Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-12-21 Miejska Pracownia Urbanistyczna
B.O.P. MERPOL sp. z o.o.:

Usługa sprzątania na rok 2017

wartość: 8856,00 PLN
2016-12-20 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Esprint Piotr Krawczyk:

Dostawa 20 RAM

wartość: 20160,00 PLN
2016-12-15 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Esprint Piotr Krawczyk:

Dostawa dwóch zasilaczy awaryjnych

wartość: 49000,00 PLN
2016-11-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Esprint Piotr Krawczyk:

Dostawa 40 dysków twardych

wartość: 76000,00 PLN
2016-11-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Esprint Piotr Krawczyk:

Dostawa 10 koncentratorów sieciowych

wartość: 150100,00 PLN
2016-11-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Ultra Architects sp. z o.o.:

Finalna koncepcja aranżacji wnętrz

wartość: 500,00 PLN
2016-07-13 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Ultra Architects sp. z o.o.:

Wstepna koncepcja aranżacji wnętrz

wartość: 13530,00 PLN
2016-04-18 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Stoważyszenie Autorów ZAiKS:

Licencja na odtworzenie i wykonanie utworów w ramach imprezy

wartość: 110,70 PLN
2016-04-11 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Związek Artystów Wykonawców "STOART":

Licencja na korzystanie z artystycznych wykonań w ramach imprezy

wartość: 47,36 PLN
2016-04-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Związek Producentów Audio-Video:

Licencja na odtwarzanie fonogramów i wideogramów muzycznych oraz artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych w ramach imprezy

wartość: 91,03 PLN
2016-02-08 Miejska Pracownia Urbanistyczna
B.O.P. MERPOL sp. z o.o.:

usługi w zakresie badań profilaktycznych

wartość: 2750,00 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
P.U.T. USTEL sp. z o.o.:

obsługa serwisowa centrali telefonicznej

wartość: 5608,80 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
GEOMATIC Sp. z o.o.:

Usługa przygotowywania obrazów rastrowych mapy zasadniczej w formacie.tiff na potrzeby sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

wartość: 535,05 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Usługa symetrycznego całodobowego dostępu do zasobów Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN oraz internetu

wartość: 18154,80 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Usługa transmisji danych pomiędzy siecią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej a siecią Urzędu Miasta Poznania

wartość: 10332,00 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Witold Wojciechowski, prowadzący działalność gosp. pod firmą WW-SYSTECH Witold Wojciechowski:

Usługa konserwacji, napraw oraz awaryjnej obsługi lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej, na piętrach 3-6

wartość: 6642,00 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Witold Wojciechowski, prowadzący działalność gosp. pod firmą WW-SYSTECH Witold Wojciechowski:

Usługa konserwacji, napraw oraz awaryjnej obsługi lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej, na terenie parkingu oraz w pomieszczeniach holu, klatki schodowej oraz piwnicy

wartość: 11070,00 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Piotr Matuszek, prowadzący działalność gosp. pod firmą "KLIMAPOL" Piotr Matuszek:

Usługa przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz naprawy w przypadku awarii

wartość: 8856,00 PLN