Zawiad. w spr. zm. term. dot. wyd. opinii dla przeds. pn."Budowa zespołu bud. mieszk. i biur. wraz z towarzyszącymi funkcjami usługowymi oraz handlowymi i z niezbędną infrastrukturą w miejscowosci Poznań , obr.Wilda"

NS-52/1-36 (2)/18 Zawiad.w spr. zm. term. dot. wyd. opinii dla przeds. pn."Budowa zespołu bud.mieszk. i biur. wraz z towarzyszącymi funkcjami usługowymi oraz handlowymi i z niezbędną infrastrukturą w miejscowosci Poznań , obr.Wilda"

od 2018-09-12 do 2018-10-09

OS-V.6220.111.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

zawiadamia strony

 • o wydaniu w dniu 30 sierpnia 2018r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinii znak: PO.ZZO.4.435.448.1.2018.MDB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych,
 • o wydaniu w dniu 27 sierpnia 2018r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii znak: WOO-IV.4220.901.2018.KL.1 stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Poznania Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.111.2018

od 2018-09-11 do 2018-09-25

OS-V.6220.111.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)  

zawiadamia strony

o wydaniu w dniu 10 września 2018r. postanowienia, w którym Prezydent Miasta Poznania po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej 2xDN800 pod ul. Drzymały w Poznaniu", z wniosku Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 60-016 Poznań.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowej 22a, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.111.2018

od 2018-09-11 do 2018-09-25

OS-V.6220.96.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

zawiadamia strony

 • o wydaniu w dniu 28 sierpnia 2018r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinii znak: PO.ZZO.4.435.446.1.2018.MDB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych,
 • o wydaniu w dniu 23 sierpnia 2018r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinii znak: WOO-IV.4220.900.2018.KL.1 stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miasta Poznania Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530) w pok. 103.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.96.2018

od 2018-09-11 do 2018-09-25

OS-V.6220.96.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)  

zawiadamia strony

o wydaniu w dniu 10 września 2018r. postanowienia, w którym Prezydent Miasta Poznania po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa przyłączy sieci cieplnych do budynków zasilanych z węzła grupowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Stablewskiego 5 w Poznaniu, rozbudowa sieci cieplnej likwidacja węzła grupowego oraz budowa i przebudowa węzłów indywidualnych", z wniosku Veolia Energia Poznań S.A.,  ul. Energetyczna 3, 60-016 Poznań.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowej 22a, pok. 103 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS-V.6220.96.2018

od 2018-09-11 do 2018-09-25

OS-V.6220.67.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Prezydent Miasta Poznania,

zawiadamia Strony

 • o wydanym postanowieniu zgodnie z art. 113 § 1 i  §  3, art. 124 i art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) o sprostowaniu omyłki pisarskiej w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.09.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowych 110 kV Garbary- Cytadela, Garbary- EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania Miasta Poznania.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w terminie 7 dni od daty otrzymania.

OS-V.6220.67.2018

od 2018-09-11 do 2018-09-25

OS-V.6220.92.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), art. 36 §1 zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: TERRA HAUS INVEST Sp. Z o.o., ul. Nowowiejskiego 10/6, 61-731 Poznań, reprezentowanego przez Pana Jacka Maślińskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji usług w parterze wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ewid. 6/6, 10/5, ark. 10, obr 52 Winiary położonych w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej 2"

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

 • w dniu 6 września 2018 r. Pełnomocnik Inwestora złożył uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • postanowieniem z 10 września 2018 r. tut. organ ustalił nowy przewidywany termin załatwienia sprawy na dzień 09.10.2018r.  Przewidywany termin załatwienia sprawy wynika w szczególności z konieczności weryfikacji złożonych uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach toczącego się postępowania wyjaśniającego

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30).

OS-V.6220.92.2018

od 2018-09-11 do 2018-09-25