Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.31.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • wydanej w dniu 22 marca 2019r., na wniosek Inwestora: AREA DEVELOPMENT Sp. z o.o. NOWY STRZESZYN Sp.k. ul. Literacka 98, 60-461 Poznań (dawniej: AREA INWESTYCJE Sp. z o.o. EPICKA Sp.k., ul. Strzeszyńska 263/5, 60-479 Poznań) reprezentowanego przez Pełnomocnika:  Pana Pawła Cichockiego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej na terenie działki nr ewid. 12 obręb Strzeszyn, przy ul. Malewskiej, Różańskiego, Epickiej i Literackiej w Poznaniu;
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.31.2019

(dawniej: OS-V.6220.158.2018)

od 2019-03-22 do 2019-04-23

KOS-V.6220.12.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

  • o wydanej w dniu 21 marca 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, parkingami, częścią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej", zlokalizowanego w Poznaniu na dz. nr 4/1 i 4/2, arkusz 27, obręb 0036 Junikowo.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.12.2019

(dawniej OS-V.6220.84.2018)

od 2019-03-22 do 2019-04-23

KOS-V.6220.3.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

  • o wydanej w dniu 19 marca 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu mobilnej linii do przesiewania, sortowania zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu wraz z przebudową boksu magazynowego przewidzianego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2/26, ar. 01, obręb 01 Główna, położonych w Poznaniu przy ul. Syreniej 8a,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i  Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.3.2019

(dawniej OS-V.6220.109.2017

od 2019-03-20 do 2019-04-19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 13.03.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie trzech zewnętrznych fundamentów: pod dwa zbiorniki
oraz pod komin i filtr systemu odpylania wraz z montażem tych urządzeń, przebudowie hali w zakresie budowy wewnętrznych fundamentów i kanałów technologicznych wraz z instalacją nowej linii formierskiej na terenie odlewni oraz rozbiórce części budynku gospodarczego, w ramach zadania pod nazwą: "Modernizacja Stacji Przerobu Mas (SPM)"
na terenie istniejącego zakładu Ferrex sp. z o.oo., w Poznaniu, ul. Romana Maja 1, część działek numer: 12 i 13, arkusz 13, obręb Żegrze, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.94.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-03-20 do 2019-04-02

KOS-V.6220.30.2019

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚC

INa podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

informuje:

  • wydanej w dniu 21 lutego 2019r., na wniosek Inwestora: GGW Winogrady 2 Sp. z o.o.  ul. Hawelańska 9/41, 61-625 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Joannę Norsesowicz, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej na działkach ewid. nr: 2/5, 2/7, 2/14, 2/15 ark. 09, obręb Winiary Poznań;
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.30.2019

(dawniej: OS-V.6220.152.2018)

od 2019-03-07 do 2019-04-08