Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty dotyczące rewitalizacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty dotyczące rewitalizacji

Komunikat Termin ważności

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 21.06.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KPRM-IV.525.2.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Kino, kawiarnia, spacer - przechadzki po Śródce i Chwaliszewie

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic "Śródeja"

Termin realizacji zadania:

22.07.2019 - 07.10.2019

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

6 000,00

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do pana Bartosza Wołoszczuka  tel.: 061 878 5338, e-mail: bartosz_woloszczuk@um.poznan.pl

w terminie do 28.06.2019 r.   (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Katarzyna Parysek - Kasprzyk

Zastępca Dyrektora

od 2019-06-21 do 2019-06-28

Publikacja Uzasadnienia i podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako organ sporządzający dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, przyjęty uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lviii-1091-vii-2017-z-dnia-2017-12-05,72537/, na podstawie art. 42 pkt 2, art. 43 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), publikuje niniejsze Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

od 2018-03-09 do 2030-12-31