Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.80.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2096 ze zm.) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wezwał pełnomocnika Inwestora: Panią Barbarę Pacyńską, ABRe Consulting, ul. Wełnicka 9, 62-200 Gniezno (Inwestor - EJK INVEST Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań) do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Poznań, ul. Starołęcka, działka nr 19/13, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

KOS-V.6220.80.2019

od 2019-06-18 do 2019-07-01

KOS-V.6220.112.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z zm.), zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

  • o wszczęciu, na wniosek z dnia 15.05.2019r., złożony w dniu 17.05.2019 r., uzupełniony  dnia  6.06.2019 r., przez  planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Sagaris sp. z o.o. Sp.k., ul. Dębowa 31, 65-124 Zielona Góra, reprezentowanego przez Pana Jerzego Gołębiowskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz  przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek handlowo - usługowy przewidzianych do realizacji na działkach nr 21/10, 21/9, ark.: 9, obręb: Kobylepole położonych w Poznaniu przy ul. Abpa Walentego Dymka".
  • o przekazaniu dnia 6.06.2019 r. kopii ww. wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu raz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia,
  • o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30). Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania.

Biorąc po uwagę fakt, iż liczba ustalonych stron w postępowaniu przekracza 20 zgodnie z cyt. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ stosuje cyt. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i obwieszczeniem powiadamia strony o toczącym się postępowaniu, jego kolejnych etapach oraz  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

KOS-V.6220.112.2019

od 2019-06-07 do 2019-06-21

KOS-V.6220.11.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 16.04.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 spółka z o.o. spółka komandytowo - akcyjna al. Solidarności 36, 25-323 Kielce reprezentowanego przez Pana Piotra Marciniaka, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce nr 513/61, arkusz 11, obręb: Naramowice  przy ul. Sielawy w Poznaniu

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią  Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.11.2019

(dawniej znak sprawy: OS-V.6220.80.2018)

od 2019-05-31 do 2019-07-01

KOS-V.6220.25.2019

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 16.04.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia Volkswagen Group Real Estate  Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań, reprezentowanego przez Pana Jacka Ostrykiewicza, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie budynku usługowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  przewidzianego do realizacji na dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 2/7, 3/1, 3/2, ark.: 18 oraz na dz. nr 7/1, 7/2 ark.: 14, obręb: Głowieniec

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią  Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.25.2019

(dawniej znak sprawy: OS-V.6220.146.2018

od 2019-05-31 do 2019-07-01

KOS-V.6220.4.2019

INFORMACJA

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa obiektów kubaturowych związanych z turystyką i rekreacją, w tym hotelu, wraz z towarzyszącą infrastrukturą ul. Termalnej w Poznaniu na działkach o numerach ewidencyjnych 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 ark. 11 obręb 0003 Komandoria", toczącego się na wniosek Pana Karola Fiedora CDF Architekci Biuro Projektowe, ul. Grunwaldzka 34 A,60-786 Poznań, reprezentującego Inwestora: PBG S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

informuje:

  • o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wraz z jego uzupełnieniami) złożonego w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok.103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn - pt);
  • o możliwości składania uwag i wniosków w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, pok. 202 - sekretariat, w godzinach urzędowania (pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30 - 15.30) w formie pisemnej lub elektronicznej: kos@um.poznan.pl. w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszeniatj. od 28.05.2019 r. do 26.06.2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, klauzule RODO:

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/procedura-wydania-decyzji-o-srodowiskowych uwarunkowaniach,13026/

KOS-V.6220.4.2019

(dawniej OS-V.6220.166.2017)

od 2019-05-27 do 2019-06-26

KOS-V.6220.58.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • wydanej w dniu 24 maja 2019 r., na wniosek Inwestora:  SKY INVESTMENTS RODZINNE PODOLANY Sp. z o.o. Sp.k., ul. Chwaliszewo 72a/208, 61-104 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Danutę Kwaśniewską-Barczak, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie osiedla domków jednorodzinnych RODZINNE PODOLANY, w Poznaniu przy ul. Heleny Rzepeckiej na działkach ewid. nr: 6, 7, 8, 274, 275 ark. 03, obręb Podolany;
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.58.2019

od 2019-05-24 do 2019-06-24