Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJI O USTALENIULOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO                       Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,przez podanie do publicznej wiadomości: -          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,iż na wniosek:

Enea Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznańw dniu 19.09.2018 r. została wydana decyzja nr 218/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 137/4 cz., 137/5 cz., 137/1 cz., 137/2, 127/4 cz., 56/5 cz., arkusz 5, obręb Rataje oraz na działach nr 14/2, 3/105, 3/106, 3/93, 3/114 cz., 12/1 cz., arkusz 9, obręb Rataje; położonych w Poznaniu na os. Jagiellońskim oraz umorzenie w zakresie budowy wtórnika światłowodowego.W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV-U12.6733.198.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest21.09.2018 r.

od 2018-09-21 do 2018-10-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

               

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 14.09.2018r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "przebudowa odcinka istniejącej sieci napowietrznej linii 110kV relacji Kiekrz - Piątkowo poprzez jej skablowanie (w ramach usunięcia kolizji z planowana zabudową mieszkaniową przy ul. Mateckiego w Poznaniu" na działkach nr 38/5, 38/4, 38/3 ark. 23 obręb Piątkowo w Poznaniu przy ul. Mateckiego (wniosek Everest Development Sp. z o.o. 2 Sp. K. ul. Chopina 1j Śrem 63-100) i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-I-U02.6733.271.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-09-21 do 2018-10-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej "Kpa")

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

            -     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

            -     na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 18.09.2018 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie parteru o funkcji usługowej (biblioteka publiczna) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji na działce nr 227, ark. 33, obręb Łazarz, położonej w Poznaniu przy ul. Lodowej 4.

            W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-III-U08.6733.194.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-21 do 2018-10-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU  DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 14.09.2018 r. została wydana decyzja nr 216/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 2/12, części działek nr: 2/2, 2/13, 2/14, 2/15, ark. 31, obręb Żegrze oraz części działki nr 1/64, ark. 10, obręb Żegrze położonych w Poznaniu na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV-U12.6733.201.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-19 do 2018-10-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 11 września 2018r. została wydana decyzja nr 211/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach:

  • nr 95, 96, arkusz 02, obręb Starołęka,
  • nr 58, arkusz 03, obręb Starołeka,
  • 67, 68, 69, 70, arkusz 04, obręb Starołeka,
  • 42, 45/2, arkusz 05, obręb Starołeka,

położonych w Poznaniu w ul. Starołęckiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV-U12.6733.182.2018),       w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

             

od 2018-09-19 do 2018-10-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 11 września 2018r. zostało wydane postanowienie o zwieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako:"przebudowa istniejących budynków, budowa wewnętrznej instalacji gazu, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza budynku A,I p. budynku C, budynek D,I p. i bud. E, rozbiórce budynku gospodarczego, budowa nowego budynku gospodarczego, wraz z zagospodarowaniem i rewaloryzacją terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie ogrodu jordanowskiego "Dzieciniec pod słońcem"", przewidzianej do realizacji na działce nr 2, ark. 16, obręb Wilda położonej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 21.

            W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-III-U11.6733.218.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-17 do 2018-10-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 24.08.2018r. został wydana decyzja nr 185/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej oraz sieci gazowej, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 4/61 i 4/9 (część), ark. 29, obręb Spławie, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Dobrepole.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV-U13.6733.155.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-17 do 2018-10-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 14.09.2018r. na wniosek Enea Operator Sp.z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań, została wydana decyzja nr 215/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ewid. 120/1 (część), ark.01, obr. Naramowice, położonej w Poznaniu przy ul. Radłowej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-  ), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-19 do 2018-10-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13.09.2018r. została wydana decyzja nr 214/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr 56/97 oraz części działki nr 56/67 (cz.) ark. 24, obręb Radojewo przy ul. Arnikowej w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-I-U02.6733.189.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-19 do 2018-10-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 12 września została wydana decyzja na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Za Groblą 8 Poznań 61-680 dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 245/18 (część), ark. 24 oraz 237/5 (część), ark. 21, obręb Morasko, przy ul. Szklarniowej w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-I-U02.6733.188.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-19 do 2018-10-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 26/2018 z dnia 1.02.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy domu studenckiego uzupełnionego o funkcje usługowe, przedszkole, handel, siłownia wraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną.

Pełna treśc obwieszczenia w załączniku.

od 2018-09-17 do 2018-10-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU POSTANOWIENIA / DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 12.09.2018r. została wydana decyzja nr 213 / 2018 w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 153/37, 153/38, 153/5, 153/24, 168, 153/42, 153/27, 153/41, 153/40, 153/22, 153/16, 153/23, 140/11, 140/7, 140/8, 140/10, 140/14, 154/82 (cz.), ark. 10, obręb Jeżyce oraz działkach nr 125/2, 122/28 (cz.), ark. 43
i na działkach nr 96/21, 96/27 (cz.), 96/3, 96/24, 96/26 (cz.), 96/37, 40/6 (cz.), 40/4, ark. 45, obręb Golęcin, położonych w obrębie ulic Strzałkowskiego, Poznańskiej, Mylnej, Jeżyckiej, Mącznej, Kościelnej, Grudzieniec, Klin w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-II-U04.6733.190.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-17 do 2018-10-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 06.09.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV przewidzianej do realizacji na terenie działek: nr 58, 20, 19, 18, ark. 02, obręb Starołęka oraz nr 11, 1, 5, 6, ark. 18, obręb Rataje położonych w Poznaniu przy ul. Romana Maya i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U12.6733.266.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-09-14 do 2018-09-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 10.09.2018r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział - Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c g63 PE, przewidzianej do realizacji na części działek nr 24/2 i 30, ark. 19, obręb Krzyżowniki, położonej w Poznaniu przy ul. Łagowskiej i w tej dacie wszczętopostępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-II-U03.6733.267.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-09-17 do 2018-10-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 04.09.2018r. (uzupełniono dnia 13.09.2018r.) do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Rivolego, ulica Józefa Rivolego 6, 60-465 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako "budowa ulicy Józefa Rivolego w Poznaniu w zakresie jezdni chodników oraz oświetlenia ulicznego", przewidzianej do realizacji na działkach nr 195, 198, 208/2, 215cz., ark. 03, obręb Podolany położonej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-II-U01.6733.263.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-09-17 do 2018-10-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 30 sierpnia 2018r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek AQUANET S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako:"przełożenie gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Zamysłowskiej w Poznaniu" przewidzianej do realizacji na działce nr 9/1; ark. 24, obręb Górczyn położonej w Poznaniu przy ul. Zamysłowskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-III-U10.6733.265.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-14 do 2018-09-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

            -     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

            -     na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 30.08.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV", przewidzianej do realizacji na działkach nr 3/27, ark. 12, obręb Junikowo, dz. nr 20, 21/19 (część), 25 (część), ark. 11, obręb Junikowo, 5/1 (część), 5/5, 4, ark. 01, obręb Kotowo, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Sycowskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

            W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-III-U10.6733.259.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art. 49 Kpa).

od 2018-09-14 do 2018-09-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJI O USTALENIULOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż na wniosek:

Enea Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań

w dniu 11.09.2018 r. została wydana decyzja nr 210/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 37/1, 37/2, 58 cz., arkusz 27, obręb Krzesiny oraz działkach nr 15/1, 15/2 cz., arkusz 37, obręb Krzesiny i części działki nr 9/4, arkusz 26, obręb Krzesiny; położonych w Poznaniu przy ulicy Pabianickiej i Tarnowskiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV-U14.6733.185.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest14.09.2018 r.

od 2018-09-14 do 2018-09-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 6.09.2018 mzostała wydana decyzja nr 203/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN, przewidzianej do realizacji na terenie części działek 5/26, 5/17, 5/25, 5/27, ark. 06, obręb Śródka, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Świętego Wincentego.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV-U06.6733.187.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-09-14 do 2018-09-28

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJIO ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania

dla inwestycji polegającej na

rozbudowie ulicy Milczańskiej (droga gminna) w Poznaniu.

od 2018-09-11 do 2018-09-25